Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Obchodování s cennými papíry na Burze cenných papírů Praha

Jak obchodovat s akciemi / certifikáty na BCPP

I) Nákup zaknihovaných cenných papírů

 • Dostavte se na pobočku České spořitelny, kde uzavřete smlouvu o Bankovní IDentitě s biometrickým ověřením, smlouvu o investičních službách a smlouvu o investičním (peněžním) účtu.
 • Zřídíme Vám majetkový účet v navazující evidenci České spořitelny.
 • Hotovostně vložíte nebo bezhotovostně převedete peněžní prostředky určené k investování.
 • Telefonicky (přes Investičního specialistu klientského centra na bezplatné telefonní lince 800 468 378) zadáte pokyn k nákupu konkrétního cenného papíru, po zadání pokynu obdržíte potvrzení, které obsahuje podrobnosti pokynu.
 • Pokud dojde k uspokojení (spárování) pokynu, tak v den vypořádání (dva pracovní dni po uspokojení pokynu) jsou cenné papíry připsány na Váš majetkový účet.
 • Je umožněno intraday obchodování. Po realizaci nákupu je možné ihned podat pokyn k prodeji nakoupených CP. Neboli zadat prodej před vypořádáním obchodu.

II) Prodej zaknihovaných cenných papírů

Je umožněno intraday obchodování. Po realizaci prodeje CP je možné ihned podat pokyn k nákupu za peníze z prodeje těchto CP. Neboli využít peníze k nákupu před vypořádáním prodejního obchodu.

* Prodej cenných papírů nakoupených prostřednictvím České spořitelny
a) Telefonicky (přes Investičního specialistu klientského centra na bezplatné telefonní lince 800 468 378) zadáte pokyn k prodeji cenného papíru a po zadání pokynu obdržíte potvrzení, které obsahuje podrobnosti pokynu.
b) Pokud dojde k uspokojení pokynu, tak v den vypořádání (dva pracovní dni po uspokojení pokynu) jsou cenné papíry odepsány z Vašeho majetkového účtu a jsou Vám připsány peněžní prostředky.

* Prodej cenných papírů, které jsou vedeny na tzv. nezařazeném majetkovém účtu v CDCP (účet není vedený prostřednictvím žádného obchodníka s cennými papíry)
a) Dostavte se na pobočku České spořitelny, kde uzavřete smlouvu o Bankovní IDentitě s biometrickým ověřením, smlouvu o investičních službách a smlouvu o investičním (peněžním) účtu. Zřídíme Vám majetkový účet v navazující evidenci České spořitelny, kam poté převedeme Vaše cenné papíry.
b) Telefonicky (přes Investičního specialistu klientského centra na bezplatné telefonní lince 800 468 378) zadáte pokyn k prodeji cenného papíru a po zadání pokynu obdržíte potvrzení, které obsahuje podrobnosti pokynu.
c) Pokud dojde k uspokojení pokynu, tak v den vypořádání (dva pracovní dni po uspokojení pokynu) jsou cenné papíry odepsány z Vašeho majetkového účtu a jsou Vám připsány peněžní prostředky.

* Prodej cenných papírů vedených na majetkovém účtu prostřednictvím jiného obchodníka s cennými papíry
a) Dostavte se na pobočku České spořitelny, kde uzavřete smlouvu o Bankovní IDentitě s biometrickým ověřením, smlouvu o investičních službách a smlouvu o investičním (peněžním) účtu. Zřídíme Vám majetkový účet v navazující evidenci České spořitelny.
b) U obchodníka, jehož prostřednictvím máte vedeny cenné papíry v CDCP, zadáte pokyn k převodu cenných papírů na majetkový účet v navazující evidenci České spořitelny.
c) Telefonicky (přes Investičního specialistu klientského centra na bezplatné telefonní lince 800 468 378) zadáte pokyn k prodeji cenného papíru a po zadání pokynu obdržíte potvrzení, které obsahuje podrobnosti pokynu.
d) Pokud dojde k uspokojení pokynu, tak v den vypořádání (dva pracovní dni po uspokojení pokynu) jsou cenné papíry odepsány z Vašeho účtu v CDCP a jsou Vám připsány peněžní prostředky.

* Prodej cenných papírů nakoupených prostřednictvím RM-Systému
a) Dostavte se na pobočku České spořitelny, kde uzavřete smlouvu o Bankovní IDentitě s biometrickým ověřením, smlouvu o investičních službách a smlouvu o investičním (peněžním) účtu. Zřídíme Vám majetkový účet v navazující evidenci České spořitelny.
b) V RM-Systému zadáte pokyn k převodu cenných papírů na majetkový účet v navazující evidenci České spořitelny.
c) Telefonicky (přes Investičního specialistu klientského centra na bezplatné telefonní lince 800 468 378) zadáte pokyn k prodeji cenného papíru a po zadání pokynu obdržíte potvrzení, které obsahuje podrobnosti pokynu.
d) Pokud dojde k uspokojení pokynu, tak v den vypořádání (dva pracovní dni po uspokojení pokynu) jsou cenné papíry odepsány z Vašeho majetkového účtu a jsou Vám připsány peněžní prostředky.

Dále můžete využít služby Investiční makléř na telefonním čísle 956 775 777 nebo TraderGo prostřednictvím obchodní aplikace Saxo Bank.

Měli byste vědět

 • riziko případné ztráty investice nebo celé částky investice za cenu možnosti dosažení nadrůměrného výnosu

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny

Podmínky založení a základní operace

Základní operace

 • nákup/prodej na BCCP v kontinuálním obchodování (úvodní aukce, kontinuální fáze, závěrečná aukce), v kontinuální aukci
 • intraday obchody (obchodování před vypořádáním)
 • druhy pokynů: market, limit, stop limit

Podmínky založení

 • smlouva o Bankovní IDentitě s biometrickým ověřením
 • smlouva o investičních službách
 • majetkový účet v navazující evidenci České spořitelny
 • peněžní investiční účet určený pro poskytování investičních služeb
 • minimální objem investice není stanoven
  případně:
 • smlouva o investičních službách (telefonické podávání pokynů – Investiční makléř)
 • komisionářská smlouva (TraderGo)

Zdanění výnosů

Fyzická osoba - nepodnikatel

Kapitálový výnos

Změna podmínek pro osvobození od daně z příjmů z prodeje cenných papírů
Od 1. ledna roku 2014 vstupuje v účinnost zákonné opatření týkající se zdanění cenných papírů.
 
Prodloužení délky časového testu z 6 měsíců na 3 roky
Časovým testem se rozumí nejkratší doba, po niž je třeba cenné papíry po jejich nákupu držet, aby byl výnos jejich následného prodeje osvobozen od daně z příjmů. Význam časového testu je tedy v tom, že pokud je daný cenný papír po nákupu držen déle, než je stanovená minimální lhůta, jsou poté výnosy z prodeje tohoto cenného papíru osvobozeny od daně z příjmu. Pokud jsou realizovány příjmy z prodeje cenných papírů před lhůtou časového testu, jsou tyto příjmy zdaňovány. Občan je tak musí uvést v daňovém přiznání.
 
Časový test pro osvobození od daně z příjmů z prodeje cenných papírů se mění ze šesti měsíců na tři roky. Nový časový test se započne uplatňovat až na investice uskutečněné po 1. 1. 2014. U investic uskutečněných do 31. 12. 2013 bude uplatňován časový test v délce 6 měsíců.
 
Roční limit 100 000 Kč pro osvobození od daně z příjmů z prodeje cenných papírů
Bez ohledu na délku držení, budou od daně osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů a podílových listů (při zrušení podílového fondu) pokud součet těchto příjmů nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Pokud tedy budou v daném roce prodány cenné papíry za méně než 100 000 Kč, budou příjmy takto získané osvobozeny od daně z příjmů. Pokud naopak budou prodány cenné papíry za více než 100 000 Kč, vznikne v případě, kdy nebude splněn časový test, povinnost uvést tyto příjmy v daňovém přiznání. V něm je možné vůči těmto příjmům uplatnit i výdaje, resp. nákupní ceny, za které byly prodávané cenné papíry pořízeny.
 
Zkrácení doby pro osvobození prodeje CP z 5 let na 3 roky
V případě osob, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti dosahoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů alespoň 5 %, bude příjem z prodeje tohoto cenného papíru nově osvobozen, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let (dosud 5 let).
 
Dividendový (kuponový) výnos

 • dividendový / kuponový výnos je zdaněn srážkovou daní 15%, tudíž vyplacený výnos je o tuto částku již snížen (výnos se již nezahrnuje do daňového základu) .

Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Fyzická osoba - podnikatel (cenné papíry jsou zahrnuty do obchodního majetku)

Kapitálový výnos

 • zisk z prodeje podléhá dani z příjmu (bez ohledu na to, zdali doba mezi nabytím a prodejem přesáhla dobu 3 let)

Dividendový (kuponový) výnos

 • dividendový / kuponový výnos je zdaněn srážkovou daní 15%, tudíž vyplacený výnos je o tuto částku již snížen (výnos se již nezahrnuje do daňového základu) .

Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Právnická osoba

Kapitálový výnos

 • zisk z prodeje podléhá dani z příjmu (bez ohledu na to, zdali doba mezi nabytím a prodejem přesáhla dobu 3 let)

Dividendový (popř. kuponový) výnos

 • dividendový / kuponový výnos je zdaněn srážkovou daní 15%, tudíž vyplacený výnos je o tuto částku již snížen (výnos se již nezahrnuje do daňového základu) .

Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Důležité upozornění:
Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že tento materiál není daňovým poradenstvím a má pouze informativní charakter. Česká spořitelna a.s. nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ztráty, vzniklé v důsledku použití informací v tomto dokumentu obsažených. Využití uvedených informací by mělo být konzultováno s účetními, daňovými a právními poradci.

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění