Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Smíšené fondy

Co jsou to smíšené fondy?

Smíšené fondy, jak prozrazuje jejich označení jsou podílové fondy, kde se něco míchá a tím něčím jsou základní třídy aktiv – nástroje peněžního trhu, dluhopisy a akcie. Jsou vhodné pro střednědobou až dlouhodobou investici v investičním horizontu 3 roky a déle dle míry kolísání hodnoty jejich podílových listů. V závislosti na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu smíšených fondů se mění jejich rizikový profil. Jsou vhodné především jako samostatná jednorázová i pravidelná investice díky kombinaci více tříd aktiv, a dle jejich rizikového profilu si z nich vybere jak investor konzervativní, tak dynamický. Smíšené fondy mohou být řízeny různými investičními strategiemi. Většina smíšených fondů má Statutem fondu definovánu tzv. dlouhodobou strategickou alokaci aktiv, tedy stanovený poměr jednotlivých tříd aktiv s malou odchylkou. Tento typ fondů poměrně věrně kopíruje vývoj jednotlivých trhů, což je výhodné především v období růstu. Některé smíšené fondy jsou řízeny strategií absolutního výnosu, která umožňuje rizikovou složku portfolia (akcie) v případě nepříznivého vývoje na akciových trzích snížit až na minimum. Tento typ fondů aktivně řídí rizika v portfoliu fondu, čímž minimalizuje případné poklesy, v případě růstu však mírně zaostává za trhem.

Jak fungují smíšené fondy?

Smíšené fondy usilují o co nejvyšší zhodnocování prostředků ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu investováním do smíšeného portfolia složeného z jednotlivých tříd aktiv – nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Akciová část portfolia smíšeného fondu slouží k výraznému zhodnocení investice nad úroveň dosahovanou u dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v případě růstu akciového trhu. Konzervativní část portfolia smíšených fondů tvořená nástroji peněžního trhu a dluhopisy zajišťuje zmírnění rizika akciových trhů v případě jejich nepříznivého vývoje a stabilizaci výnosů fondu.

Vaše výhody

 • Vysoká likvidita – možnost rychlého vyplacení prostředků bez sankcí
 • Možnost vyššího výnosu při dodržení doporučeného investičního horizontu než u dluhopisových fondů
 • Široká diverzifikace portfolií fondů do desítek titulů snižující rizika poklesu hodnoty investice
 • Díky kombinování různých tříd aktiv využívají smíšené fondy efekt vzájemných závislostí (korelace) těchto tříd (akcie, dluhopisy, komodity apod.)
 • Široká nabídka smíšených fondů dle jejich zaměření a investičních strategií
 • Možnost jednorázové i pravidelné investice
 • Vysoká transparentnost

Měli byste vědět

 • Smíšené fondy jsou optimální pro střednědobé i dlouhodobé pravidelné investování, které snižuje riziko špatného načasování investice
 • Jedná se fondy kolektivního investování
 • Hodnota investice v podílových fondech muže stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky
 • Všechny informace o podílových fondech a rizicích spojených s investováním do těchto fondů včetně informací o obhospodařující investiční společnosti jsou uvedeny ve Statutu fondu


Podmínky nákupu

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce)
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany)

Jaké dokumenty klient podepisuje?

 • Je zapotřebí mít podepsanou Smlouvu o investičních službách a vyplněný Znalostní profil klienta. Obojí vyřídíte na kterékoliv pobočce ČS.

Co je k podpisu smlouvy potřeba?

 • Fyzická osoba
  Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní, diplomatický nebo služební pas, povolení k trvalému pobytu)
 • Právnická osoba
  Doklad o právní subjektivitě – výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřená kopie) ne starší než 3 měsíce a doklad opravňující k disponování s podílovými listy podepsaný zástupci
  Doklad k ověření totožnosti (fyzické osoby – např. jednatel společnosti)
 • Další subjekty
  Doklad o právní subjektivitě, který vydává patřičný orgán, který buď schvaluje nebo registruje jejich činnost.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění