Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Nemovitostní fondy

Co jsou to nemovitostní fondy?

Nemovitostní fondy, jak prozrazuje jejich označení jsou speciální podílové fondy investující do kvalitních nemovitostí a to buď přímo nebo prostřednictvím nemovitostních společností. Minoritní část jejich portfolií je zainvestována také v dluhopisových nástrojích a nástrojích peněžního trhu, které zajišťují likviditu fondu. Investoři mají možnost se podílet na výhodách plynoucích z vlastnictví kvalitních nemovitostí bez osobní odpovědnosti za závazky plynoucí provozu těchto nemovitostí. Participují v různých segmentech realitního trhu – kanceláře, nákupní centra, logistické areály, residenční nemovitosti, hotely apod. s různým cyklem vývoje a tím možností dále optimalizovat celkový výnos správnou investiční strategií. V kombinaci s růstem hodnoty nemovitostí mohou dosahovat atraktivní výnos srovnatelný s rizikovějšími typy investic, a to zejména v dlouhodobém horizontu. Jsou vhodné především pro investory, kteří nemají zájem nebo možnost přímo vlastnit nemovitosti. Jsou zařazovány do kategorie tzv. alternativních investic. Vzhledem k tomu že výnosy nemovitostních fondů nejsou přímo závislé na vývoji akciových a dluhopisových trhů a jsou vhodné především jako doplněk investičního portfolia pro zvýšení potenciálu výnosu a rozložení tržních rizik.

Jak fungují nemovitostní fondy?

Cílem nemovitostních fondů je stabilní zhodnocení vložených prostředků podílníků, které jsou investovány do komerčních nemovitostí. Hlavní část výnosu fondu je tvořena příjmem z pronájmu těchto nemovitostí. Tento příjem může v kombinaci s aktivní správou nemovitostí a růstem jejich tržní ceny generovat velmi zajímavé výnosy. Nemovitostní fondy investují většinu prostředků (až 80 %) do hmatatelných, viditelných a snadno ocenitelných aktiv, tedy do konkrétních nemovitostí. Pro zajištění výplaty odkupujících podílníků drží fondy část prostředků v rychle likvidních finančních aktivech – nástrojích peněžního trhu a dluhopisech.

Vaše výhody

 • Výnosy nemovitostních fondů nejsou přímo závislé na vývoji akciových a dluhopisových trhů
 • Možnost vyššího výnosu při dodržení doporučeného investičního horizontu než u dluhopisových fondů
 • Vysoká likvidita – možnost rychlého vyplacení prostředků bez sankcí
 • Široká diverzifikace portfolií fondů do mnoha nemovitostí snižující rizika poklesu hodnoty investice
 • Možnost jednorázové i pravidelné investice
 • Vysoká transparentnost

Měli byste vědět

 • Nemovitostní fondy jsou optimální pro střednědobé i dlouhodobé pravidelné investování, které snižuje riziko špatného načasování investice
 • Jedná se o fondy kolektivního investování ve formě otevřených podílových fondů
 • Hodnota investice v podílových fondech muže stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky
 • Všechny informace o podílových fondech a rizicích spojených s investováním do těchto fondů včetně informací o obhospodařující investiční společnosti jsou uvedeny ve Statutu fondu

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelnyPodmínky nákupu

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce)
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany)

Jaké dokumenty klient podepisuje?

 • Je zapotřebí mít podepsanou Smlouvu o investičních službách a vyplněný Znalostní profil klienta. Obojí vyřídíte na kterékoliv pobočce ČS.

Co je k podpisu smlouvy potřeba?

 • Fyzická osoba
  Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní, diplomatický nebo služební pas, povolení k trvalému pobytu)
 • Právnická osoba
  Doklad o právní subjektivitě – výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřená kopie) ne starší než 3 měsíce a doklad opravňující k disponování s podílovými listy podepsaný zástupci
  Doklad k ověření totožnosti (fyzické osoby – např. jednatel společnosti)
 • Další subjekty
  Doklad o právní subjektivitě, který vydává patřičný orgán, který buď schvaluje nebo registruje jejich činnost.

Jak nemovitostní fondy reagují na inflaci?

Nemovitostní fondy se proti růstu inflace smluvně chrání. Nájemní smlouvy nemovitostí, které nemovitostní fondy vlastní mají v sobě zaimplementovány inflační doložky, které zpětně upravují výši nájmů v návaznosti na růst spotřebitelských cen. V nájemních smlouvách je upraven princip navyšovaní nájmů včetně druhu použitého indexu a termínu navyšovaní.

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění