Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhopis GLOBAL 1


ISIN:
XS2544211548

Datum: 13.06.2024 00:00:00
Nákup Prodej
114,90 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu02.03.2027
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise02.03.2023
Splatnost02.03.2027
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den02.03.2027

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč Prémiový dluhopis GLOBAL 1 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 100% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – indexu MSCI World. 
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace na průměrné výkonnosti pozorovaného podkladového aktiva, avšak maximální částka k výplatě je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 1.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 1.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD GLOBAL 1 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD GLOBAL 1 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce https://www.bourse.lu/programme/Programme-Citigroup/14557, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách https://keyinformationdocuments.citi.com na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se dluhopisů.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků.

K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. 
------------------------------------------
 • Držitel PD GLOBAL 1 nese kreditní riziko emitenta a ručitele. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 1 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD GLOBAL 1 před jeho datem splatnosti. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu.   
  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za čtyři roky s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 1 k datu jeho splatnosti.  
   
  Síla globální ekonomiky ovlivňuje celkovou prosperitu společnosti. Vy se na ní můžete podílet díky Prémiovému dluhopisu GLOBAL 1, jehož výnos závisí na vývoji indexu MSCI World. Jedná se o jeden z nejsledovanějších akciových indexů světa, jelikož odráží vývoj globálních akciových trhů. V současné době zahrnuje přibližně 1 500 akciových titulů z 23 vyspělých zemí. Z pohledu regionální struktury mají v indexu aktuálně největší zastoupení akcie amerických společností (70 %), následuje Japonsko (6,3 %), Velká Británie (4,4 %), Kanada (3,5 %) a Francie (3,4 %). Širokou diverzifikaci indexu zajišťuje také jeho sektorové rozložení, najdete v něm mimo jiné IT odvětví (20,2 %), zdravotnictví (14,6 %), finanční sektor (14,3 %), průmysl (10,7 %), cyklické spotřební zboží (10 %), necyklické spotřební zboží (7,9 %) nebo komunikace (6,4 %). Výběr akciových titulů a přezkoumání jednotlivých vah je realizováno na základě tržní kapitalizace společností dvakrát do roka, přičemž revize složení indexu probíhá na kvartální bázi. Tento globálně zaměřený cenový index byl spuštěn 31. března 1986 a jeho dlouhodobá průměrná výkonnost činí 7,85 % ročně.

  • Emitent:  Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
  • Ručitel: Citigroup Global Markets Limited (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
  • Podkladové aktivum: MSCI World Index
  • Upisovací období: od 26. 1. 2023 (9.00) do 23. 2. 2023 (23.59)           
                  
  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak PD GLOBAL 1 funguje?

  • Výsledný výnos čtyřletého PD GLOBAL 1 závisí na vývoji globálního cenového indexu MSCI World.
  • Dne 23. 2. 2023 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
  • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota. 
  • Z těchto čtyř hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou. 
  • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 1 + participace 100 % × (průměrná hodnota 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), avšak minimálně 100 % (viz Pozn.) a maximálně 140 %. 
  • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 1. 
  • Během doby trvání PD GLOBAL 1 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
  • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 1 za dobu jeho trvání, tedy za 4 roky.
  • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva PD GLOBAL 1 ve dnech pozorování v předchozích letech. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností). 
  Příklady scénářů při splatnosti naleznete v letáku

  Vypořádání

  • splatnost Prémiového dluhopisu je 02.03.2027
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Prodejní cena:100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)

  -------------------------------------

  Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 1 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD GLOBAL 1 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD GLOBAL 1 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.

  Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD GLOBAL 1 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD GLOBAL 1, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD GLOBAL 1.


  Podkladové aktivum


  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění