Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 2


ISIN:
XS2008088192

Datum: 27.03.2020 08:27:02
Nákup Prodej
76,54 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníLU
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu16.09.2022
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise16.09.2019
Splatnost16.09.2022
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den08.09.2022

PDF ke stažení

Sdělení klíčových informacíPDF Download
LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 15,9 % za 3 roky.
 • PDCP WATER AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 5,3 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo s výnosem 10,6 % po uplynutí dvou let.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 2 k datu jeho řádné splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • PDCP WATER AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Riziková váha PDCP WATER AUTOCALL 2 je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP WATER AUTOCALL 2 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

-------------------------------------------------------------
Pozn.: PDCP WATER AUTOCALL 2 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.

 • PDCP WATER AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP WATER AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání produktu k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčas. splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěr. hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné z podklad. akcií pod bariéru 55 % své počáteč. hodnoty, a zároveň žádná ze zbývajících akcií neskončí nad úrovní své počáteč. hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel produktu ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investič. poradenství, požádejte svého bankéře či investič. specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investič. portfolia.
 • PDCP WATER AUTOCALL 2 podléhá anglickému právu.
 • Držitel produktu nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmen. hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: SG Issuer (Moody's A2)
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Podkladové akcie: Veolia Environnement S.A., Suez SA, American Water Works Company, Inc
 • Upisovací období: 19.8.2019 (9.00)–9.9.2019 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum emise: 16.9.2019
 • Datum stanovení počát. hodnoty akcií: 9.9.2019
 • Datum stanovení závěr. hodnoty akcií: 9.9.2022
 • Data možného automat. předčas. splacení: 16.9.2020, 16.9.2021
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmen. hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počát. hodnoty každé jednotlivé podklad. akcie, k datu stanovení závěr. hodnoty každé jednotlivé podklad. akcie
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu (přesné vyjádření produkt. nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP WATER AUTOCALL 2): 1,01 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • &a

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu světové ekonomiky a především sektoru vodního hospodářství, ale přesto se obáváte jejího zvýšeného kolísání? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru WATER AUTOCALL 2 (PDCP WATER AUTOCALL 2).

PDCP WATER AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 5,3 % (viz Pozn.). 
Tříletý PDCP WATER AUTOCALL 2 nabízí možnost získat atraktivní roční výnos ve výši 5,3 % (viz Pozn.). Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností, působících v několika odvětvích vodního hospodářství – zpracování, úprava, distribuce vody, výroba zařízení pro její zpracování, či výstavba a renovace vodohospodářské infrastruktury: Veolia Environnement S.A., Suez SA, American Water Works Company Inc.
PDCP WATER AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při stagnaci či růstu cen podkladových akcií již po prvním roce jeho trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data jeho splatnosti.
Voda a vodní hospodářství je obecně velmi aktuální téma. Vlivem růstu populace a zvyšování životní úrovně se za posledních třicet let celosvětově zdvojnásobila spotřeba vody v zemědělství, průmyslu i v domácnostech. Růst populace má zároveň významný vliv na znečišťování vodních zdrojů. Voda postupně začíná představovat nedostatkové zboží, přičemž se očekává, že zájem o ni během dalších dvaceti let poroste tempem okolo deseti procent ročně. Tato sílící potřeba má dopad jak na rozvíjející se tak na rozvinuté země, které budou muset učinit významná investiční opatření s cílem modernizovat systémy pro zpracování vody a její distribuci.
Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 2 závisí na vývoji akcií společností Veolia Environnement S.A., Suez SA, American Water Works Company, Inc.
 • V období trvání PDCP WATER AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP WATER AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP WATER AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 5,3 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP WATER AUTOCALL 2 a celkový výnos 15,9 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 5,3 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň žádná ze zbývajících akcií neskončí na nebo nad úrovní své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP WATER AUTOCALL 2 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Princip dodatečného ochranného mechanismu: naleznete v letáku

Vypořádání

 • Splatnost je 16.09.2022
 • Lkvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální investice: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Podkladové aktivum

Veolia Environnement S.A.
FR0000124141
Francouzská společnost, která působí ve třech oblastech: vodárenství, odpadové hospodářství a energie. Pitnou vodou zásobuje po celém světě přibližně 95 milionů obyvatel a pro 63 milionů obyvatel odvádí odpadní vody.
Provozuje přes 4 tisíce úpraven vody a téměř 3 tisíce čistíren odpadních vod. V oblasti energie spravuje přes
42 tisíc tepelných zařízení a okolo 615 dálkových i místních sítí rozvodu tepla a chladu. Ročně vyrobí 56 mil. MWh
elektřiny. Sběr odpadu zajišťuje pro 43 milionů obyvatel. Celosvětově tak společnost zaměstnává přes 171 tisíc lidí.
Veolia zaznamenala v roce 2018 konsolidovaný výnos ve výši 25,91 mld. eur.
Suez SA
FR0010613471

Francouzská skupina Suez představuje se svými téměř 89 tisíci zaměstnanci světového lídra na poli
chytrého a udržitelného nakládání se zdroji vody. V oblasti vodohospodářství a zpracovávání odpadů nabízí řešení, díky kterým mohou města a průmyslové podniky optimalizovat své řízení zdrojů a zlepšit svou ochranu životního prostředí i hospodářské výsledky. Díky zapojení digitálních technologií a inovativních technologických řešení společnost recykluje 21 mil. tun odpadu ročně, produkuje téměř 4,4 mil. tun druhotných surovin a 7,6 TWh elektřiny z lokálních obnovitelných zdrojů. Celkové příjmy skupiny Suez dosáhly v roce 2018 částky 17,3 mld. eur.

AMERICAN WATER WORKS CORP INC.
US0304201033
Největší americká společnost, která působí v oblasti vodárenství a zpracovávání odpadních vod. Prostřednictvím svých 7,1 tisíc zaměstnanců poskytuje své služby pro více než 14 mil. lidí ve 46 státech USA a také v Kanadě. Její příjmy v roce 2018 vzrostly o 2 % a dosáhly výše 3,4 mld. dolarů.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění