Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Odpovědné investování

Koncept pro budoucnost

To, jak bude vypadat naše budoucnost, můžeme ovlivnit jen my, lidé. Firmy i státy řídí zase jen lidé a pokud nám bude lhostejné, jakou cestou k naplňování naší budoucnosti jdeme, může to mít pro nás všechny nedozírné následky.
 
Tempo růstu změn, kterými si prochází celý svět, a lidská společnost jako taková, se neustále zvyšuje. V posledních letech jsme tak svědky změn společenských vzorců chování i hodnotových žebříčků. V celosvětovém měřítku je stále důležitější orientace na ochranu životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, ale především apel na odpovědné chování jednotlivce, firem i států. Téma udržitelnosti se tak stává základní potřebou, samozřejmým způsobem života a promítá se do našeho chování.
 
Odpovědné investování je reakcí na aktuální stav společnosti, životního prostředí a obavy o udržitelnost našeho životního stylu.

Do jisté míry reaguje na prudký ekonomický vývoj společnosti ve dvacátém a jednadvacátém století, který vedl a vede k nadměrnému vyčerpávání přírodních zdrojů a nadměrné produkci skleníkových plynů, což odstartovalo řadu klimatických změn.
 
Cílem odpovědného investování je zaměření se na investice, které jsou udržitelné anebo které explicitně zdůrazňují význam environmentálních a sociálních faktorů, stejně jako význam firemní kultury a její řízení. Tento přístup je označován jako „ESG“ – Environmental, Social, Governance.
 
ESG investování integruje pohled na oblast životního prostředí, společensko-sociální klima, správu věcí veřejných i firemní politiku ve vztahu vůči zaměstnancům i obchodním partnerům jako ucelený investiční přístup. ESG kritéria začleněná do investičního rozhodování zohledňují dlouhodobý vliv na populaci a její vývoj, vliv na životní prostředí, dopad na klimatické změny i vliv na chování firem a států.


Co je to „ESG“

„E“ – Environmental, oblast životního prostředí
Všímá si rizik spojených s potenciálně negativními dopady do komplexních ekosystémů (ovzduší, půda, voda) a na ně navázaného lidského zdraví. Environmentální aktivity, díky kterým mohou být společnosti považovány za přírodě nakloněné, zahrnují předcházení znečištění ekosystémů, snižování emisí a dopadů na klima, zveřejňování informací o dopadech na životní prostředí (např. uhlíková stopa) nebo optimalizaci odpadového hospodářství.
 
„S“ – Social, oblast společensko-sociální
Zabývá se společenskými a sociálními riziky týkajícími se negativních vlivů na člověka, širokou veřejnost a společnost jako takovou. Vzniku těchto rizik předcházejí společnosti např. podporou zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců, dobrých vztahů na pracovišti, ochranou lidských práv nebo vlastními sociálně integračními programy.
 
„G“ – Governance, řízení věcí veřejných a firemní řízení
Oblast governance postihuje způsoby řízení firem, municipalit nebo správních orgánů. Zaměřuje se na oblasti řízení podnikových rizik, firemní politiky z pohledu její udržitelnosti a dalšího rozvoje, oblast HR (např. genderově vyvážené příležitosti, nepřiměřené odměňování manažerů), vyvažování zájmů akcionářů, managementu a zaměstnanců, nebo na transparentnost komunikace s veřejností.


Chováme se odpovědně, investujeme odpovědně

České spořitelna, a. s. a celá finanční skupina Erste podporuje své klienty na jejich cestě do budoucnosti a zpřístupňuje jim investiční řešení, která jsou méně založena na uhlíkových technologiích a více využívající energie z obnovitelných zdrojů. O své politice řízení rizik udržitelnosti, stejně jako o hlavních zásadách své environmentální strategie, ČS transparentně informuje své zaměstnance, klienty, akcionáře i další zúčastněné strany.

Investovat odpovědně nemusí znamenat nižší výnosy

Odpovědné investování kombinuje základní investiční analýzu a hodnocení plnění kritérií ESG s cílem dosažení vyšších dlouhodobých výnosů pro investory a zároveň dosažení pozitivního vlivu na odpovědné a udržitelné chování emitentů cenných papírů.
Tento přístup podle nás přináší nejen významný pozitivní přínos pro společnost, ale také vede ke stabilním a dlouhodobým výnosům pro investory a může přinášet pozitivní efekt v podobě snížení rizikových faktorů investic.
 
Společnosti dodržující principy a standardy ESG mohou mít přístup k levnějšímu financování, dokáží získávat kvalitnější pracovní sílu, lépe využívají své zdroje, mohou vykazovat vyšší profitabilitu, jejich akcie mohou přinášet vyšší dividendový výnos, nebo mohou být méně volatilní. Díky tomu může splňovat odpovědné investování i to, co je pro většinu investorů klíčové – stabilitu investic a možný zajímavější výnos.

Investiční řešení s udržitelným přístupem – 20 let zkušeností Erste Asset Management

Významnou roli při tvorbě ESG investičních řešení České spořitelny hraje 20 let zkušeností Erste Asset Management v této oblasti.Základem udržitelného přístupu k investicím jsou Zásady OSN pro odpovědné investování (Principles for Responsible Investment – PRI). Jako signatář těchto Zásad se investiční společnost Erste Asset Management zavázala integrovat do své investiční politiky následující zásady:
 
1. Otázky ESG zařadíme do investičních analýz a rozhodovacích procesů.
2. Budeme aktivními vlastníky a začleníme otázky ESG do svých politik týkající se výkonu vlastnických práv a postupů.
3. Budeme usilovat o náležité zveřejňování otázek ESG subjekty, do nichž investujeme.
4. Budeme podporovat přijímání a provádění Zásad OSN v investičním průmyslu.
5. Budeme spolupracovat na zvyšování naší efektivity při provádění Zásad OSN.
6. Budeme podávat zprávy o svých aktivitách a o pokroku dosaženém při implementaci Zásad OSN.


Investiční strategie založené na principech odpovědného investování

Zajímá vás celospolečenské téma udržitelnosti a není Vám lhostejná naše budoucnost? Chcete své peníze zhodnocovat společensky odpovědným způsobem, s respektem k životnímu prostředí a šetrnému čerpání přírodních zdrojů?
 
Přijďte se poradit, rádi Vám představíme komplexní investiční řešení založené na těchto principech.


Sjednat v Georgi
 
V klidu a z pohodlí Vašeho domova. Stačí pár kliknutí myší.
 

Zavolejte mi
 
Rádi se s Vámi uslyšíme. Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se.
 

Objednat se k bankéři
 
Vyhněte se frontám a objednejte se k bankéři ve vaší nejbližší pobočce.
 
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění