Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Reverse Convertibles

Co jsou to Reverse Convertibles?

Reverse Convertible je dluhový cenný papír s velmi atraktivní úrokovou sazbou. Vzhledem k tomu, že je tento produkt navázán na akcii (podkladová akcie), kupony značně převyšují tržní úrokovou sazbu. Za protihodnotu v podobě vysokého kuponu nese investor také riziko, které z akcie vyplývá: na konci doby splatnosti je výplata Reverse Convertible stanovena na základě ceny podkladového nástroje. Pokud je na konci doby splatnosti cena akcie vyšší než počáteční hodnota, je vyplacen kupon a jmenovitá hodnota. Pokud je na konci doby splatnosti cena akcie nižší než počáteční hodnota, je též vyplacen kupón, ale jmenovitá hodnota je vyplacena v akciích (fyzické dodání). Počet akcií je stanoven dle jejich stanovené počáteční ceny. Zbytek jmenovité hodnoty, který je menší než hodnota 1 ks akcie, je vyplacen v penězích.

Kromě Reverse Convertibles s jedním podkladovým nástrojem existují také Reverse Convertibles s více akciemi jako podkladovými nástroji. U těchto dluhových cenných papírů s více podkladovými akciemi se obvykle vyplácejí vyšší kupony. Způsob výplata jmenovité hodnoty se zde stanovuje podle akcie, která má za pozorované období nejhorší výkonnost. Kupon je opět vyplácen bez ohledu na vývoj podkladových aktiv.

Jak Reverse Convertibles fungují?

Reverse Convertibles jsou vydávány s fixním kuponem stanoveným na začátku, který pak na konci doby zajistí výplatu úroků, které jsou značně vyšší než na trhu. Pokud je při závěrečném pozorování před splatností zavírací cena podkladového aktiva vyšší než jeho stanovená počáteční cena (Strike) stanovená na začátku období pozorování, je Reverse Convertible vyplacen ve jmenovitéhodnotě plus kupon. Pokud je závěrečná cena akcie nižší než její počáteční cena, pak je investorovi jmenovitá hodnota vyplacena v akciích. Kupon je vyplacen v penězích. Počet akcií, které budou doručeny namísto jmenovité hodnoty, je stanoven dle počáteční ceny. Zbytek jmenovité hodnoty, který je menší než hodnota 1 ks akcie, je vyplacen v penězích.

V případě Reverse Convertible s více než jednou podkladovou akcií, je základem pro vyplacení akcie, která má nejhorší výkonnost. Pokud je při závěrečném pozorování před splatností cena této akcie vyšší než její počáteční hodnota, je dluhopis vyplacen ve výši své jmenovité hodnoty plus jeho kupon.

Pokud je na konci doby splatnosti cena akcie s nejhorší výkonností nižší než její počáteční hodnota, obdrží investor opět jmenovitou hodnotu vyplacenou v akciích. Kupon je vyplacen v penězíc.h Počet akcií, které budou doručeny namísto jmenovité hodnoty, je stanoven na začátku dle počáteční ceny nejhorší akcie. Zbytek jmenovité hodnoty, který je menší než hodnota 1 ks akcie, je vyplacen v penězích.

Vaše benefity

Investoři, kteří neočekávají žádné významné pohyby akcií, mohou při investování do Reverse Convertibles obdržet vysoký, fixní kupon. Maximální výnos Reverse Convertible je omezen na hodnotu kuponu. Tato forma investice je velmi zajímavá v prostředí akciových trhů, u kterých se neočekává další silnější růst.

Prodej a držení zahraničních cenných papírů

Příjmy z držby a prodeje zahraničních dluhopisů a dluhových CP (ISIN nezačíná CZ....) se nezdaňují konečnou srážkovou daní, ale stávají se předmětem individuálního zdanění, a pokud nejsou od daně osvobozeny (osvobození přichází v úvahu pouze u příjmu z prodeje dluhopisu nebo dluhového CP), je daňový poplatník povinen uvést tyto příjmy v odpovídající části daňového přiznání.

Vaše výhody

 • Získáte vysoký fixní kupon, který převyšuje tržní úrokovou míru.
 • Reverse Convertibles mívají obvykle krátkou dobu splatnosti.
 • Fixní kupon Vám nabízí rezervu pro krytí rizik.

Měli byste vědět

 • V případě výplaty akcií při splatnosti vám mohou vzniknout ztráty.
 • Mezi datem vydání akcií a datem splatnosti může dojít k pohybu cen, což znamená, že prodejem Reverse Convertible vám může vzniknout ztráta.
 • Cena za obstarání prodeje u dluhových cenných papírů, prémiových, podřízených a ostatních dluhopisů činí 2% z objemu obchodu.
 • Potenciální výnos je omezen výší kuponu.
 • Reverse Convertibles nejsou kryty žádným systémem pojištění vkladů. Investor je vystaven riziku, že Erste Group Bank AG nebude schopna splnit své závazky, které z Reverse Convertibles vyplývají v případě insolvence, předlužení nebo zásahu regulátora (režim sanace). Může dojít k úplné ztrátě investovaného kapitálu.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny


Jak Reverse Convertibles reagují na…

… stoupající trhy?
Pokud cena podkladové akcie stoupá, stoupá také cena dluhopisu, protože splacení jmenovité hodnoty se stává pravděpodobnějším.

… stabilní trhy?
Na stabilních trzích profituje investor z fixního kuponu a z vyplacení jmenovité hodnoty při splatnosti. Stabilní cena má velmi malý vliv na hodnotu Reverse Convertible, ale tato hodnota vzrůstá s tím, jak se doba do splatnosti zkracuje.

… klesající trhy?
Pokud cena podkladové akcie klesá oproti své počáteční hodnotě (Strike), klesá také cena Reverse Convertible, protože vyplacení jmenovité hodnoty v akciích se stává pravděpodobnějším. V každém případě bude vyplacen fixní kupon.


Graf: zisk / ztráta
 Podmínky nákupu

 • Reverse Convertibles lze nakoupit za cenu dle aktuálního kurzovního lístku dluhopisů.
 • Pro nákup Reverse Convertible je zapotřebí mít zřízen majetkový účet investičních nástrojů u České spořitelny. Zřízení majetkového účtu je zdarma, lze ho provést na jakékoliv pobočce České spořitelny, investor potřebuje platný průkaz totožnosti, právnická osoba doklady o právní subjektivitě.
 • Pro nákup dluhopisu není nutné mít peněžní účet v České spořitelně. Prostředky na úhradu nákupu lze poslat na příslušný sběrný účet z jakéhokoliv korunového účtu.
 • Při prodeji formou úpisu je zapotřebí mít zřízený investiční účet v měně produktu, úpis nelze hradit z jiného typu peněžního účtu. Zřízení investičního účtu je zdarma, lze ho provést na jakékoliv pobočce České spořitelny, investor potřebuje platný průkaz totožnosti, právnická osoba doklady o právní subjektivitě.
 • Poplatek za jeden pokyn k nákupu nebo prodeji dluhopisů je 100,- Kč bez ohledu na počet nakupovaných nebo prodávaných dluhopisů. Úpis je bez poplatku.
 • Minimální investice činí zpravidla 10 000 korun.

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce).
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel.
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany).Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění