Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír TECHNOLOGY AUTOCALL 4


ISIN:
XS2700548899

Datum: 21.06.2024 00:00:00
Nákup Prodej
97,05 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníFR
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu17.06.2027
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise17.06.2024
Splatnost17.06.2027
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den10.06.2027

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4  nabízí?

 • Možnost získat zajímavý výnos až 28,5 % za 3 roky.
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz. Pozn. 2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 pozorovaná k datu stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 

 • Elektronická verze základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta www.documentation.ca-cib.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.documentation.ca-cib.com/Document/Search, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz. 
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu. 
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:
 • nemají dostatečné znalosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií
 • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
-----------------------------------
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – ASML, Capgemini a SAP.
 • Držitel PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 9,5 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 28,5 %.

  Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných technologických společ­ností ASML, Capgemini a SAP. Konstrukce PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 navíc umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace cen podkladových aktiv. PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v zá­vislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení.

  • Emitent: Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole SA Group
  • Podkladové akcie: ASML HOLDING NV, Capgemini SE, SAP SE
  • Upisovací období: 16. 5. 2024 (9.00)–10. 6. 2024 (16.00) 

  Další informace naleznete v letáku

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 funguje?
  • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností – ASML, Capgemini a SAP.
  • V období trvání PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k přísluš­ nému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP TECHNOLOGY AUTO­ CALL 4 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je­li PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 9,5 % (viz. Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 28,5 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 9,5 % (viz. Pozn.)).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než její počáteční hodnota, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % investovaných peněz a není mu vyplacen žádný výnos.
  • Princip  dodatečného  ochranného  mechanismu: pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií

  Vypořádání

  • splatnost je 17.06.2027
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------
  Pozn. 1: PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
  Pozn. 2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 10. 6. 2024.
  Pozn. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4.
  Pozn. 4: Na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL 4 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Podkladové aktivum

  ASML HOLDING NV
  NL0010273215
  Tato globální nizozemská společnost působí v oblasti inovací v polovodičovém průmyslu a vznikla v roce 1984. ASML produkuje stroje pro výrobu čipů a zaměřuje se také na optimalizaci a inovaci výroby polovodičových součástek. Jejich litografické stroje (včetně softwaru) jsou nezbytnou součástí výroby čipů. Jde tedy o aktuálně velmi poptávané zboží. Polovodičové součástky totiž najdeme v mnoha elektronických zařízeních, včetně smartphonů, notebooků atd. Výrobní stroje z nabídky ASML využívají především principů fotolitografie, litografie a ultrafialového záření. Prodej výrobních systémů představuje cca 70 % celkových tržeb. Nadnárodní společnost ASML zaměstnává více než 42 tisíc lidí v 16 zemích světa. Její sídlo se nachází v nizozemském Veldhovenu.
  Capgemini SE
  FR0000125338
  Je globální společnost zaměřující se na poskytování služeb v oblasti informačních technologií. Byla založena v roce 2008 a její sídlo se nachází v Paříži ve Francii. Portfolio jejích činností je velmi široké: od cloud businessu, přes systémy pro řízení skladových zásob až po softwary užívané ve zdravotnictví nebo telekomunikacích. Mezi klienty Capgemini se řadí až 85 % největších společností uvedených na seznamu Forbes Global 2000. Výzkumný ústav Capgemini se již pošesté v řadě umístil na prvním místě v rozvoji manažerského myšlení (kategorie – Thought Leadership) mezi nezávislými výzkumnými firmami pro profesionální služby Source Global Research. Společnost zaměstnává více než 340 tisíc lidí v 50 ze mích světa. Zastoupení má i v České republice, kde pro ni pracuje cca 100 odborníků.
  SAP SE
  DE0007164600
  Tento softwarový gigant sídlící v Německu ve Walldorfu, byl založen v roce 1972. Je jedním z předních světových výrobců softwaru pro plánovací programy, účetní analytické systémy využívané pro správu firemních procesů a pro e-business podnikání. Pomáhá společnostem všech velikostí a odvětví optimalizovat procesy a dovést je k efektivnímu fungování. Vyvíjí řešení, která usnadňují zpracování dat a řízení informačních toků v rámci organizací. Jeho neznámější softwarový produkt je SAP R/3, který koordinuje řízení společností. Obsahuje moduly pro finanční účetnictví, evidenci majetku, řízení lidských zdrojů, kontroling, organizaci oběhu dokumentů nebo management kvality. SAP nabízí své služby více než 230 milionům cloudových uživatelů. Zaměstnává více než 150 000 lidí v přibližně 157 zemích světa.

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění