Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Obchody s akciemi na zahraničních burzách

Obchody s akciemi na zahraničních burzách

Zprostředkováváme nákup/prodej na burzách v těchto zemích:

• Belgie
• Finsko
• Francie
• Itálie
• Japonsko
• Německo
• Nizozemsko
• Polsko
• Rakousko
• Španělsko
• Švýcarsko
• USA
• Velká Británie

Obchody s ETFs na zahraničních burzách

Podrobnosti jednotlivých ETFs jsou uvedeny přímo na stránkách emitentů:

- iShares
- DWS - X-trackers
- Lyxor ETFs
- Invesco ETFs
- Vanguard ETFs
- SPDR ETFs

Základní operace:

Obchody s ETCs na zahraničních burzách

Podrobnosti jednotlivých ETCs jsou uvedeny přímo na stránkách emitentů:

- iShares
- WisdomTree
- DWS - X-trackers
- USFC

Základní operace:

Podmínky založení

 • smlouva o Bankovní IDentitě s biometrickým ověřením
 • smlouva o investičních službách
 • otevřený investiční účet v měně obchodu
 • minimální objem investice není stanoven
  případně:
 • smlouva o investičních službách (telefonické podávání pokynů – Investiční makléř)
 • komisionářská smlouva (TraderGo)

Jak lze s Českou spořitelnou obchodovat na burzách (podat pokyn k obchodu)

• V internetovém bankovnictví George (nákup/prodej)
• Telefonicky prostřednictvím služby INVESTIČNÍ MAKLÉŘ (pokyny k nákupu/prodeji, úpisu, převodu)
• Telefonicky na lince Klientského centra 800 468 378 při ověření hlasovou biometrií nebo volání přímo z aplikace George klíč (nákup/prodej)
• Na vybraných pobočkách České spořitelny (pokyny k nákupu/prodeji, úpisu, převodu) - Místa poskytující služby CDCP
• V obchodní aplikaci TraderGO

Vaše výhody

 • Možnost nadprůměrného výnosu

Měli byste vědět

 • riziko případné ztráty investice nebo celé částky investice za cenu možnosti dosažení nadrůměrného výnosu

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny

Zdanění výnosů

Fyzická osoba - nepodnikatel

Kapitálový výnos

Změna podmínek pro osvobození od daně z příjmů z prodeje cenných papírů
Od 1. ledna roku 2014 vstupuje v účinnost zákonné opatření týkající se zdanění cenných papírů.
 
Prodloužení délky časového testu z 6 měsíců na 3 roky
Časovým testem se rozumí nejkratší doba, po niž je třeba cenné papíry po jejich nákupu držet, aby byl výnos jejich následného prodeje osvobozen od daně z příjmů. Význam časového testu je tedy v tom, že pokud je daný cenný papír po nákupu držen déle, než je stanovená minimální lhůta, jsou poté výnosy z prodeje tohoto cenného papíru osvobozeny od daně z příjmu. Pokud jsou realizovány příjmy z prodeje cenných papírů před lhůtou časového testu, jsou tyto příjmy zdaňovány. Občan je tak musí uvést v daňovém přiznání.
 
Časový test pro osvobození od daně z příjmů z prodeje cenných papírů se mění ze šesti měsíců na tři roky. Nový časový test se započne uplatňovat až na investice uskutečněné po 1. 1. 2014. U investic uskutečněných do 31. 12. 2013 bude uplatňován časový test v délce 6 měsíců.
 
Roční limit 100 000 Kč pro osvobození od daně z příjmů z prodeje cenných papírů
Bez ohledu na délku držení, budou od daně osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů a podílových listů (při zrušení podílového fondu) pokud součet těchto příjmů nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Pokud tedy budou v daném roce prodány cenné papíry za méně než 100 000 Kč, budou příjmy takto získané osvobozeny od daně z příjmů. Pokud naopak budou prodány cenné papíry za více než 100 000 Kč, vznikne v případě, kdy nebude splněn časový test, povinnost uvést tyto příjmy v daňovém přiznání. V něm je možné vůči těmto příjmům uplatnit i výdaje, resp. nákupní ceny, za které byly prodávané cenné papíry pořízeny.
 
Zkrácení doby pro osvobození prodeje CP z 5 let na 3 roky
V případě osob, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti dosahoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů alespoň 5 %, bude příjem z prodeje tohoto cenného papíru nově osvobozen, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let (dosud 5 let).
 
Dividendový (kuponový) výnos

 • dividendový / kuponový výnos může být zdaněn zahraniční srážkovou daní, jejíž výše se liší podle země, kde je sídlo společnosti, vyplacená dividenda / kupon je o tuto částku zahraniční daně již snížena, hrubý výnos se zahrnuje do daňového základu a o zahraniční daň je možno ponížit daňovou povinnost metodou zápočtu
 • pokud je sražena vyšší daň, než je umožněno mezinárodní daňovou smlouvou (zpravidla15%), je možné požádat příslušný zahraniční stát o vrácení rozdílu mezi zaplacenou daní a daní dle mezinárodní daňové smlouvy
  Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Fyzická osoba - podnikatel (cenné papíry jsou zahrnuty do obchodního majetku)

Kapitálový výnos

 • zisk z prodeje podléhá dani z příjmu (bez ohledu na to, zdali doba mezi nabytím a prodejem přesáhla dobu 3 let)

Dividendový (kuponový) výnos

 • dividendový / kuponový výnos může být zdaněn zahraniční srážkovou daní, jejíž výše se liší podle země, kde je sídlo společnosti, vyplacená dividenda / kupon je o tuto částku zahraniční daně již * pokud je sražena vyšší daň, než je umožněno mezinárodní daňovou smlouvou (zpravidla15%), je možné požádat příslušný zahraniční stát o vrácení rozdílu mezi zaplacenou daní a daní dle mezinárodní daňové smlouvy
  Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Právnická osoba

Kapitálový výnos

 • zisk z prodeje podléhá dani z příjmu (bez ohledu na to, zdali doba mezi nabytím a prodejem přesáhla dobu 3 let)

  Dividendový (popř. kuponový) výnos
 • dividendový / kuponový výnos může být zdaněn zahraniční srážkovou daní, jejíž výše se liší podle země, kde je sídlo společnosti, vyplacená dividenda / kupon je o tuto částku zahraniční daně již snížena, hrubý výnos se zahrnuje do daňového základu a o zahraniční daň je možno ponížit daňovou povinnost metodou zápočtu
 • pokud je sražena vyšší daň, než je umožněno mezinárodní daňovou smlouvou (zpravidla15%), je možné požádat příslušný zahraniční stát o vrácení rozdílu mezi zaplacenou daní a daní dle mezinárodní daňové smlouvy
  Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Důležité upozornění:
Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že tento materiál není daňovým poradenstvím a má pouze informativní charakter. Česká spořitelna a.s. nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ztráty, vzniklé v důsledku použití informací v tomto dokumentu obsažených. Využití uvedených informací by mělo být konzultováno s účetními, daňovými a právními poradci.

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění