Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy

 

Česká spořitelna zprostředkovává prodej Spořicích státních dluhopisů, které nabízí českým domácnostem výhodnou investiční příležitost.


Co jsou to spořicí státní dluhopisy a jejich výhody

Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Pro koho jsou určeny?
 
Reinvestiční, variabilní a proti-inflační spořicí státní dluhopisy si může pořídit a vlastnit pouze:

a) fyzická osoba,
b) odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
c) stavovská komora nebo profesní organizace,
d) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem není ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
e) Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky zřízené zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
f) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
g) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
h) Česká televize zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, Český rozhlas zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších předpisů nebo Česká tisková kancelář zřízená zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů,
i) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů nebo resortní, oborová, podniková a další zdravotní pojišťovna zřízená ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů,
j) územní samosprávné celky a vyšší územní samosprávné celky České republiky nebo hlavní město Praha,
k) dobrovolný svazek obcí zřízený ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
l) Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky nebo Asociace krajů České republiky,
m) společenství vlastníků jednotek ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů nebo společenství vlastníků jednotek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
nebo
n) zahraniční právnická osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech b) a c),

Spořící státní dluhopisy si může pořídit a vlastnit také nezletilá osoba se souhlasem svého zákonného zástupce.

Výhody

• patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření
• představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí státu splacení dlužné částky
• do spořících státních dluhopisů lze investovat od 1 000 kusů. Pro emise kupónového a varibilního dluhopisu je maximální limit 1 milion korun, u profiinflačního dluhopisu je limit 50 milionů korun.
• jejich pořízení a držení není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů
• přinášejí všem investorům stejné podmínky bez ohledu na výši vložených finančních prostředků
• v případě potřeby lze v předem stanovených termínech získat investované finanční prostředky zpět formou předčasného splacení před stanoveným datem řádné splatnosti, a to bez jakékoli finanční sankce
• proti-inflační dluhopis nabízí ochranu vložených prostředků proti růstu spotřebitelských cen - inflaci
• aktuálně nabízenou jarní emisi 2014 Spořicích státních dluhopisů lze zaplatit z výplaty maturující emise tzv. reinvesticí. Období pro podání žádosti o reinvestici je po upisovací období: od 19.5. do 4.6.2014 (pokud bude upisovací období emitentem zkráceno, bude zkrácena i doba pro reinvestování). Úpis jarní emise formou reinvestice mohou využít pouze ti klienti, kteří drží Diskontovaný spořicí státní dluhopis ČR 2012 – 2014 (ISIN CZ0001003768).

Typy spořicích státních dluhopisů

Reinvestiční (5 let)
Typ úročení: rostoucí pevná úroková sazba (před zdaněním)

Úrokový výnos dluhopisu nebude pravidelně vyplácen, ale bude jednou ročně ke stanovenému datu (vždy ke 12. 12. daného roku) automaticky reinvestován formou připsání dalších reinvestičních spořicích státních dluhopisů ve výši výnosu na Váš majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované úrokové výnosy budou vyplaceny ke dni splatnosti dluhopisu.

Dluhopis s variabilním výnosem (6,5 roku)
Typ úročení: plovoucí úroková sazba s rostoucí prémiovou složkou (před zdaněním)

Výnos je určen pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena jako průměrná referenční úroková sazba 6M PRIBOR + marže (marže postupně v jednotlivých výnosových obdobích narůstá).

Proti-inflační (6,5 roku)
Typ úročení: pohyblivá úroková sazba podle vývoje míry inflace (před zdaněním)

Úrokový výnos je odvozen od pololetního pohybu indexu spotřebitelských cen CPI, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem. Kupón je připisován 2x ročně a je plně reinvestován formou připsání dalších inflačních spořících státních dluhopisů na Váš majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované úrokové výnosy budou vyplaceny ke dni splatnosti dluhopisu.

Podmínky nákupu

Česká spořitelna zprostředkovává nákup a prodej dluhopisů bezplatně. Ostatní operace (převod, přechod) jsou zpoplatněny dle ceníku MFČR. Pokud klient prodává před datem splatnosti, odpovídající aktuální cenu stanovuje MFČR.

Datum emise a upisovacího období odpovídá emisním podmínkám jednotlivých emisí, které jsou k dispozici na stránkách MFČR.

Doplňující informace

• Jmenovitá hodnota dluhopisu je 1 Kč.
• Minimální počet ks 1 objednávky je 1 000 ks. K nákupu je třeba předložit platný průkaz totožnosti.
• Maximální objem upsaných Spořicích státních dluhopisů na jednoho klienta a jednu emisi Spořicích státních dluhopisů: reinvestiční (5 let), variabilní (6,5 roku) - 1 milion kusů, protiinflační (6,5 roku) - 50 milionů kusů.
• Úrokový výnos podléhá podle platné právní normy srážkové dani 15 %.
• Dluhopis je emitován v českých korunách, investor tak nenese měnové riziko.
• Dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu a v termínech stanovených MFČR.

Zdanění dluhopisů od 1. 1. 2013

• Od 1. 1. 2013 došlo ke změně zdanění pro fyzické osoby.
• Základ daně z jednoho kusu dluhopisu a sražená daň z výnosu dluhopisu vlastníka se již nezaokrouhlují.
• Sraženou daň ze všech dluhopisů zaokrouhlí plátce na koruny dolů.
• Zvláštní sazba daně činí 15 % z výnosu dluhopisu.
• Změna zdanění se netýká emisí dluhopisů s datem emise v letech 2011 a 2012, včetně jejich tranší vydaných formou reinvestice výnosu dluhopisů do stejné emise v roce 2013 a v letech dalších.

Předčasné splacení

• Ministerstvo financí umožňuje vlastníkům spořicích státních dluhopisů požádat o jejich předčasné splacení před datem řádné splatnosti dluhopisu.
Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána prostřednictvím distributora na základě emisních podmínek.
• Žádost o předčasné splacení je možné podávat ve stanovených obdobích, dluhopisy jsou spláceny bezhotovostním převodem na Vámi určený peněžní účet k níže uvedeným datům stanovených příslušnými emisními podmínkami.
• Prodej před splatností nepodléhá žádným poplatkům.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění