Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL 3


ISIN:
XS2719874476

Datum: 27.05.2024 10:46:00
Nákup Prodej
96,05 -
Změna -0,30% (-0,29)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníNL
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu05.04.2027
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise03.04.2024
Splatnost05.04.2027
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den30.03.2027

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 nabízí
 • Možnost získat zajímavý výnos až ve výši 22,5 % za 3 roky. 
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 může být automaticky předčasně splacen po prvním nebo druhém roce svého trvání, pokud se všechny podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty(viz Pozn.2) podkladových akcií – Andritz, Daikin Industries, Siemens, pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 k datu jeho splatnosti. 
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech). 
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 •  
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/
  gm/Public/LegalDocs.aspx,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://kid.bnpparibas.com/cib/kids, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. 

Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
 •  
  Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:
  • nemají dostatečné znalosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií
  • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
   
  K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
  --------------------------------------------------
  • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 k datu splatnosti je závislá na vývoji tržních kurzů podkladových akcií – Andritz, Daikin Industries, Siemens.
  • Držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  Více informací naleznete v letáku.

  Popis

  PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7,5 %(viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 22,5 %.

  Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností z oblasti průmyslu – Andritz, Daikin Industries a Siemens. PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 navíc může být předčasně splacen při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.

  Průmysl je jedním z nejvýznamnějších sektorů hospodářství. Výsledné produkty průmyslové výroby využívají lidé na celém světě v zaměstnání, v domácnosti i ve volném čase. Jednotlivé oblasti průmyslu aplikují v praxi vědecké objevy a technické vynálezy, které přispívají k automatizaci procesů. Díky nejmodernějším technologiím a zařízením, která usnadňují manuální práci, dochází ke zvyšování produktivity práce i její kvality. Enormní poptávka po snížení nákladů, optimalizaci procesů a integraci inteligentních systémů do výrobních procesů může přinést zajímavé příležitosti a pozitivní vývoj pro společnosti působící právě na poli průmyslu. Ze situace by mohly profitovat také tři tituly – Andritz, Daikin Industries, Siemens, na jejichž vývoj je navázán výnos PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3. 

  • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
  • Ručitel: BNP Paribas (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)
  • Podkladové akcie: Andritz, Daikin Industries, Siemens
  • Upisovací období: 4. 3. 2024 (9.00) – 27. 3. 2024 (23.59) 

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 funguje?

  • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 závisí na vývoji tržního kurzu podkladových akcií společností – Andritz, Daikin Industries a Siemens.
  • V období trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7,5 %(viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 a celkový výnos 22,5 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 7,5 %(viz Pozn.)).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor realizuje ztrátu, která představuje více než 45 % jeho původní investice a žádný výnos nebude vyplacen.
  Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku

  Vypořádání

  • splatnost je 5. 4. 2027
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a.s.

  ----------------------------------------- 

  Pozn.: PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
  Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 27. 3. 2024.
  Pozn.3: Riziková váha je na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.
  Pozn.4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3. 


  Podkladové aktivum

  ANDRITZ AG
  AT0000730007
  Historie této rakouské společnosti sahá až do roku 1852, kdy maďarský podnikatel Josef Körösi v Andritzu, předměstí města Graz, založil malou slévárnu železa. V současnosti je tato společnost lídrem a zaměřuje se na dodávku technologií a služeb pro průmyslové provozy po celém světě. Je předním dodavatelem zařízení a služeb pro vodní elektrárny, celulózový a papírenský průmysl, kovoobráběcí a ocelářský průmysl. Specializuje se také na separaci pevných látek a kapalin v komunálních a průmyslových segmentech.
  Dále je aktivní v oblasti výroby elektřiny (např. parní kotelny, elektrárny na biomasu, rekuperační kotle a zplynovací zařízení) a environmentální techniky (zařízení na čištění spalin). Nabízí také zařízení pro výrobu např. netkaných textilií, buničiny a panelové desky. Jejich koncept technologie a služby cílí na zvýšení efektivity výroby, snížení celkových provozních nákladů, inovativní strategie dekarbonizace a autonomní provoz závodů. Andritz zaměstnává přibližně 30 tisíc lidí ve více než 80 zemích světa. Celkové příjmy společnosti v roce 2022 dosáhly 7,5 miliard EUR.
  SIEMENS AG
  DE0007236101
  Je německý průmyslový gigant, jehož kořeny sahají do roku 1847. Zaměřuje se především na oblast elektroniky, automatizace a digitalizace. Své působení propisuje do segmentu dopravy, stavebnictví, výroby energií, navrhování kontrolních mechanismů nebo diagnostických přístrojů využívaných ve zdravotnictví. V každodenním životě se lidé s jejich výrobky setkávají díky domácím spotřebičům nebo kancelářským přístrojům. Strategie společnosti v posledních letech cílí také na fúze a akvizice, jejichž smyslem je posílit dominantní oblast výroby. Na našem území působí již více než 130 let a jedním z jeho prvních počinů bylo dodání plynové pece do skláren v Harrachově. V současnosti tento konglomerát sídlící v Mnichově patří k těm největším na světě. Počet jeho zaměstnanců je přibližně 311 tisíc a své zastoupení má téměř v každém státě. Celkové příjmy společnosti za fiskální rok 2022 činily 72 miliard EUR. 
  DAIKIN INDUSTRIES LTD.
  JP3481800005
  Příběh této japonské společnosti se začal psát v roce 1924, když ji založil inženýr Akira Yamada pod názvem Osaka Kinzoku Kogyosho Ltd. Původně se společnost zabývala výrobou leteckých dílů, ale v roce 1951 se přeorientovala na klimatizační a chladící technologie. V roce 2012 uvedla na trh inovativní klimatizace, tepelná čerpadla a chladící jednotky s tzv. „scroll kompresory“ používající chladivo R-32, které je oproti běžně používanému chladivu R-410-A šetrnější k životnímu prostředí. Díky využití ekologičtějšího chladiva v přibližně 140 milionech klimatizačních jednotek došlo ke snížení emisí CO2 zhruba o několik milionů tun. Aktivní přístup k inovacím a výzkumu, průkopnický vývoj výrobků a mnohaleté zkušenosti v oboru zařadily Daikin mezi světové lídry v oblasti vzduchotechniky. Skupina Daikin v současnosti zaměstnává po celém světě přes 96 tisíc lidí. Celkové příjmy společnosti za fiskální rok 2022 dosáhly 28,2 miliard EUR.

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění