Právní upozornění

Právní upozornění

Informace uvedené na webové stránce www.investicnicentrum.cz slouží k tomu, aby našim investorům poskytly dodatečné informace, a odvíjejí se od úrovně znalostí osoby, která informaci zpracovávala, k příslušnému datu uzávěrky.
Na webových stránkách www.investicnicentrum.cz nalezente mezinárodní ekonomické a strategické analýzy, jejichž autory jsou příslušné odbory bank v rámci Erste Group Bank v souladu se všemi právními požadavky. Každá zpráva, ekonomická či strategická analýza je opatřena svým samostatným upozorněním., Analýzy a závěry mají všeobecnou povahu a neberou v úvahu individuální potřeby našich investorů, co se týče výnosů, daní, přípustné míry rizika, ani to, zda jsou pro ně finanční produkty nebo transakce, na které je zde poukazováno, vhodné či rozumné investice. Uvedené výkony a vzorové výpočty nejsou spolehlivé pro odhad budoucích výkonů. Předchozí výkony nemusí nutně naznačovat, u jakých budoucích výkonů a transakcí s finančními produkty (včetně, bez omezení, cenných papírů, termínovaných obchodů, opcí a dalších finančních nástrojů) bude vznikat riziko.

Poskytnuté informace nebudou vykládány jako osobní rada nebo doporučení k investování, nabídka ke koupi nebo prodeji; přesvědčování nebo doporučování nabídky k upsání, koupi nebo prodeji, nebo k účasti na jakýchkoli finančních produktech, nebo k účasti v jakékoli obchodní strategii, která se jich bude týkat. Vzhledem k tomu, že ne všechny produkty nebo transakce jsou vhodné či rozumné pro všechny investory, neuzavírejte žádnou transakci bez předchozí konzultace s investičními poradci (včetně, bez omezení, právního a daňového poradce), abyste měli jistotu, že, bez ohledu na zde uvedené informace, zapadá plánovaná investice do vašich potřeb a priorit a že plně chápete existující rizika.

Informace vycházejí ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé a úplné. Pečlivě jsme vyhledali a shromáždili informace podle našeho nejlepšího vědomí a přesvědčení, ale my, naše dceřiné společnosti a/nebo naši členové představenstva, ředitelé, generální ředitelé, zástupci, partneři a zaměstnanci tímto neposkytujeme žádné prohlášení či záruku, výslovnou ani odvozenou, co se týče přesnosti, včasnosti, úplnosti a správnosti poskytnutých informací. My, naše dceřiné společnosti a/nebo naši členové představenstva, ředitelé, generální ředitelé, zástupci, partneři a zaměstnanci nepřebíráme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy (včetně, bez omezení, přímé nebo nepřímé ztráty nebo ušlého zisku), které mohou být důsledkem, nebo mohou souviset s přístupem k, a/nebo s použitím našich webových stránek, nebo důsledkem spolehnutí se na uvedené informace.

Vyhrazujeme si právo provést změny kdykoli bez předchozího oznámení.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte, prosím, poradce na pobočkách České spořitelny.

(Poslední aktualizace 08/2011)

Sazby BBA Libor

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

“V souvislosti s tím, že BBA Enterprises Limited („BBAE“) koordinuje a BBA LIBOR Contributor Banks a Reuters („Dodavatelé“) dodávají údaje, na jejichž základě se stanovuje BBA LIBOR, upisovatel potvrzuje a souhlasí, že v maximálním rozsahu povoleném zákonem, ani BBAE, ani dodavatelé:-

(1) nepřebírají odpovědnost ani ručení za četnost poskytování a přesnost sazby BBA LIBOR ani za použití sazby BBA LIBOR ze strany upisovatele, bez ohledu na to zda k tomu dojde z důvodu nedbalosti kterékoli BBAE nebo Dodavatelů; ani
(2) neodpovídají za ztrátu obchodní příležitosti nebo ušlého zisku, ani za žádnou přímou, nepřímou či následnou ztrátu či škodu, která by vznikla z takovéto nepravidelnosti, nepřesnosti nebo použití Informace.”

OSLO BORS

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti a Oznámení o autorských právech

Dříve než budete pokračovat, přečtěte si následující

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Oslo Børs ASA dodává Informace. Obsah této webové stránky je určen pouze jako služba trhu. Oslo Børs se zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoli chyby nebo nepřesnosti v informacích. Dále se Oslo Børs zříká veškeré odpovědnosti za ztrátu nebo škodu, která může vzniknout z použití informací uvedených na této webové stránce.
Oznámení o autorských právech

Vlastníkem některých materiálů, které se nacházejí na této webové stránce je Oslo Børs ASA. Ustanovení norského zákona o autorských právech (Åndsverkloven) chrání tyto materiály, a Oslo Børs má výhradní právo k zacházení s materiály, které se na této webové stránce nacházejí. Obsah nesmí být zpřístupněn mimo privátní sféru, ani nesmí být zhotovovány kopie pro jiné účely než je soukromé použití, jak předepisuje zákonných předpis, s výjimkou, kdy Oslo Børs udělí předchozí písemný souhlas.

Materiály mohou být čteny na obrazovce, okamžitě a on-line. Nesmí být zhotovovány jejich kopie, nesmí být stahovány, ukládány, přenášeny či jiným způsobem reprodukovány nebo zpřístupňovány.

Akciové indexy jsou založeny na Modelu Klasifikace MSCI (Global Industry Classification Standard – GICS).

Popis GICS je veřejně dostupný, kromě jiného, na webové stránce Oslo Stock Exchange. Nesmíte popis GICS šířit žádným třetím stranám.

GICS je vyvinut a je výhradním vlastnictvím a služební známkou Morgan Stanley Capital International Inc (MSCI) a Standard and Poor’s (S&P). K používání vydala licenci Oslo Børs a Erste Group Bank AG, které jsou oprávněny poskytovat svým klientům klasifikace a produkty vytvořené na základě klasifikace provedené MSCI a S&P. Máte právo použít GICS výhradně pro účely pochopení obsahu Informací (produktů). Konkrétně nesmíte GICS žádným způsobem použít pro vytváření označování klasifikace.

Tímto potvrzujete, že MSCI je jediným a výlučným vlastníkem všech práv, nároků a užitků v souvislosti s GICS. Souhlasíte, že práva, která jsou tímto udělována, na vás nepřenáší žádná práva, nároky či užitky v souvislosti s GICS. Nesmíte GICS používat žádným jiným způsobem, než tím, který je zde výslovně uveden.

MSCI ani S&P ani žádná jiná strana neposkytuje žádné výslovné či odvozené záruky nebo prohlášení v souvislosti s těmito informacemi (nebo s výsledkem, kterého bude dosaženo jejich použitím), a MSCI a S&P a jakákoli jiná strana tímto výslovně odmítá jakékoli záruky v souvislosti s původností, přesností, úplností, obchodovatelností nebo vhodností pro konkrétní účely veškerých těchto informací. Kapitálové indexy nevydává, negarantuje, neschvaluje, neprodává ani nepropaguje MSCI ani S&P.

LONDON SE

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Informace poskytuje a vlastní London Stock Exchange plc.

LUXEMBOURG SE

Informace o autorském právu

Bourse de Luxembourg

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré údaje, které poskytuje Bourse de Luxembourg S.A., jsou ve výhradním vlastnictví Bourse de Luxembourg S.A. a zůstanou v jejím vlastnictví za všech okolností, bez ohledu na to, jak budou údaje použity nebo upraveny, a tyto údaje mohou být použity pouze pro osobní účely; komerční použití a/nebo další šíření, publikování a/nebo zhotovování kopií je přísně zakázáno.

AUSTRALIAN SE

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Je zakázáno používat, ukládat, reprodukovat, zobrazovat, upravovat, přenášet nebo distribuovat Informace bez předchozího souhlasu ASX Operations Pty Ltd.;

ASX Ltd. a Poskytovatelé informací si vyhrazují všechna práva duševního vlastnictví k Informacím;
ASX Ltd. a Poskytovatelé informací nepřebírají žádnou odpovědnosti za žádný nárok, ztrátu nebo škodu, která by vznikla v důsledku zobrazení Informací na Webové stránce nebo jiného použití Informací zobrazených na Webové stránce.
Každý koncový uživatel Informace musí dodržovat požadavky uvedené v pokynech ASX Market Data Products & Services Guide (www.asxonline.com).

Hong Kong SE

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

„HKEx Information Services Limited, její koncernové skupiny a/nebo dceřiné společnosti těchto koncernových společností se snaží zajistit přesnost a spolehlivost poskytovaných Informací, avšak nezaručují jejich přesnost a spolehlivost a nepřebírají žádnou odpovědnost (podle práva, smlouvy či jinak) za jakoukoli ztrátu či škodu, která by vznikla z nepřesností či pochybení“

NIKKEI Index

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

„HKEx Information Services Limited, její koncernové skupiny a/nebo dceřiné společnosti těchto koncernových společností se snaží zajistit přesnost a spolehlivost poskytovaných Informací, avšak nezaručují jejich přesnost a spolehlivost a nepřebírají žádnou odpovědnost (podle práva, smlouvy či jinak) za jakoukoli ztrátu či škodu, která by vznikla z nepřesností či pochybení“.

Veškerá autorská práva „Nikkei Stock Average,” a rovněž veškerá práva duševního vlastnictví a jiná práva spočívající v označení „Nikkei“ a „Nikkei Stock Average,“ jsou vlastnictvím Nikkei.

TOKYO SE

Politika v oblasti použití tržních informací: 6.3.2
Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Bez předchozího schválení Tokyo Stock Exchange je zakázáno používat, ukládat, reprodukovat, zobrazovat, upravovat, přenášet nebo distribuovat Informace.

SINGAPORE SE

Dohoda o tržních datech: 3. + 5.

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Tržní údaje Singapore Exchange, které jsou zde zobrazeny („Údaje“) vypočítala, sestavila a poskytla Singapore Exchange Securities Trading Limited („SGX-ST”) a veškerá práva duševního vlastnictví k Údajům náleží vždy SGX-ST. SPH Data Services Pte Ltd („SPH Data“) je vlastníkem práv duševního vlastnictví k Straits Times Index („ST Index“), k souvisejícímu vzorci a metodologii, podle které je ST Index zpracováván a vypočítán a všech literárních autorských prací ve vzorci a veškeré další dokumentaci. SGX-ST vlastní práva duševního vlastnictví v souvislosti se softwarem, který je používán pro zpracování a výpočet ST Indexu a rovněž se všemi literárními autorskými pracemi v softwaru a veškeré další dokumentaci, zprávách a výkresech souvisejících se softwarem. Žádná právnická ani fyzická osoba nesmí reprodukovat, šířit, přenášet nebo rozšiřovat, jiným způsobem povolit reprodukci, šíření, přenos nebo rozšiřování všech či části Údajů bez předchozího písemného souhlasu SGX-ST.

SIX Exfeed Ltd. – SCHWEIZER SE

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Co se týče tržních údajů („Údaje“), které poskytuje SIX Exfeed Ltd. („Dodavatel“), všichni příjemci uznávají, že:
(a) Dodavatel si vyhrazuje všechna práva Duševního vlastnictví k Údajům
(b) Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost údajů, ani za žádné ztráty nebo nároky, které by vznikly z použití těchto Údajů
(c) Dodavatel může jakémukoli subjektu pozastavit nebo ukončit přijímání Údajů, pokud má Dodavatel důvod věřit, že jsou Údaje zneužívány nebo zkreslovány.

DBAG

Allg. Geschäftsbedingungen zum Kursvermarktungsvertrag der DBAG: 7.1.+7.2.+9.4.+ 26.3.

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Žádný příjemce tržních údajů nesmí žádné tržní údaje, které poskytuje Deutsche Börse AG nebo jakýkoli poskytovatel-třetí strana, reprodukovat, zobrazovat, upravovat, přenášet nebo distribuovat. Veškerá práva duševního vlastnictví k Údajům zůstávají vždy vlastnictvím Deutsche Börse AG nebo případně jiného poskytovatele-třetí strany.

KOREA SE

Pokyny ke správě informací §§ 4 + 7 (2)
Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Korea Exchange („KRX“) je výhradním vlastníkem Informací o cenách na burze/Stock Price Information, které souvisí s informacemi o obchodování s cennými papíry na KRX („Údaje“), a Koscom Corporation je distributorem těchto Údajů. Uživatelé informací nesmí poskytnout indexy, ukazatele ani žádné jiné podobné údaje, které jsou odvozeny ze zpracování elektronických Údajů, třetím stranám, které by je případně prodávaly nebo je používaly jako předmět obchodu na finančních trzích či prostřednictvím podobných provozovatelů.

ZAGREB SE

Smlouvy o Burze cenných papírů, Pkt 5. + 6 + email ZSE

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Poskytovatel některých informací, které jsou dostupné na této webové stránce je Zagreb Stock Exchange, Inc. („Informace“). Obsah těchto Informací nesmí být zpřístupněn mimo privátní sféru, ani nesmí být zhotovovány kopie, nesmí být stahovány, ukládány, přenášeny či jinak reprodukovány pro jiné než privátní účely. Nesmíte Informace předat žádné třetí straně. Zagreb Stock Exchange neodpovídá uživatelům této webové stránky za žádné přímé nebo následné škody či ztráty, které by vznikly z nebo v souvislosti s chybami nebo opominutími, které by týkaly Informací.