Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 15


ISIN:
AT0000A2UZV7

Datum: 19.04.2024 11:10:00
Nákup Prodej
97,92 -
Změna 0,42% (0,41)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníAT
Aktuální kupon-
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu27.02.2026
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise17.01.2022
Splatnost27.02.2026
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu1 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den20.02.2026

PDF ke stažení

ReportPDF Download
LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 15 koupit?

 • Pevný výnos 8 % + výnos závislý na výkonnosti podkladového indexu se zajímavým potenciálem růstu.
 • 100% participace na pravidelně pozorovaném vývoji diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace z průměru ročně pozorovaných změn ceny podkladového aktiva, avšak jeho celková výše je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 15 + pevný výnos 8 % za jeho dobu trvání.
 • Pevný výnos 8 % za dobu trvání prémiového dluhopisu je vyplacen nezávisle na vývoji podkladového indexu.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 15 + pevný výnos 8 %.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 15 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) a výnosu 8 % se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 15 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty
 • Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se dluhopisů.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
 
PD RESPONSIBLE 15 není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. 
K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. 
------------------------------------------ 
 • Držitel PD RESPONSIBLE 15 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 108 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 15 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 15 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 108 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 15 + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 % (viz Pozn.), maximálně 140 %

  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  Návratnost min. 108 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 15 k datu jeho splatnosti – kombinace pevného výnosu 8 % a výnosu závislého na výkonnosti podkladového indexu se zajímavým potenciálem růstu.
   
  ESG je také klíčové „investiční téma“ pro PD RESPONSIBLE 15. Jeho výnos závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC, který zahrnuje 50 akcií vysoce kvalitních společností. Tyto vybrané společnosti aktivně zohledňují politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a zásady udržitelného řízení. Portfolio indexu obsahuje společnosti například z oblasti spotřebního zboží a zdraví  a péče o tělo atd. Index reviduje volatilitu portfolia, čímž stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích. Nastavený algoritmus cílí na volatilitu 10 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici vůči dynamickým aktivům a uvolněné prostředky přesouvá na peněžní trh.

  • Emitent:Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A) 
  • Podkladové aktivum: Solactive ERSTE Fair Invest Index VC
  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak PD RESPONSIBLE 15 funguje?

  • Výsledný výnos čtyřletého PD RESPONSIBLE 15 závisí na vývoji akciového indexu Solactive ERSTE Fair Invest Index VC v kombinaci s pevným výnosem 8 % za dobu trvání PD RESPONSIBLE 15.
  • Dne 17. 2. 2022 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
  • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
  • Z těchto 4 hodnot získaných v rámci jednotlivých dnů pozorování se vypočítá průměrná hodnota podklado- vého aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
  • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 15 + pevný výnos
  • 8 % + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorová- ní podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
  • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 108 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 15.
  • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 15 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
  • Maximální výše výnosu je stanovena na 48 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 15 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
  • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva a pevném úroku, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 15. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

  Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

  Vypořádání

  • splatnost Prémiového dluhopisu je 27. 2. 2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
  • Tento prémiový dluhopis lze prodat pouze na trhu, cena klient prodává uvedená v kurzovním lístku je pouze indikativní.
  • Cena za obstarání prodeje je stanovená platným ceníkem, aktuálně činí max 0,5% z objemu obchodu.

  -------------------------------------

  Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty a výnosu 8 % je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 15 v případě insolvence nebo  z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD RESPONSIBLE 15 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD RESPONSIBLE 15 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.

  Pozn. 2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.

  Pozn. 3: 
  Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.


  Podkladové aktivum

  SOL ERSTE FAIR INVEST VC INDEX (EXCESS RETURN) (EUR)
  DE000SL0DHU1
  Solactive ERSTE Fair Invest Index VC zahrnuje 50 akcií vysoce kvalitních společností. Tyto vybrané společnosti aktivně zohledňují politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a zásady udržitelného řízení. Portfolio indexu obsahuje společnosti například z oblasti spotřebního zboží a zdraví  a péče o tělo atd. Index reviduje volatilitu portfolia, čímž stabilizuje výnos a omezuje ztráty při propadech na trzích. Nastavený algoritmus cílí na volatilitu 10 % a porovnává ji s historickou volatilitou sledovaného portfolia. Při vysoké volatilitě snižuje tento mechanismus expozici vůči dynamickým aktivům a uvolněné prostředky přesouvá na peněžní trh.
   

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění