Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Důležité upozornění

Důležité upozornění


 
Informace uváděné na webové stránce www.investicnicentrum.cz nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji. Všechny uvedené informace mají pouze informativní charakter, jsou nezávazné a mohou být jednostranně kdykoli bez oznámení změněny. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Česká spořitelna, a.s., považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv předpokládá, že byly publikovány tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.

Informace zde uvedené nejsou investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavují investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace zde uvedené nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoli investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji.
Informace zde uvedené neberou v úvahu konkrétní investiční cíle, finanční situaci a další individuální podmínky potenciálních investorů. Před investicí by měl klient provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace zde uvedené, a případně konzultovat službu, nákup či prodej s daňovým či jiným poradcem.

Ceny investičních nástrojů, které mohou být na těchto stránkách uvedeny, mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr, nebo v důsledku jiných faktorů na finančním trhu. Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Historická výkonnost investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích není zaručeno dosažení stanovených investičních cílů.

 
Česká spořitelna, a. s. a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern, se mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji uvedenými na těchto stránkách, případně investičními nástroji emitovanými osobami zde uváděnými, dále s nimi mohou obchodovat nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů.

Zaměstnanci České spořitelny, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zde uváděné nebo od nich odvozené deriváty.

Informace zde uváděné uveřejňuje Česká spořitelna, a.s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Česká spořitelna, a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě zde publikovaných dokumentů, a to zavedením odpovídajícího vnitřního členění zahrnujícího informační bariery mezi jednotlivými útvary v souladu s požadavky kladenými příslušnými právními předpisy. Zaměstnanci České spořitelny, a.s. postupují v souladu s vnitřními předpisy upravujícími střet zájmů.

Žádné hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na tvorbě zde publikovaných dokumentů, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování České spořitelny, a.s. s investičními nástroji zde zmiňovanými nebo na jejím obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů.

Bližší informace o investičních strategiích a parametrech produktů, o možných rizicích, stejně jako veškeré další případné otázky týkající se investic, Vám rád zodpoví Váš bankéř či investiční specialista.
 
 
Česká spořitelna, a. s., útvar Wealth Management.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění