Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Hypoteční zástavní listy

Co jsou to Hypoteční zástavní listy?

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou sběrné dluhopisy se jmenovitou hodnotou 1 Kč nebo 10 000 Kč a stanoveným úrokovým výnosem (kuponem), který může být pevný nebo variabilní (zpravidla závislý na šestiměsíční mezibankovní sazbě PRIBOR). HZL s fixním kuponem jsou určeny klientům, kteří chtějí získávat po stanovenou dobu předem známý fixní výnos. HZL s variabilním kuponem jsou určeny investorům, kteří investují své prostředky na delší dobu a chtějí využít růstu úrokových sazeb. Dluhopisy s variabilním kuponem je výhodné nakupovat v období nízkých úrokových sazeb, protože investor má možnost podílet se na výnosu z jejich budoucího růstu. Hypoteční zástavní listy jsou kryty pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů a jedná se o jednu z nejbezpečnějších forem investování. Česká spořitelna nabízí širokou paletu těchto dluhopisů s různou výší kuponu a s různou splatností.

Jak fungují Hypoteční zástavní listy?

Úrokový výnos se u fixně úročených HZL vyplácí zpravidla jednou ročně k předem stanoveným datům, Hypoteční zástavní listy s pohyblivým kuponem vyplácí úrokový výnos každých šest měsíců. K datu splatnosti se spolu s posledním kuponem vyplatí i jmenovitá hodnota dluhopisu. Pro skutečný výnos investice je důležitá i cena, za kterou se dluhopisy nakupují. V době, kdy jsou aktuální výnosy na dluhopisovém trhu nižší než je úrokový výnos HZL, prodávají se HZL za cenu vyšší, než je jejich jmenovitá hodnota a naopak. Aktuální výnos do splatnosti propočtený na základě aktuální prodejní ceny a v budoucnu vyplacených výnosů může být proto nižší, nebo vyšší než úrokový výnos HZL. Hodnota dluhopisů s pohyblivým kuponem při změně úrokových sazeb mnohem méně kolísá (ve srovnání s dluhopisy s pevným kuponem).

Vaše benefity

Nákup HZL s fixním výnosem Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy do data splatnosti, i za předem známý výnos. Nákupem HZL s variabilním kuponem můžete využít růstu úrokových sazeb. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty HZL zaručuje jejich emitent.

Prodej a držení zahraničních dluhopisů

Příjmy z držby a prodeje zahraničních dluhopisů (ISIN nezačíná CZ....) se nezdaňují konečnou srážkovou daní, ale stávají se předmětem individuálního zdanění, a pokud nejsou od daně osvobozeny (osvobození přichází v úvahu pouze u příjmu z prodeje dluhopisu), je daňový poplatník povinen uvést tyto příjmy v odpovídající části daňového přiznání.

Vaše výhody

 • U HZL s fixním kupónem získává investor předem známý fixní výnos.
 • U HZL s variabilním kuponem má investor možnost podílet se na výnosu z budoucího růstu tržních úrokových sazeb.
 • Díky pevnému datu splatnosti lze plánovat další investice.
 • Hypoteční zástavní listy jsou kryty pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů a jedná se o jednu z nejbezpečnějších forem investování.
 • Aktuální ceny HZL jsou zveřejňovány denně na kurzovním lístku dluhopisů, u HZL s fixním výnosem je též uváděn aktuální výnos do splatnosti.
 • Hypoteční zástavní listy lze nakoupit na pobočkách České spořitelny.
 • Podle zákona o dani z příjmů nejsou úrokové výnosy HZL emitovaných do 31.12.2007 zdaněny, toto osvobození se týká fyzických i právnických osob (u HZL emitovaných po 31.12.2007 podléhá kupon HZL pro fyzické osoby srážkové dani 15%).

Měli byste vědět

 • Prodejní i nákupní cena HZL se každý den mění z důvodu změny výnosů na dluhopisovém trhu. Pokud investor drží HZL s fixním výnosem do data splatnosti, změny výnosů na dluhopisovém trhu jeho konečný výnos neovlivní.
 • Dluhopisy jsou ve formě sběrného dluhopisu - Česká spořitelna nakupuje a prodává dluhopisy převodem cenných papírů v registru majitelů podílů. K vypořádání převodu dojde za 3 pracovní dni od zadání obchodu. Podíl na sběrném dluhopisu je připsán na majetkový účet investora za 3 pracovní dny od zadání nákupu, pokud investor uhradí cenu nakupovaného dluhopisu.
 • Výnos do splatnosti je výnos dluhopisu při jeho držení do data splatnosti. Je odvozený z aktuální prodejní ceny dluhopisu a budoucích úrokových výnosů. Výnos do splatnosti slouží k porovnání výnosů dluhopisů s různou dobou do splatnosti a různě vysokými kupóny.
 • Cena za obstarání prodeje činí v případě HZL 1% z objemu obchodu.
 • V době mezi výplatami úrokového výnosu (kuponu) se propočítává poměrný úrokový výnos (AÚV) jako část nominálního výnosu, která připadá držiteli dluhopisu za období od data emise nebo od data poslední výplaty kuponu propočtená do dne vypořádání obchodu. AÚV je automaticky přičteno k ceně dluhopisu a může být kladné i záporné.
 • Emisní dodatky dluhopisů vydaných Českou spořitelnou jsou k dispozici na pobočkách a webových stránkách České spořitelny.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelnyPodmínky nákupu

 • Hypoteční zástavní listy lze nakoupit za cenu dle aktuálního kurzovního lístku dluhopisů.
 • Pro nákup dluhopisu je zapotřebí mít zřízen majetkový účet investičních nástrojů u České spořitelny. Zřízení majetkového účtu je zdarma, lze ho provést na jakékoliv pobočce České spořitelny, investor potřebuje platný průkaz totožnosti, právnická osoba doklady o právní subjektivitě.
 • Pro nákup dluhopisu není nutné mít peněžní účet v České spořitelně. Prostředky na úhradu nákupu lze poslat na příslušný sběrný účet z jakéhokoliv korunového účtu.
 • Poplatek za jeden pokyn k nákupu nebo prodeji dluhopisů je 100,- Kč bez ohledu na počet nakupovaných nebo prodávaných dluhopisů.
 • Minimální investice činí zpravidla 3 kusy tedy 30 000 korun.

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce).
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel.
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany).

Jak Hypoteční zástavní listy reagují na…

… stoupající úrokové sazby?
Růst úrokových sazeb na trhu způsobuje pokles ceny již vydaných dluhopisů s fixním kupónem. Jsou-li aktuální úrokové sazby vyšší než v době emise dluhopisu, prodává se dluhopis za jinak stejných podmínek za cenu nižší než je jeho jmenovitá hodnota. S ohledem na pravidelné upravování výše kupónu jsou cenové výkyvy HZL s variabilním kupónem menší a kratší než u HZL s fixním výnosem.

… stabilní úrokové sazby?
Stabilní úrokové sazby za jinak stejných podmínek neovlivňují cenu dluhopisu.

… klesající úrokové sazby?
Pokles úrokových sazeb na trhu způsobuje růst ceny již vydaných dluhopisů s fixním kupónem. Jsou-li aktuální úrokové sazby nižší než v době emise dluhopisu, prodává se dluhopis za jinak stejných podmínek za cenu vyšší než je jeho jmenovitá hodnota. S ohledem na pravidelné upravování výše kupónu jsou cenové výkyvy HZL s variabilním kupónem menší a kratší než u HZL s fixním výnosem.

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění