Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Dluhopisové fondy

Co jsou to dluhopisové fondy?

Dluhopisové fondy, jak prozrazuje jejich označení, jsou podílové fondy primárně investující do dluhopisových nástrojů. Jsou vhodné pro střednědobou až dlouhodobou investici v investičním horizontu 3 roky a déle dle jejich zaměření. Lze je vnímat jako „základní stavební kámen“ pro tvorbu investičního portfolia, pro konzervativního investora jsou pak vhodné i jako samostatná investice. Míra kolísání hodnoty investice v dluhopisovém fondu se liší dle investiční strategie definované statutem fondu. Obecně lze však říci, že je vyšší než u fondů peněžního trhu, ve střednědobém horizontu však nabízejí možnost vyššího zhodnocení investice než fondy peněžního trhu. V závislosti na rozmanitosti dluhopisových nástrojů mohou být fondy zaměřeny na státní dluhopisy, korporátní či high yield (spekulativní) dluhopisy, dluhopisy emitované státy z rozvinutých či rozvíjejících se ekonomik, nebo jejich kombinace. Portfolia těchto fondů jsou pak doplňována nástroji peněžního trhu.

Jak dluhopisové fondy fungují?

Dluhopisové fondy usilují o co nejvyšší zhodnocení prostředků ve fondu, primárně plynoucím z úrokových výnosů dluhopisových nástrojů a z kapitálového zhodnocení těchto nástrojů. Vzhledem k tomu, že tyto fondy mohou investovat do dluhopisových nástrojů denominovaných v cizích měnách, bývají tyto s ohledem na výnosový potenciál dluhopisových nástrojů většinou zajištěny proti měnovému riziku.

Vaše výhody

 • Vysoká likvidita – možnost rychlého vyplacení prostředků bez sankcí
 • Možnost vyššího výnosu při dodržení doporučeného investičního horizontu než u fondů peněžního trhu.
 • Široká diverzifikace portfolií fondů do desítek titulů snižující rizika poklesu hodnoty investice
 • Široká nabídka dluhopisových fondů dle jejich zaměření a investičních strategií
 • Možnost jednorázové i pravidelné investice
 • Vysoká transparentnost

Měli byste vědět

 • Dluhopisové fondy by měly být zastoupeny v každém investičním portfoliu se střednědobým a dlouhodobým investičním horizontem, kdy jejich podíl je závislý především na vnímání tržních rizik
 • Čím konzervativnější portfolio, tím větší zastoupení dluhopisových fondů či dluhopisových nástrojů
 • Jedná se o fondy kolektivního investování
 • Hodnota investice v podílových fondech muže stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky
 • Všechny informace o podílových fondech a rizicích spojených s investováním do těchto fondů včetně informací o obhospodařující investiční společnosti jsou uvedeny ve Statutu fondu


Podmínky nákupu

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce)
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany)

Jaké dokumenty klient podepisuje?

 • Je zapotřebí mít podepsanou Smlouvu o investičních službách a vyplněný Znalostní profil klienta. Obojí vyřídíte na kterékoliv pobočce ČS.

Co je k podpisu smlouvy potřeba?

 • Fyzická osoba
  Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní, diplomatický nebo služební pas, povolení k trvalému pobytu)
 • Právnická osoba
  Doklad o právní subjektivitě – výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřená kopie) ne starší než 3 měsíce a doklad opravňující k disponování s podílovými listy podepsaný zástupci
  Doklad k ověření totožnosti (fyzické osoby – např. jednatel společnosti)
 • Další subjekty
  Doklad o právní subjektivitě, který vydává patřičný orgán, který buď schvaluje nebo registruje jejich činnost.

Jak dluhopisové fondy reagují na…

Kolísání hodnoty a tím i výše výnosu především konzervativních dluhopisových fondů je závislá primárně na vývoji a výši úrokových sazeb.

… stoupající úrokové sazby?
Z krátkodobého pohledu se zvyšování sazeb v dluhopisových fondech projeví negativně, protože tato informace může snižovat ceny dluhopisů držených v portfoliu fondu, z dlouhodobého pohledu je tato situace pozitivní, protože fond je investován do portfolia dluhopisů s vyšším výnosem.

… klesající úrokové sazby?
Z krátkodobého pohledu se snižování sazeb v dluhopisových fondech projeví pozitivně, protože fond drží v portfoliu dluhopisy s vyšším kuponovým výnosem, než který je u nově emitovaných dluhopisů, což zvyšuje jejich cenu. Z dlouhodobého pohledu je tato situace negativní, protože portfolio dluhopisového fondu je pružně přeceňováno na tržní výnosy a ceny. Výnos dluhopisového fondu pak odráží úroveň aktuálních (nižších) tržních úrokových sazeb.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění