Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Akciové fondy

Co jsou to akciové fondy?

Akciové fondy jsou podílové fondy trvale investující minimálně 66 % majetku fondu do akcií a akciových nástrojů, svá portfolia dále mohou doplňovat o nástroje peněžního trhu či dluhopisové nástroje. Dlouhodobě se však podíl akciových nástrojů v portfoliu fondu blíží 100 %. Akcie a tedy i akciové fondy patří mezi nejvýnosnější investiční nástroje, tomu však také odpovídají rizika, která jsou s nimi spojena. Akcie se vyznačují vyšší mírou kolísavosti a proto i akciové fondy patří mezi rizikovější investice. Jsou vhodné především pro dlouhodobé investování 5 a více let, a investorům kteří jsou ochotni tolerovat výraznou kolísavost hodnoty investice, nabízí možnost dosažení vyššího výnosu než dluhopisové či smíšené fondy. Akciové fondy jsou velmi vhodné pro dlouhodobé pravidelné investování, které u nich snižuje riziko špatného načasování investice. Při tvorbě dlouhodobého investičního portfolia by neměly akciové fondy nikdy chybět, a i v konzervativním portfoliu by se v jednotkách procent měly objevit.

Jak akciové fondy fungují?

Akciové fondy jsou široce diverzifikovaná akciová portfolia, investují do mnoha (desítky) akcií, čímž významně snižují riziko poklesu jednotlivého akciového titulu. Jsou nejpestřejší kategorií podílových fondů, protože lze u nich uplatňovat různé investiční strategie a využívat rozmanitosti akciových trhů. Podle investiční strategie je můžeme členit na benchmarkové fondy kopírující daný trh či index, stock-picking fondy vyhledávající investiční potenciál u jednotlivých společností či akciové fondy fondů investující do podílových listů jiných akciových fondů. Lze je členit podle zaměření na vyspělé a rozvíjející se ekonomiky, různá teritoria (Evropa, Asie apod.) či konkrétní státy (ČR, USA, Japonsko apod.) a v neposlední řadě na jednotlivé ekonomické sektory (technologie, farmacii, energetiku apod.).

Vaše výhody

 • Vysoká likvidita – možnost rychlého vyplacení prostředků bez sankcí
 • Možnost vyššího výnosu při dodržení doporučeného investičního horizontu než u dluhopisových či smíšených fondů.
 • Široká diverzifikace portfolií fondů do desítek titulů snižující rizika poklesu hodnoty investice
 • Široká nabídka akciových fondů dle jejich zaměření a investičních strategií
 • Možnost jednorázové i pravidelné investice
 • Vysoká transparentnost

Měli byste vědět

 • Akciové fondy jsou optimální pro dlouhodobé pravidelné investování, které snižuje riziko špatného načasování investice
 • Akciové fondy by měly být zastoupeny v každém investičním portfoliu s dlouhodobým investičním horizontem, kdy jejich podíl je závislý především na vnímání tržních rizik
 • Čím konzervativnější dlouhodobé investiční portfolio, tím menší podíl akciových fondů v něm
 • Jedná se o fondy kolektivního investování
 • Hodnota investice v podílových fondech muže stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky
 • Všechny informace o podílových fondech a rizicích spojených s investováním do těchto fondů včetně informací o obhospodařující investiční společnosti jsou uvedeny ve Statutu fondu


Podmínky nákupu

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce)
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany)

Jaké dokumenty klient podepisuje?

 • Je zapotřebí mít podepsanou Smlouvu o investičních službách a vyplněný Znalostní profil klienta. Obojí vyřídíte na kterékoliv pobočce ČS.

Co je k podpisusmlouvy potřeba?

 • Fyzická osoba
  Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní, diplomatický nebo služební pas, povolení k trvalému pobytu)
 • Právnická osoba
  Doklad o právní subjektivitě – výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřená kopie) ne starší než 3 měsíce a doklad opravňující k disponování s podílovými listy podepsaný zástupci
  Doklad k ověření totožnosti (fyzické osoby – např. jednatel společnosti)
 • Další subjekty
  Doklad o právní subjektivitě, který vydává patřičný orgán, který buď schvaluje nebo registruje jejich činnost.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění