Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Podřízené dluhopisy

Co jsou to Podřízené dluhopisy?

Podřízené dluhopisy jsou sběrné dluhopisy se jmenovitou hodnotou 10 000 Kč a s fixním nebo variabilním úrokovým výnosem (kuponem). Odráží kredit emitenta a přitom nabízí vyšší výnos v porovnání se seniorními dluhopisy a hypotečními zástavními listy.

Jak fungují Podřízené dluhopisy?

Fixní kupón se vyplácí zpravidla jednou ročně, variabilní kupón pak zpravidla dvakrát ročně, vždy k předem stanoveným datům. K datu splatnosti se spolu s posledním kuponem vyplatí i jmenovitá hodnota dluhopisu. Pro skutečný výnos investice je důležitá i cena, za kterou se dluhopisy nakupují. V době, kdy jsou aktuální výnosy tohoto typu instrumentů na dluhopisovém trhu nižší než je úrokový výnos dluhopisu, prodávají se dluhopisy za cenu vyšší, než je jejich jmenovitá hodnota a naopak. Aktuální výnos do splatnosti podřízených dluhopisů s fixním kupónem propočtený na základě aktuální prodejní ceny a v budoucnu vyplacených výnosů je proto nižší, nebo vyšší než úrokový výnos dluhopisu.

Vaše benefity

Nákup podřízeného dluhopisu Vám umožní uložit peněžní prostředky na předem známou dobu a získat vyšší výnos v porovnání se seniorními dluhopisy a hypotečními zástavními listy. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu zaručuje jejich emitent.

Prodej a držení zahraničních dluhopisů

Příjmy z držby a prodeje zahraničních dluhopisů a dluhových CP (ISIN nezačíná CZ....) se nezdaňují konečnou srážkovou daní, ale stávají se předmětem individuálního zdanění, a pokud nejsou od daně osvobozeny (osvobození přichází v úvahu pouze u příjmu z prodeje dluhopisu nebo dluhového CP), je daňový poplatník povinen uvést tyto příjmy v odpovídající části daňového přiznání.

Vaše výhody

 • Díky pevnému datu splatnosti lze plánovat další investice.
 • Aktuální výnos do splatnosti je spolu s prodejní cenou dluhopisu zveřejňován denně na kurzovním lístku dluhopisů.
 • Dluhopisy lze nakoupit na pobočkách České spořitelny.

Měli byste vědět

 • Prodejní i nákupní cena dluhopisu se každý den mění z důvodu změny výnosů na dluhopisovém trhu. Pokud investor drží dluhopisy do data splatnosti, cenové výkyvy jeho konečný výnos neovlivní.
 • Podřízený dluhopis nabízí vyšší fixní výnos jako odměnu za zvýšenou kreditní expozici vůči emitentovi
 • Dluhopisy jsou ve formě sběrného dluhopisu - Česká spořitelna nakupuje a prodává dluhopisy převodem cenných papírů v registru majitelů podílů. K vypořádání převodu dojde za 3 pracovní dni od zadání obchodu. Podíl na sběrném dluhopisu je připsán na majetkový účet investora za 3 pracovní dny od zadání nákupu, pokud investor uhradí cenu nakupovaného dluhopisu.
 • Cena za obstarání prodeje u dluhových cenných papírů, prémiových, podřízených a ostatních dluhopisů činí 2% z objemu obchodu.
 • Výnos do splatnosti je výnos dluhopisu při jeho držení do data splatnosti. Je odvozený z aktuální prodejní ceny dluhopisu a budoucích úrokových výnosů. Výnos do splatnosti slouží k porovnání výnosů dluhopisů s fixním kupónem s různou dobou do splatnosti a různě vysokými kupóny.
 • V době mezi výplatami úrokového výnosu (kuponu) se propočítává poměrný úrokový výnos (AÚV) jako část nominálního výnosu, která připadá držiteli dluhopisu za období od data emise nebo od data poslední výplaty kuponu propočtená do dne vypořádání obchodu. AÚV je automaticky přičteno k ceně dluhopisu a může být kladné i záporné.
 • Emisní dodatky dluhopisů vydaných Českou spořitelnou jsou k dispozici na pobočkách a webových stránkách České spořitelny.
 • Od 1.8.2013 se při poskytování státní pomoci uplatňují zásady obsažené ve sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí (2013/C 216/01). Dle těchto zásad před poskytnutím podpory na restrukturalizaci v jakékoli podobě, ať už na rekapitalizaci nebo na záchranu znehodnocených aktiv banky, by se měla vyčerpat všechna opatření na tvorbu kapitálu, včetně konverze podřízených dluhů na vlastní kapitál. Pro držitele podřízených dluhopisů tyto zásady znamenají, že se musejí podílet na snížení nedostatku kapitálu, přičemž jejich spoluúčast může mít buď podobu přeměny dluhopisu na akcie nebo úplného odpisu jejich jistiny.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelnyPodmínky nákupu

 • Dluhopisy lze nakoupit za cenu dle aktuálního kurzovního lístku dluhopisů.
 • Pro nákup dluhopisu je zapotřebí mít zřízen majetkový účet investičních nástrojů u České spořitelny. Zřízení majetkového účtu je zdarma, lze ho provést na jakékoliv pobočce České spořitelny, investor potřebuje platný průkaz totožnosti, právnická osoba doklady o právní subjektivitě.
 • Pro nákup dluhopisu není nutné mít peněžní účet v České spořitelně. Prostředky na úhradu nákupu lze poslat na příslušný sběrný účet z jakéhokoliv korunového účtu.
 • Poplatek za jeden pokyn k nákupu nebo prodeji dluhopisů je 100,- Kč bez ohledu na počet nakupovaných nebo prodávaných dluhopisů.
 • Minimální investice činí zpravidla 3 kusy tedy 30 000 korun.

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce).
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel.
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany).

Jak Podřízené dluhopisy reagují na…

... stoupající úrokové sazby?
Růst úrokových sazeb na trhu způsobuje pokles ceny již vydaných dluhopisů s fixním kupónem. Jsou-li aktuální úrokové sazby vyšší než v době emise dluhopisu, prodává se dluhopis za jinak stejných podmínek za cenu nižší než je jeho jmenovitá hodnota. Výkyvy cen jsou menší u podřízených dluhopisů s variabilním kupónem, neboť u nich se změny tržních úrokových sazeb projeví ve výši příští kupónové sazby.

... stabilní úrokové sazby?
Stabilní úrokové sazby za jinak stejných podmínek neovlivňují cenu dluhopisu.

... klesající úrokové sazby?
Pokles úrokových sazeb na trhu způsobuje růst ceny již vydaných dluhopisů s fixním kupónem. Jsou-li aktuální úrokové sazby nižší než v době emise dluhopisu, prodává se dluhopis za jinak stejných podmínek za cenu vyšší než je jeho jmenovitá hodnota. Výkyvy cen jsou menší u podřízených dluhopisů s variabilním kupónem, neboť u nich se změny tržních úrokových sazeb projeví ve výši příští kupónové sazby.

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění