Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Profil fondu Top Stocks

TOP STOCKS
 
"Když jde o investice, mám vybroušený vkus"


Co je to Top Stocks?

Akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dlouhodobé investice. Doporučená doba investování je 5 - 7 let. Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích (zejména v USA, Kanadě a v Evropě). Tohoto cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení („stock picking“), přičemž podíl akcií na portfoliu se může pohybovat od 80% do 100%. Pro dosažení tohoto cíle budou také používány dostupné měnové zajišťovací instrumenty.

Investiční strategie

Vyšší koncentrace portfolia je daná tím, že portfolio fondu reprezentuje zpravidla kolem 25 různých investičních nápadů. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v několika málo případech představuje investici do více akcií. Váha jednotlivých investičních nápadů zpravidla bývá přibližně stejná.

Vlivem významného zastoupení akcií v portfoliu a vysoké koncentrace portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k důrazu na vyšší koncentrovanost portfolia a na delší investiční horizont jednotlivých investic je dosahováno nízkého obratu aktiv.

Stock Picking

Výběr jednotlivých akciových titulů je řízen s cílem dosažení pravidelného ročního kladného korunového zhodnocení, při zachování potenciálu dlouhodobého zhodnocování investic podílníků (což v praxi znamená například to, že manažer nesnižuje podíl akcií v průběhu roku jenom pro to, že už má tzv. „vyděláno“). Taky to znamená, že se manažer fondu nesnaží stavět své sázky vůči složení nějakého akciového indexu, primární cíl je absolutní zhodnocení jednotlivých akcií.

Porovnání pravidelné měsíční investice do fondu Top Stocks s investicí jednorázovou - annualizovaný výnos od začátku existence fondu
(28.8.2006 - 28.8.2021)


  • Údaje k 28.8.2021 (tj. k 15. výročí existence fondu), pravidelná měsíční investice za období od 28.8.2006 do 28.8.2021. Výnos jednorázové investice do fondu Top Stocks za posledních 5 let byl 10,64 % ročně.
     
    Úplný název fondu Top Stocks je uveden ve statutu fondu společně s výčtem všech rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Statut fondu Vám poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny a na www.investicnicentrum.cz. Případné využití těchto stránek při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění