Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL


ISIN:
XS1810437688
Datum: 20.08.2019 00:00:00
Nákup Prodej
- -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníNL
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu27.08.2019
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise27.08.2018
Splatnost27.08.2019
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den20.08.2019

PDF ke stažení

Leták PDF Download
Závěrečný reportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Co Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL  nabízí: 
 • Možnost získat atraktivní výnos až 15 % za 3 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 5 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo s výnosem 10 % po uplynutí dvou let. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta: 

http://eqdpo.bnpparibas.com/ XS1810437688

 • Prémiový dluhový cenný papír negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání prémiového dluhového cenného papíru k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení. 
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Riziková váha produktu je 5 (na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte 3 roky, nebo do doby předčasného splacení. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně).
 • Držitel PDCP nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A)
 • Podkladové akcie: Veolia Environnement SA, Suez, American Water Works Co In, Geberit AG
 • Upisovací období: 24. 7. 2018 - 20. 8. 2018 
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum emise: 27. 8. 2018
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií:20. 8. 2018
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 20. 8. 2021
 • Data možného automatického předčasného splacení:  27. 8. 2019, 27. 8. 2020,
 • Datumy pozorování a srovnávací hodnoty akcií naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované pocátecní hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení záverecné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu světové ekonomiky a především sektoru vodního hospodářství, ale přesto se obáváte jejího zvýšeného kolísání?Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vám je určen Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL (PDCP WATER AUTOCALL).
 
Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL  s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 5 %.(viz. Pozn)
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty Prémiového dluhového cenného papíru WATER AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií čtyř významných společností, působících v několika odvětvích vodního hospodářství – zpracování, úprava, distribuce vody, výroba zařízení pro její zpracování, či výstavba a renovace vodohospodářské infrastruktury: Veolia Environnement, Suez, American Water Works a Geberit.

Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu cen podkladových akcií již po prvním roce jeho trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data jeho splatnosti.
 
Téma vody a sektoru vodního hospodářství je velmi aktuální.

Vlivem růstu populace a díky neustálé snaze o zvyšování životní úrovně se za posledních třicet let celosvětově zdvojnásobila spotřeba vody v zemědělství, průmyslu i v domácnostech. Růst populace má zároveň významný vliv na znečišťování vodních zdrojů. Voda postupně začíná představovat nedostatkové zboží, přičemž se očekává, že zájem o ni během dalších dvaceti let poroste tempem okolo deseti procent ročně. Tato sílící potřeba má dopad jak na rozvíjející se tak na rozvinuté země, které budou muset učinit významná investiční opatření s cílem modernizovat systémy pro zpracování vody a její distribuci.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL funguje?
 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akcií společností Veolia Environnement, Suez, American Water Works a Geberit.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 5 % (viz. Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 15 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 5 % (viz. Pozn.)
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru snížena o ztrátu nejhorší ze čtyř akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.

Vypořádání

 • Řádná splatnost: 27.8. 2021
 • Data možného automatického předčasného splacení:  27. 8. 2019, 27. 8. 2020

Podmínky nákupu/prodeje

 • Minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání úpisu: 0 %
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
--------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, není uplatněno složené úročení.

Podkladové aktivum

American Water Works Co Inc
US0304201033

Největší americká společnost, která působí v oblasti vodárenství a zpracovávání odpadních vod. Prostřednictvím svých téměř 7 tisíc zaměstnanců poskytuje své služby pro 15 mil. lidí ve 46 státech USA a také v Kanadě. Její tržby dosáhly v roce 2017 výše 3,4 mld. dolarů.

GEBERIT AG
CH0030170408

Švýcarská společnost Geberit je evropským lídrem na trhu sanitárních produktů s globální působností. Geberit funguje jako ucelená skupina s velmi silným lokálním zastoupením ve většině evropských zemí a poskytuje prvotřídní kvalitu v oblasti sanitárních technologií a koupelnové keramiky. Provozuje 30 výrobních závodu, z nichž se šest nachází v zámoří. Ve více než 50 zemích světa zaměstnává 12 tisíc lidí. V roce 2017 generovala společnost obrat ve výši 2,9 mld. švýcarských franků.

SUEZ ENVIRONNEMENT SA
FR0010613471

Francouzská skupina Suez představuje se svými 90 tisíci zaměstnanci světového lídra na poli chytrého a držitelného nakládání se zdroji vody. V oblasti vodohospodářství a zpracovávání odpadu nabízí řešení, díky kterým mohou města a průmyslové podniky optimalizovat své řízení zdrojů a zlepšit svou ochranu životního prostředí i hospodářské výsledky. Díky zapojení digitálních technologií a inovativních technologických řešení společnost recykluje 17 mil. tun odpadu ročně, produkuje téměř 4 mil. tun druhotných surovin a 7 TWh elektřiny z lokálních obnovitelných zdrojů. Dále zajištuje vodní zdroje a dodává služby na čištění odpadních vod pro 58 mil. lidí. Opětovně využívá 882 milionu metrů kubických odpadní vody. Celkové tržby skupiny Suez dosáhly v roce 2017 částky 15,9 mld. eur.

VEOLIA ENVIRONNEMENT

Francouzská společnost, která působí ve třech oblastech: vodárenství, odpadové hospodářství a energie. Pitnou vodou zásobuje po celém světě přibližně 100 milionu obyvatel a pro 61 milionu obyvatel odvádí odpadní vody. Provozuje přes 4 tisíce úpraven vody a téměř 3 tisíce čistíren odpadních vod. V oblasti energie spravuje přes 37 tisíc tepelných zařízení a okolo 550 dálkových i místních sítí rozvodu tepla a chladu. Ročně vyrobí 44 mil. MWh elektřiny. Sběr odpadu zajištuje pro 40 milionu obyvatel a více než 764 tisíc firemních zákazníků (mimo průmyslový provoz). Celosvětově tak společnost zaměstnává přes 163 tisíc lidí. Její čistý zisk dosáhl za rok 2017 meziročního růstu o 4,8 % a činil 401,6 mil. eur. Meziročně vzrostly o 3,9 % také tržby firmy na 25,125 mld. eur. V listopadu 2017 společnost ve svém výhledu uvedla, že počítá s pokračováním růstu tržeb a úsporami nákladu i pro roky 2018 a 2019.


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím služby SERVIS24.

SERVIS24 Internetbanking...

 
Víte, že dluhopisy a dluhové CP České spořitelny můžete jednoduše nakoupit z pohodlí svého domova nebo kanceláře díky službě SERVIS24 Internetbanking? Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí si aktivovat MUIN (majetkový účet investičních nástrojů) v záložce Spoření a investování. V opačném případě navštivte svého poradce nebo pobočku České spořitelny, rádi Vám poradíme, jak na to.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění