Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Fondy peněžního trhu

Co jsou to fondy peněžního trhu?

Fondy peněžního trhu jsou základní kategorií podílových fondů, které slouží primárně ke krátkodobému zhodnocování peněžních prostředků. Jsou alternativou spořících účtů či termínovaných vkladů, kdy umožňují pružně se podílet na vývoji peněžního a dluhopisového trhu. Jejich investičním cílem je překonávání výše úroků termínovaných vkladů a v delším horizontu i výnosů krátkodobých úrokových sazeb. Kolísání hodnoty investice ve fondech peněžního trhu bývá zpravidla nízké, ale za vysokou míru bezpečí investor platí relativně nižším dlouhodobějším výnosem oproti ostatním kategoriím otevřených podílových fondů.
 
Jsou vhodné především pro konzervativní investory, kteří očekávají od své investice stabilní vývoj s minimálním kolísáním její hodnoty. A dále pro ty investory, kteří mají krátký investiční horizont nebo si nejsou jisti, kdy budou prostředky potřebovat.

Jak fungují fondy peněžního trhu?

Fondy peněžního trhu investují zejména do nástrojů peněžního trhu včetně pokladničních poukázek a vysoce bezpečných, krátkodobých dluhopisů. Portfolio těchto fondů je široce diverzifikováno - tvořeno mnoha tituly, což významně snižuje tržní rizika.

Vaše výhody

 • Vysoká likvidita – možnost rychlého vyplacení prostředků bez sankcí
 • Krátký doporučený minimální investiční horizont
 • Velmi nízké kolísání hodnoty
 • Široká diverzifikace portfolií fondů do desítek titulů snižující rizika poklesu hodnoty investice
 • Možnost jednorázové i pravidelné investice
 • Vysoká transparentnost

Měli byste vědět

 • Díky své konstrukci dokáží fondy peněžního trhu velmi pružně reagovat na tržní vývoj
 • Jedná se o fondy kolektivního investování
 • Hodnota investice v podílových fondech muže stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky
 • Všechny informace o podílových fondech a rizicích spojených s investováním do těchto fondů včetně informací o obhospodařující investiční společnosti jsou uvedeny ve Statutu fondu
 • Zákonná informační povinnost k podílovým fondům Investiční společnosti české spořitelny je vám k dispozici na oficiálních stránkách správce www.iscs.cz a www.erste-am.cz.


Podmínky nákupu

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce)
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany)

Jaké dokumenty klient podepisuje?

 • Je zapotřebí mít podepsanou Smlouvu o investičních službách a vyplněný Znalostní profil klienta. Obojí vyřídíte na kterékoliv pobočce ČS.

Co je k podpisu smlouvy potřeba?

 • Fyzická osoba
  Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní, diplomatický nebo služební pas, povolení k trvalému pobytu)
 • Právnická osoba
  Doklad o právní subjektivitě – výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřená kopie) ne starší než 3 měsíce a doklad opravňující k disponování s podílovými listy podepsaný zástupci
  Doklad k ověření totožnosti (fyzické osoby – např. jednatel společnosti)
 • Další subjekty
  Doklad o právní subjektivitě, který vydává patřičný orgán, který buď schvaluje nebo registruje jejich činnost.

Jak fondy peněžního trhu reagují na…

Kolísání hodnoty a tím i výše výnosu fondů peněžního trhu je závislá především na vývoji a výši úrokových sazeb. Výhodou těchto fondů je možnost pružné reakce na případné změny výše těchto sazeb.
 
V současné době se nacházíme v prostředí nízkých úrokových sazeb, které je také určující pro potenciál výnosu fondů peněžního trhu. Pokud úrokové sazby porostou, což se ve střednědobém horizontu očekává, zvýšení sazeb se v těchto fondech velmi pružně odrazí a jejich výnosy se postupně budou také zvyšovat.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění