Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Slovníček investičních pojmůStrana 1 z 2
<<
<
>
>>
Absolute-return strategie Investiční strategie snažící se o určité zhodnocení v daném časovém horizontu bez ohledu na vývoj trhu
Akcie Majetkový cenný papír představující podíl na akciové společnosti, s nímž jsou spojena práva majitele akcie (akcionáře) jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Umožňuje dvojí výnos - dividendu (neboli podíl na zisku společnosti) a kurzový (kapitálový) výnos, vyplývající z příznivého pohybu ceny akcie. Dividenda ani kurzový výnos nejsou předem zaručeny. Kurz akcií může výrazně kolísat pod vlivem např. různých fází hospodářského cyklu nebo úspěšnosti hospodaření společnosti.
Akcie prioritní jsou akcie vybaveny přednostními právy, jež se týkají především rozdělení zisku a likvidního zůstatku při konkurzu. Mohou být vybaveny hlasovacími právy. Nejběžnější jsou prioritní akcie bez hlasovacího práva; slouží k pořízení vlastních prostředků aniž by se měnil poměr hlasovacích práv na valné hromadě.
Akcionář Majitel akcií, tedy podílník akciové společnosti. Akcionář má právo na informace o chodu společnosti a může se účastnit valné hromady této společnosti, kde se může podílet na rozhodování o základních otázkách činnosti společnosti, a to v rozsahu, který je dán velikostí jeho podílu (počtem vlastněných akcií). Za držené akcie získává právo na dividendu (podíl na zisku společnosti) stejně jako právo na odpovídající část likvidačním zůstatku. Majoritní akcionář drží většinu akcií společnosti.
Akciové fondy jsou fondy, které mají minimálně 66% investováno do akcií. Je pro ně typické krátkodobé kolísání kurzu, třeba i o desítky procent v několika měsících. Jsou to fondy velmi rizikové vhodné pro nejdelší investiční horizont vzhledem k výhodě dlouhodobě nejvyššího potenciálu zhodnocení.
Akciové riziko – obecné riziko ztráty související se změnou určitého akciového trhu, tzn. Se změnou širokého akciového indexu.
Aktivní správa portfolia Rozhodování o tom, jaké cenné papíry, v jakém objemu a kdy budou nakoupeny či prodány, závisí na rozhodování portfolio manažera, a to v souladu se statutem a investiční strategií fondu, nebo plánovanou strukturou portfolia.
Aktuální hodnota podílového listu Aktuální hodnotou podílového listu ke dni uplatnění práva na odkoupení se rozumí hodnota vlastního kapitálu v podílovém fondu připadající na jeden podílový list, stanovená investiční společností pro tento den.
Alikvotní úrokový výnos Alikvotní úrokový výnos (AÚV) je část nominálního výnosu, která připadá držiteli dluhopisu za období od emise dluhopisu nebo od výplaty posledního kupónu propočtená do dne vypořádání obchodu. AÚV je automaticky přičteno k ceně dluhopisu a může být kladné i záporné. Pro klienta nakupujícího dluhopis znamená kladné AÚV odškodnění, které musí zaplatit, když získá nárok na celý kupón, aniž by držel dluhopis celou dobu. Záporné AÚV znamená pro klienta nakupujícího dluhopis kompenzaci za dobu, kdy dluhopis drží bez nároku na kupón.
Alokace (Asset allocation) Rozmístění aktiv. V rámci portfolio managementu (řízení majetku) se jím rozumí optimalizace rozdělení majetku mezi jednotlivé investiční instrumenty tak, aby bylo vyhovující pro klienta a zároveň bralo ohled na výnosnost a riziko stejně jako na situaci na trhu cenných papírů.


Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění