Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhopis PX 1


ISIN:
XS2770639560

Datum: 24.07.2024 00:00:00
Nákup Prodej
96,60 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu17.07.2029
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise17.07.2024
Splatnost17.07.2029
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota30.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den10.07.2029

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Proč Prémiový dluhopis PX 1 koupit?
 • Zajímavý potenciál výnosu za dobu jeho trvání. 
 • 125% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – akciový index PX.  
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 125% participace na průměrné výkonnosti ročně pozorovaného podkladového aktiva. 
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty
 • Prémiového dluhopisu PX 1. 
 • Rychlá dostupnost prostředků. Prémiový dluhopis PX 1 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny, a.s. kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty
 • se vztahuje pouze k datu splatnosti. 
 • Prémiový dluhopis PX 1 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.bourse.lu/programme/Programme-Citigroup/14557, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A jako emitent a tvůrce Prémiového dluhopisu PX 1 zpracoval dokument Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách https://keyinformationdocuments.citi.com, na investičním portálu České spořitelny, a.s. www.investicnicentrum.cz 
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se dluhopisů.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
Prémiový dluhopis PX 1 není určen investorům, kteří nejsou ochotni akceptovat možnou ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID).

K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. 
------------------------------------------
 • Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k Prémiovému dluhopisu PX 1 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny produktu.

 • Více informací naleznete v letáku.

  Popis

  Zajímavý potenciál výnosu za 5 let s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz. Pozn.) Prémiového dluhopisu PX 1 k datu jeho splatnosti.   
   
  Index PX je oficiálním cenovým indexem pražské burzy, který reprezentuje vývoj českého akciového trhu. Je složený z 11 významných akciových titulů, které jsou v něm zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Index je převážně tvořen regionálně působícími společnostmi jako např. ČEZ, Erste Group Bank AG, Komerční banka, Moneta Money Bank a Vienna Insurance Group (VIG). Těchto 5 stěžejních akciových titulů dosahuje v portfoliu indexu váhy cca 90 %. Sektorově pokrývá především finanční (68,76 %) a energetické odvětví (21,79 %). Index dále sleduje akciové tituly společností Philip Morris, Primoco UAV, Kofola, ColtCZ, Photon Energy a Gevorkyan. V zájmu udržení kvality a stability indexu je složení indexu revidováno na kvartální bázi. Jedná se o cenový index, takže dividendové výnosy získané z akciových titulů nejsou reinvestovány a do výkonnosti indexu se nepromítají.
   
  • Emitent: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
  • Podkladové aktivum: Index PX
                  
  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak PD PX 1 funguje?
  • Výsledný výnos Prémiového dluhopisu PX 1 závisí na vývoji akciového Indexu PX. 
  • Dne 10. 7. 2024 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva. 
  • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.  
  • Z těchto pěti hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.  
  • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu PX 1 + participace 125 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), avšak minimálně 100 % (viz. Pozn.).  
  • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz. Pozn.) Prémiového dluhopisu PX 1.  
  • Během doby trvání Prémiového dluhopisu PX 1 může jeho cena poklesnout pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s  ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek. 
  • Maximální výše výnosu za dobu trvání Prémiového dluhopisu PX 1 není omezena. 
  • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva Prémiového dluhopisu PX 1 ve dnech pozorování v předchozích letech. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

  Vypořádání

  • splatnost Prémiového dluhopisu je 17.07.2029
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 0,7 % z objemu obchodu)

  -------------------------------------

  Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta a ručitele dostát svým závazkům vázaným k Prémiovému dluhopisu PX 1 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si Prémiový dluhopis PX 1 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat Prémiový dluhopis PX 1 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.
  Pozn.2: Na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si Prémiový dluhopis PX 1 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika Prémiového dluhopisu PX 1, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.
  Pozn.3:  Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu Prémiového dluhopisu PX 1. 


  Podkladové aktivum

  PX INDEX
  XC0009698371
  Index PX je oficiálním cenovým indexem pražské burzy, který reprezentuje vývoj českého akciového trhu. Je složený z 11 významných akciových titulů, které jsou v něm zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Index je převážně tvořen regionálně působícími společnostmi jako např. ČEZ, Erste Group Bank AG, Komerční banka, Moneta Money Bank a Vienna Insurance Group (VIG). Těchto 5 stěžejních akciových titulů dosahuje v portfoliu indexu váhy cca 90 %. Sektorově pokrývá především finanční (68,76 %) a energetické odvětví (21,79 %). Index dále sleduje akciové tituly společností Philip Morris, Primoco UAV, Kofola, ColtCZ, Photon Energy a Gevorkyan. V zájmu udržení kvality a stability indexu je složení indexu revidováno na kvartální bázi. Jedná se o cenový index, takže dividendové výnosy získané z akciových titulů nejsou reinvestovány a do výkonnosti indexu se nepromítají.

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění