Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Erste Group dluhopisy

Co jsou to Erste Group dluhopisy?

Erste Group dluhopisy jsou zaknihované dluhopisy se jmenovitou hodnotou 1.000 EUR, které mají veřejnou nabídku v České republice a případně dalších zemích skupiny Erste. Může se jednat o seniorní dluhopisy nebo o podřízené dluhopisy, úrokový výnos (kupon) může být fixní, variabilní, kombinace fixního a variabilního, nebo se může jednat o strukturované cenné papíry, jejichž výnos závisí na vývoji vybraných podkladových aktiv. Jsou určeny klientům, kteří preferují investice v eurech. Výplatu výnosu i jmenovité hodnoty těchto cenných papírů zaručuje jejich emitent.

Jak fungují Erste Group dluhopisy?

Výnos i jmenovitá hodnota dluhopisu se vyplácí k předem stanoveným datům dle podmínek emise. Pro výsledný výnos investice je důležitá i cena, za kterou se dluhopisy nakupují. Pro dluhopisy s fixním kuponem platí, že v době, kdy jsou aktuální výnosy na dluhopisovém trhu nižší než je úrokový výnos dluhopisu, prodávají se dluhopisy za cenu vyšší, než je jejich jmenovitá hodnota a naopak. Aktuální výnos do splatnosti propočtený na základě aktuální prodejní ceny a v budoucnu vyplacených výnosů je proto nižší, nebo vyšší než úrokový výnos dluhopisu

Vaše benefity

Nákup dluhopisu Vám umožní investovat peněžní prostředky na předem známou dobu stanovenou v podmínkách cenného papíru.. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu dle podmínek dluhopisu zaručuje jejich emitent.

Prodej a držení zahraničních dluhopisů

Příjmy z držby a prodeje zahraničních dluhopisů a dluhových CP (ISIN nezačíná CZ....) se nezdaňují konečnou srážkovou daní, ale stávají se předmětem individuálního zdanění, a pokud nejsou od daně osvobozeny (osvobození přichází v úvahu pouze u příjmu z prodeje dluhopisu nebo dluhového CP), je daňový poplatník povinen uvést tyto příjmy v odpovídající části daňového přiznání.

Vaše výhody

 • Díky pevnému datu splatnosti lze plánovat další investice
 • Aktuální výnos do splatnosti je spolu s prodejní cenou dluhopisu zveřejňován denně na kurzovním lístku dluhopisů.
 • Dluhopisy lze nakoupit na pobočkách ČS.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Erste Group dluhopisy můžete prodat prostřednictvím České spořitelny za tržní cenu kdykoli před splatností.

Měli byste vědět

 • Prodejní i nákupní cena dluhopisu se každý den mění z důvodu změny výnosů na dluhopisovém trhu, v případě strukturovaných dluhopisů též z důvodu vývoje podkladových aktiv
 • K vypořádání nákupního nebo prodejního pokynu dojde za 2 pracovní dni od zadání obchodu. Dluhopis je připsán na majetkový účet investora za 2 pracovní dny od zadání nákupu, pokud investor uhradí cenu nakupovaného dluhopisu, v případě úpisu jsou upsané dluhopisy připsány k datu emise.
 • Cena za obstarání prodeje u dluhových cenných papírů, prémiových, podřízených a ostatních dluhopisů se řídí platným Ceníkem, u prodeje dluhopisů za tržní cenu činí max 0,5% z objemu obchodu.
 • Úplné informace o cenném papíru jsou uvedeny v Konečných podmínkách v kombinaci s Prospektem a všemi s nimi spojenými dodatky. Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelnyPodmínky nákupu

 • Dluhopisy lze nakoupit za cenu dle aktuálního kurzovního lístku dluhopisů, dluhopisy v úpisu lze upsat za cenu dle podmínek úpisu.
 • Pro nákup nebo úpis dluhopisu je zapotřebí mít zřízen majetkový účet investičních nástrojů u České spořitelny. Zřízení majetkového účtu je zdarma, lze ho provést na jakékoliv pobočce České spořitelny, investor potřebuje platný průkaz totožnosti, právnická osoba doklady o právní subjektivitě.
 • Pro nákup dluhopisu je nutné mít peněžní účet v České spořitelně.

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce).
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel.
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany).

Jak Erste Group dluhopisy s fixním kuponem reagují na…

… stoupající úrokové sazby?
Růst úrokových sazeb na trhu způsobuje pokles ceny již vydaných dluhopisů s fixním kupónem. Jsou-li aktuální úrokové sazby vyšší než v době emise dluhopisu, prodává se dluhopis za jinak stejných podmínek za cenu nižší než je jeho jmenovitá hodnota.

… stabilní úrokové sazby?
Stabilní úrokové sazby za jinak stejných podmínek neovlivňují cenu dluhopisu.

… klesající úrokové sazby?
Pokles úrokových sazeb na trhu způsobuje růst ceny již vydaných dluhopisů s fixním kupónem. Jsou-li aktuální úrokové sazby nižší než v době emise dluhopisu, prodává se dluhopis za jinak stejných podmínek za cenu vyšší než je jeho jmenovitá hodnota.

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění