Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Právní upozornění

Právní upozornění

Informace uvedené na webové stránce www.investicnicentrum.cz slouží k tomu, aby našim investorům poskytly dodatečné informace, a odvíjejí se od úrovně znalostí osoby, která informaci zpracovávala, k příslušnému datu uzávěrky.
Na webových stránkách www.investicnicentrum.cz nalezente mezinárodní ekonomické a strategické analýzy, jejichž autory jsou příslušné odbory bank v rámci Erste Group Bank v souladu se všemi právními požadavky. Každá zpráva, ekonomická či strategická analýza je opatřena svým samostatným upozorněním., Analýzy a závěry mají všeobecnou povahu a neberou v úvahu individuální potřeby našich investorů, co se týče výnosů, daní, přípustné míry rizika, ani to, zda jsou pro ně finanční produkty nebo transakce, na které je zde poukazováno, vhodné či rozumné investice. Uvedené výkony a vzorové výpočty nejsou spolehlivé pro odhad budoucích výkonů. Předchozí výkony nemusí nutně naznačovat, u jakých budoucích výkonů a transakcí s finančními produkty (včetně, bez omezení, cenných papírů, termínovaných obchodů, opcí a dalších finančních nástrojů) bude vznikat riziko.

Poskytnuté informace nebudou vykládány jako osobní rada nebo doporučení k investování, nabídka ke koupi nebo prodeji; přesvědčování nebo doporučování nabídky k upsání, koupi nebo prodeji, nebo k účasti na jakýchkoli finančních produktech, nebo k účasti v jakékoli obchodní strategii, která se jich bude týkat. Vzhledem k tomu, že ne všechny produkty nebo transakce jsou vhodné či rozumné pro všechny investory, neuzavírejte žádnou transakci bez předchozí konzultace s investičními poradci (včetně, bez omezení, právního a daňového poradce), abyste měli jistotu, že, bez ohledu na zde uvedené informace, zapadá plánovaná investice do vašich potřeb a priorit a že plně chápete existující rizika.

Informace vycházejí ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé a úplné. Pečlivě jsme vyhledali a shromáždili informace podle našeho nejlepšího vědomí a přesvědčení, ale my, naše dceřiné společnosti a/nebo naši členové představenstva, ředitelé, generální ředitelé, zástupci, partneři a zaměstnanci tímto neposkytujeme žádné prohlášení či záruku, výslovnou ani odvozenou, co se týče přesnosti, včasnosti, úplnosti a správnosti poskytnutých informací. My, naše dceřiné společnosti a/nebo naši členové představenstva, ředitelé, generální ředitelé, zástupci, partneři a zaměstnanci nepřebíráme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy (včetně, bez omezení, přímé nebo nepřímé ztráty nebo ušlého zisku), které mohou být důsledkem, nebo mohou souviset s přístupem k, a/nebo s použitím našich webových stránek, nebo důsledkem spolehnutí se na uvedené informace.

Vyhrazujeme si právo provést změny kdykoli bez předchozího oznámení.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte, prosím, poradce na pobočkách České spořitelny.

(Poslední aktualizace 05/2018)

Design salient
Implementace salesXp
Data FactSet

WBAG

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Neprofesionální uživatel může použít tržní údaje poskytnuté WBAG jen pro svou osobní potřebu, která je spojena s řízením osobního majetku neprofesionálního použití a nikoliv pro podnikatelské účely nebo ve prospěch třetí strany (např. nekomerční investiční kluby, bezplatná správa aktiv jiných osob). Jakékoliv použití tržních údajů pro jiné než soukromé účely bude považováno WBAG jako profesionální použití a bude náležitě zpoplatněno.

Neprofesionální uživatelé berou na vědomí práva spojená s duševním vlastnictvím WBAG a poskytovatele - třetí strany ve vztahu k tržním údajům.

Neprofesionální uživatel souhlasí s tím, že:
- nedovolí třetím stranám, aby získaly přístup k tržním údajům nebo jejich částem, ani je nezveřejní nebo nepředá třetím stranám.
- neposkytne identifikační číslo nebo heslo neprofesionálního uživatele žádné třetí straně.
- umožní WBAG, Erste Group Bank AG nebo jejich příslušným zplnomocněným zástupcům provést audit neprofesionálního uživatele týkající se použití tržních údajů.
- informuje WBAG a Erste Group Bank AG během 7 pracovních dní, pokud dojde ke změně statusu neprofesionálního uživatele.

ICE LIBOR

PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost ICE Benchmark Administration Limited neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku za výsledky dosažené či nedosažené na základě použití sazby ICE LIBOR a/nebo hodnoty, kterou sazba ICE LIBOR bude mít v konkrétní okamžik a den. Společnost ICE Benchmark Administration Limited neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účel v souvislosti s použitím sazby ICE LIBOR.

OSLO BORS

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti a Oznámení o autorských právech

Dříve než budete pokračovat, přečtěte si následující

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Oslo Børs ASA dodává Informace. Obsah této webové stránky je určen pouze jako služba trhu. Oslo Børs se zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoli chyby nebo nepřesnosti v informacích. Dále se Oslo Børs zříká veškeré odpovědnosti za ztrátu nebo škodu, která může vzniknout z použití informací uvedených na této webové stránce.
Oznámení o autorských právech

Vlastníkem některých materiálů, které se nacházejí na této webové stránce je Oslo Børs ASA. Ustanovení norského zákona o autorských právech (Åndsverkloven) chrání tyto materiály, a Oslo Børs má výhradní právo k zacházení s materiály, které se na této webové stránce nacházejí. Obsah nesmí být zpřístupněn mimo privátní sféru, ani nesmí být zhotovovány kopie pro jiné účely než je soukromé použití, jak předepisuje zákonných předpis, s výjimkou, kdy Oslo Børs udělí předchozí písemný souhlas.

Materiály mohou být čteny na obrazovce, okamžitě a on-line. Nesmí být zhotovovány jejich kopie, nesmí být stahovány, ukládány, přenášeny či jiným způsobem reprodukovány nebo zpřístupňovány.

Akciové indexy jsou založeny na Modelu Klasifikace MSCI (Global Industry Classification Standard – GICS).

Popis GICS je veřejně dostupný, kromě jiného, na webové stránce Oslo Stock Exchange. Nesmíte popis GICS šířit žádným třetím stranám.

GICS je vyvinut a je výhradním vlastnictvím a služební známkou Morgan Stanley Capital International Inc (MSCI) a Standard and Poor’s (S&P). K používání vydala licenci Oslo Børs a Erste Group Bank AG, které jsou oprávněny poskytovat svým klientům klasifikace a produkty vytvořené na základě klasifikace provedené MSCI a S&P. Máte právo použít GICS výhradně pro účely pochopení obsahu Informací (produktů). Konkrétně nesmíte GICS žádným způsobem použít pro vytváření označování klasifikace.

Tímto potvrzujete, že MSCI je jediným a výlučným vlastníkem všech práv, nároků a užitků v souvislosti s GICS. Souhlasíte, že práva, která jsou tímto udělována, na vás nepřenáší žádná práva, nároky či užitky v souvislosti s GICS. Nesmíte GICS používat žádným jiným způsobem, než tím, který je zde výslovně uveden.

MSCI ani S&P ani žádná jiná strana neposkytuje žádné výslovné či odvozené záruky nebo prohlášení v souvislosti s těmito informacemi (nebo s výsledkem, kterého bude dosaženo jejich použitím), a MSCI a S&P a jakákoli jiná strana tímto výslovně odmítá jakékoli záruky v souvislosti s původností, přesností, úplností, obchodovatelností nebo vhodností pro konkrétní účely veškerých těchto informací. Kapitálové indexy nevydává, negarantuje, neschvaluje, neprodává ani nepropaguje MSCI ani S&P.

LONDON SE

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Informace poskytuje a vlastní London Stock Exchange plc.

AUSTRALIAN SE

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Je zakázáno používat, ukládat, reprodukovat, zobrazovat, upravovat, přenášet nebo distribuovat Informace bez předchozího souhlasu ASX Operations Pty Ltd.;

ASX Ltd. a Poskytovatelé informací si vyhrazují všechna práva duševního vlastnictví k Informacím;
ASX Ltd. a Poskytovatelé informací nepřebírají žádnou odpovědnosti za žádný nárok, ztrátu nebo škodu, která by vznikla v důsledku zobrazení Informací na Webové stránce nebo jiného použití Informací zobrazených na Webové stránce.
Každý koncový uživatel Informace musí dodržovat požadavky uvedené v pokynech ASX Market Data Products & Services Guide (www.asxonline.com).

Hong Kong SE

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

„HKEx Information Services Limited, její koncernové skupiny a/nebo dceřiné společnosti těchto koncernových společností se snaží zajistit přesnost a spolehlivost poskytovaných Informací, avšak nezaručují jejich přesnost a spolehlivost a nepřebírají žádnou odpovědnost (podle práva, smlouvy či jinak) za jakoukoli ztrátu či škodu, která by vznikla z nepřesností či pochybení“

NIKKEI Index

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Veškerá autorská práva „Nikkei Stock Average,” a rovněž veškerá práva duševního vlastnictví a jiná práva spočívající v označení „Nikkei“ a „Nikkei Stock Average,“ jsou vlastnictvím Nikkei.

TOKYO SE

Politika v oblasti použití tržních informací: 6.3.2
Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Bez předchozího schválení Tokyo Stock Exchange je zakázáno používat, ukládat, reprodukovat, zobrazovat, upravovat, přenášet nebo distribuovat Informace.

SIX Exfeed Ltd. – SCHWEIZER SE

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Co se týče tržních údajů („Údaje“), které poskytuje SIX Exfeed Ltd. („Dodavatel“), všichni příjemci uznávají, že:
(a) Dodavatel si vyhrazuje všechna práva Duševního vlastnictví k Údajům
(b) Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost údajů, ani za žádné ztráty nebo nároky, které by vznikly z použití těchto Údajů
(c) Dodavatel může jakémukoli subjektu pozastavit nebo ukončit přijímání Údajů, pokud má Dodavatel důvod věřit, že jsou Údaje zneužívány nebo zkreslovány.

DBAG

Allg. Geschäftsbedingungen zum Kursvermarktungsvertrag der DBAG: 7.1.+7.2.+9.4.+ 26.3.

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Žádný příjemce tržních údajů nesmí žádné tržní údaje, které poskytuje Deutsche Börse AG nebo jakýkoli poskytovatel-třetí strana, reprodukovat, zobrazovat, upravovat, přenášet nebo distribuovat. Veškerá práva duševního vlastnictví k Údajům zůstávají vždy vlastnictvím Deutsche Börse AG nebo případně jiného poskytovatele-třetí strany.

ZAGREB SE

Smlouvy o Burze cenných papírů, Pkt 5. + 6 + email ZSE

Doložka o zřeknutí se odpovědnosti

Poskytovatel některých informací, které jsou dostupné na této webové stránce je Zagreb Stock Exchange, Inc. („Informace“). Obsah těchto Informací nesmí být zpřístupněn mimo privátní sféru, ani nesmí být zhotovovány kopie, nesmí být stahovány, ukládány, přenášeny či jinak reprodukovány pro jiné než privátní účely. Nesmíte Informace předat žádné třetí straně. Zagreb Stock Exchange neodpovídá uživatelům této webové stránky za žádné přímé nebo následné škody či ztráty, které by vznikly z nebo v souvislosti s chybami nebo opominutími, které by týkaly Informací.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění