Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Jak může pravidelné investování eliminovat riziko nevhodného načasování Vaší investice?

TOP STOCKS
 
"Když jde o investice, mám vybroušený vkus"


O výhodách pravidelného investování

bylo napsáno mnoho článků, nicméně nikde nebylo popsáno, v čem přesně spočívá jeho kouzlo. Ve svém článku na Investičním webu.cz jsem popisoval, že dvě nejdůležitější části výnosu investice do akcie jsou fundamentální výkonnost společnosti (například růst ziskovosti, nebo cash-flow) a změna názoru investorů na tuto společnost, která se projevuje v tzv. poměrových ukazatelích (například ukazatel poměru ceny a zisku na jednu akcii P/E).
 
Zatímco nálady investorů podléhají častým změnám a dokážou například způsobit i více než 20% poklesy v průběhu několika týdnů, je dlouhodobý růst ziskovosti tím klíčovým faktorem, který ovlivňuje růst cen akcií v dlouhém období. Kouzlo pravidelného investování (například v podobě spoření na důchod) spočívá v tom, že celkový výnos z investice se mnohem více blíží dosaženému fundamentálnímu růstu akcií, do kterých bylo investováno, a mnohem méně podléhá vlivu změn nálad investorů. Díky dostatečné délce časových řad mohu tuto skutečnost dokumentovat na datech fondu Top Stocks.

Vývoj hodnoty podílového listu a ziskovosti portfolia

Z následujícího grafu je zřejmé, že kdyby ceny akcií nepodléhaly vlivu změn nálad investorů, tak by se vývoj ceny podílového list fondu Top Stocks (modrá čára) pohyboval úplně stejně jako fundamentální výkonnost akcií, které má v portfoliu (zelená čára znázorňující růst ziskovosti společností). Nicméně tomu tak není, a je to zřejmé z vývoje červené čáry, která odráží vývoj relativního ocenění, tj. ukazatele P/E – od počátku evropské krize jsou investoři mnohem pesimističtí vůči budoucí výkonnosti akcií (a to i přesto, že se společnostem, do jejichž akcií fond investoval nadále daří velmi dobře) a tím pádem výkonnost fondu zaostala za růstem ziskovosti, kterého dosahují společnosti obsažené v portfoliu fondu.

Dlouhodobě platí, že vývoj hodnoty podílového listu následuje vývoj ziskovosti společností, do kterých se investovalo.

zelená čára = růst ziskovosti společností
modrá čára = vývoj hodnoty podílového listu
červená čára = relativní ocenění akcií


Kouzlo pravidelného investování

Výhoda pravidelného investování spočívá v tom, že investoři průběžně průměrují relativní ocenění, za které si kupují budoucí fundamentální výkonnost akcií, tj. jejich investice bude mnohem více reflektovat dosažený budoucí růst ziskovosti a eliminují riziko toho, že by případně nakoupili v období euforie na trhu (vysoký ukazatel P/E) a prodali v období deprese (nízký ukazatel P/E). Šest a půl roku historie fondu Top Stocks tuto skutečnost potvrzuje, jak lze vidět z prvních dvou sloupců následujícího grafu.

Pravidelná investice dává šanci na vyšší výnos díky zprůměrování relativního ocenění, které je v cenách akcií obsaženo.

Výhoda pravidelného investování se zvyšuje v případě investice do budoucích nadprůměrně rostoucích společností.

Spoření na penzi

Protože je současné relativní ocenění P/E nižší než tomu bylo na počátku existence fondu, je i výnos jednorázové počáteční investice nižší než růst ziskovosti společností obsažených v portfoliu (což ostatně bylo zřejmé i z prvního grafu). V případě pravidelné měsíční investice se již výsledné zhodnocení velmi blíží tomu, co společnosti vygenerovaly na rostoucích ziscích a vyplacených dividendách.
 
Z tohoto důvodu je pravidelné investování velmi vhodným nástrojem jak v případě spoření na penzi, tak i v případě střednědobých investic (3-10 let). Díky pravidelnému investování si může investor dovolit i kratší investiční horizont, než jaký by měl mít v případě jednorázové investice. Riziko nešťastného načasování konce investice řeší podobným způsobem i výplata pravidelné měsíční penze, kdy investor opět prodává za průměrnou hodnotu investorských nálad (tj. průměrné ocenění) a realizuje tak největší část fundamentálního vývoje společností, do kterých investoval.
 
 
Ján Hájek, CFA
manažer fondu Top Stocks


  • Údaje k 31.12.2022, pravidelná měsíční investice za období od 28.8.2006 do 31.12.2022. Výnos jednorázové investice do fondu Top Stocks za posledních 5 let byl 5,12 % ročně.
     
    Úplný název fondu Top Stocks je uveden ve statutu fondu společně s výčtem všech rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Statut fondu Vám poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny a na www.investicnicentrum.cz. Případné využití těchto stránek při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění