Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Fond řízených výnosů OPF


Konzervativní smíšený fond s max. 25 % akcií usilující strategií řízení výnosů o kladné zhodnocení

ISIN:
CZ0008472255

26.05.2023
Hodnota podílového listu
1,3604
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ fonduSmíšené fondy flexibilní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu14.06.1999
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu255.200.637,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,00%
Správcovský poplatek1,30%
Celková nákladovost fondu1,58%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu35-2000668309/0800
Doporučený investiční horizont3 roky a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služebPDF Download
Čtvrtletní zpráva fonduPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.12.2022PDF Download
Pololetní zpráva30.06.2022PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Klientům odpadá starost s řízením svého fondového portfolia• Je určen klientům, kteří hledají dlouhodobé a komplexní řešení svého investičního portfolia jednoduchou investicí do jednoho produktu• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne• Přístup na kapitálové trhy s investicí již od 300 Kč• Široká diverzifikace do více tříd aktiv pomáhá snižovat investiční riziko Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!  Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.  Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.                                                                                                                        • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• U fondu je aktivně řízené měnové zajištění• PL jsou nakoupeny aktuálním kurzem z následujícího pracovního dne po připsání peněžních prostředků na účet fondu •Tabulka indexů:
www.erste-am.cz/tabulkaindexu

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.
Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do nástrojů peněžního trhu a malého podílu akcií. Jedná se o smíšený otevřený podílový fond, který je vhodný především pro konzervativní investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. Je optimálním řešením pro všechny opatrné investory, kteří by se rádi podíleli na vývoji akciových trhů s efektivním omezením dopadu jejich případného poklesu. Fond implementuje takovou investiční strategii, aby v rámci kalendářního roku dosáhl kladného zhodnocení. Podíl hodnoty akcií, cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování investujících do akcií a podílových listů akciových otevřených podílových fondů činí maximálně 25 % na hodnotě majetku fondu. Technologie řízení portfolia je koncipována tak, aby v případě poklesu cen akcií v portfoliu fondu byl jejich podíl na majetku snižován. Fond může být nadále z tohoto důvodu zainvestován i bez akciové složky do konce kalendářního roku nebo do doby, než hodnota podílového listu dosáhne hodnoty na počátku kalendářního roku, v jehož průběhu k propadu došlo. Manažer může nakupovat do majetku fondu i střednědobé dluhopisy, zejména s pohyblivým úrokovým výnosem.

Výkonnost k datu (25.05.2023)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 1,89 2,27 4,10 0,26 0,09 -0,43 0,81

Roční výkonnost v % (25.05.2023)

Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -1,47 0,23 -0,60 -1,99 1,71

Statistická data (30.04.2023)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (25.05.2023)

1 rok
11,81
 
-4,94
3 roky
7,35
 
-1,72
5 let
4,70
 
-1,25
10 let
3,01
 
-0,77

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2023)

ISINNázevMěna% zastoupení
CZ0001004600CZECH REP. 0,45/23CZK11,48
CZ0008473188EAM LIKVIDITNI FONDCZK9,26
CZ0001002547CZECH REP. 5,7/24CZK7,82
CZ0001004105CZECH REP. VAR/27CZK5,86
CZ0001004253CZECH REP. 2,4/25CZK3,72
CZ0001005870CZECH REP. 1,25/25CZK3,66
CZ0001006167CZECH REP. 0,00/24CZK3,59
CZ0001004469CZECH REP. 1/26CZK3,51
XS1771838494ING 1,125/25EUR2,65
XS1586555861VW 1,125/23EUR1,84

Struktura portfolia podle zemí (30.04.2023)

86,51 %Česká republika
3,72 %Francie
2,65 %Nizozemí
1,84 %Německo
1,79 %Velká Británie
1,77 %Španělsko
1,73 %Maďarsko

Struktura portfolia podle ratingu (30.04.2023)

61,23 %Aa
32,51 %A
6,26 %Baa

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.04.2023)

47,22 %Dluhopisy s pevným kuponem
21,84 %Depozita a pokladniční poukázky
15,70 %Reverzní repo operace
9,27 %Podílové listy
5,86 %Dluhopisy s variabilním kuponem
0,11 %Akcie

Struktura portfolia podle měn (30.04.2023)

100,00 %CZK


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění