Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Zajištěné fondy

Co jsou to zajištěné fondy?

Zajištěné fondy patří k nejkonzervativnějším investicím v rámci kolektivního investování. Jsou vhodné pro investory, kteří dávají přednost jistotě (požadují zajištěný výnos) a s ní spojenému menšímu výnosu, který s sebou zajištěné produkty přinášejí, před možností investovat do potenciálně výnosnějších otevřených podílových fondů bez zajištění. Tyto podílové fondy mají na rozdíl od ostatních kategorií podílových fondů Statutem fondu definovanou splatnost. Zajišťují/garantují investorům, že jim bude na konci investičního období vyplacena minimálně hodnota počáteční investice a to i přes nepříznivý vývoj na kapitálových trzích. V případě růstu kapitálových trhů se zároveň se investor podílí na jejich vývoji. Jedná se o střednědobou až dlouhodobou investici, délka trvání/splatnosti těchto fondů je většinou 3 až 5 let. Zajištění návratnosti minimálně investované částky je ke dni splatnosti fondu, v průběhu trvání investice je produkt možné odprodat za jeho tržní cenu, která může v čase kolísat.

Jak fungují zajištěné fondy?

Cílem zajištěných fondů je návratnost minimálně investované částky. Toho zajištěné fondy docilují tak, že velká část portfolia je investována do vysoce bonitních nástrojů peněžního trhu či dluhopisů, aby byla zajištěna tato návratnost. Výnos nad zajištěnou úroveň je docilován investicí menší části portfolia do finančních instrumentů, jejich výnos je závislý na vývoji dynamických/rizikových aktiv, např. akcií, komodit, měn apod. Výsledný výnos je pak kombinací výnosu obou složek portfolia.

Vaše výhody

 • Možnost podílet se na vývoji aktiv (akcie, komodity, měny) umožňujících dosahovat vysoké zhodnocení se zajištěním návratnosti minimálně investované částky
 • Široká variabilita díky konstrukci zajištěných fondů
 • Vhodné pro investory, kteří nejsou ochotni podstupovat riziko ztráty – zajištěna návratnost minimálně investované částky ke dni splatnosti
 • Vysoká transparentnost

Měli byste vědět

 • Optimální je držet podílové listy fondu do jeho splatnosti, ke které se vztahuje zajištění
 • Hodnota investice v zajištěných fondech muže stoupat i klesat průběhu trvání fondu
 • Jedná se o fondy kolektivního investování
 • Všechny informace o podílových fondech a rizicích spojených s investováním do těchto fondů včetně informací o obhospodařující investiční společnosti jsou uvedeny ve Statutu fondu

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelnyPodmínky nákupu

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce)
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany)

Jaké dokumenty klient podepisuje?

 • Je zapotřebí mít podepsanou Smlouvu o investičních službách a vyplněný Znalostní profil klienta. Obojí vyřídíte na kterékoliv pobočce ČS.

Co je k podpisu smlouvy potřeba?

 • Fyzická osoba
  Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní, diplomatický nebo služební pas, povolení k trvalému pobytu)
 • Právnická osoba
  Doklad o právní subjektivitě – výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřená kopie) ne starší než 3 měsíce a doklad opravňující k disponování s podílovými listy podepsaný zástupci
  Doklad k ověření totožnosti (fyzické osoby – např. jednatel společnosti)
 • Další subjekty
  Doklad o právní subjektivitě, který vydává patřičný orgán, který buď schvaluje nebo registruje jejich činnost.Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění