Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhopis GLOBAL 12


ISIN:
AT0000A3CT56

Datum: 18.06.2024 11:15:00
Nákup Prodej
96,49 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCZ
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu20.12.2027
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise14.05.2024
Splatnost20.12.2027
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den13.12.2027

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Proč Prémiový dluhopis GLOBAL 12 koupit?
 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 100% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – STOXX Global 1800 Price Index (EUR). 
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace na průměrné výkonnosti půlročně pozorovaného podkladového aktiva, avšak maximální částka k výplatě je omezena horní hranicí 140 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 12.
 • I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 12.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD GLOBAL 12 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny, a.s. kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD GLOBAL 12 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Erste Group Bank AG jako emitent a tvůrce tohoto investičního nástroje zpracoval dokument Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se dluhopisů.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
PD GLOBAL 12 není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků.

K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. 
------------------------------------------
 • Držitel PD GLOBAL 12 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 12 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny produktu. 
 •  
  Více informací naleznete v letáku.

  Popis

  Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za 44 měsíců s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 12 k datu jeho splatnosti.  
   
  Síla globální ekonomiky ovlivňuje celkovou prosperitu společnosti. Vy se na ní můžete podílet díky PD GLOBAL 12, jehož výnos závisí na vývoji indexu STOXX Global 1800 Price Index (EUR). Tento akciový index sleduje trhy vyspělých zemí a vyznačuje se širokou diverzifikací. V současné době zahrnuje přibližně 1 800 akciových titulů (600 z Evropy, 600 ze Severní Ameriky a 600 z Asie a Oceánie), které jsou v indexu zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Největší pozice v indexu reprezentuje pětice významných amerických technologických společností – Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet a META, kterou dále rozšiřují i další vysoce kvalitní společnosti napříč sektory – Amazon (spotřební zboží), Broadcom (technologie), Eli Lilly (zdravotnictví) a JPMorgan Chase &Co., Berkshire Hathaway (finance). Aktuálně ve složení indexu dominuje technologický sektor (25,8 %), velkou váhu má také průmysl (12,8 %) a zdravotní péče (11,6 %). Z pohledu regionální struktury mají v indexu největší zastoupení americké společnosti (cca 68,9 %), následuje Japonsko (cca 7,5 %) a Velká Británie (cca 4,1 %). Podkladový akciový index je vedený v eurech. V rámci výpočtu jeho hodnoty dochází k přepočtu všech sledovaných akciových titulů aktuálním kurzem měny daného aktiva vůči euru.  
   
  Složení indexu je revidováno na kvartální bázi a jeho volatilita není omezována či kontrolována. Index může generovat zajímavý potenciál pro růstové produkty tohoto typu. PD GLOBAL 12 navíc garantuje návratnost min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti. 
   
  • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A+ / Moody's A2 / Fitch A)
  • Podkladové aktivum: STOXX Global 1800 Price Index (EUR), (SXW1E)
                  
  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak PD GLOBAL 12 funguje?
  • Výsledný výnos PD GLOBAL 12 závisí na vývoji globálního akciového indexu STOXX Global 1800 Price Index (EUR). 
  • Dne 11. 6. 2024 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva. 
  • Podkladové aktivum je půlročně pozorováno. Každý půlrok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.  
  • Z těchto sedmi hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.  
  • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 12 + participace 100 % × (průměrná hodnota 7 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), avšak minimálně 100 % (viz. Pozn.) a maximálně 140 %.  
  • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz. Pozn.) PD GLOBAL 12.  
  • Během doby trvání PD GLOBAL 12 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek. 
  • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 10 za dobu jeho trvání, tedy za 44 měsíců. 
  • Pravidelné půlroční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva PD GLOBAL 12 ve dnech pozorování v předchozích letech. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností). 

  Vypořádání

  • splatnost Prémiového dluhopisu je 20.12.2027
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)

  -------------------------------------

  Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 12 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD GLOBAL 12 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD GLOBAL 12 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.
  Pozn.2: Na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD GLOBAL 12 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD GLOBAL 12, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.
  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD GLOBAL 12.


  Podkladové aktivum

  STOXX GLOBAL 1800(EUR)
  CH0111485204
  Tento akciový index sleduje trhy vyspělých zemí a vyznačuje se širokou diverzifikací. V současné době zahrnuje přibližně 1 800 akciových titulů (600 z Evropy, 600 ze Severní Ameriky a 600 z Asie a Oceánie), které jsou v indexu zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Portfolio indexu reprezentuje pětice významných amerických technologických společností – Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet a META.

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění