Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Důležité upozornění

Důležité upozornění


 
Informace uváděné na webové stránce www.investicnicentrum.cz nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji. Všechny uvedené informace mají pouze informativní charakter, jsou nezávazné a mohou být jednostranně kdykoli bez oznámení změněny. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Česká spořitelna, a.s., považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv předpokládá, že byly publikovány tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.

Informace zde uvedené nejsou investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavují investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace zde uvedené nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoli investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji.
Informace zde uvedené neberou v úvahu konkrétní investiční cíle, finanční situaci a další individuální podmínky potenciálních investorů. Před investicí by měl klient provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace zde uvedené, a případně konzultovat službu, nákup či prodej s daňovým či jiným poradcem.

Ceny investičních nástrojů, které mohou být na těchto stránkách uvedeny, mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr, nebo v důsledku jiných faktorů na finančním trhu. Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Historická výkonnost investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích není zaručeno dosažení stanovených investičních cílů.

 
Česká spořitelna, a. s. a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern, se mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji uvedenými na těchto stránkách, případně investičními nástroji emitovanými osobami zde uváděnými, dále s nimi mohou obchodovat nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů.

Zaměstnanci České spořitelny, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zde uváděné nebo od nich odvozené deriváty.

Informace zde uváděné uveřejňuje Česká spořitelna, a.s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Česká spořitelna, a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě zde publikovaných dokumentů, a to zavedením odpovídajícího vnitřního členění zahrnujícího informační bariery mezi jednotlivými útvary v souladu s požadavky kladenými příslušnými právními předpisy. Zaměstnanci České spořitelny, a.s. postupují v souladu s vnitřními předpisy upravujícími střet zájmů.

Žádné hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na tvorbě zde publikovaných dokumentů, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování České spořitelny, a.s. s investičními nástroji zde zmiňovanými nebo na jejím obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů.

Bližší informace o investičních strategiích a parametrech produktů, o možných rizicích, stejně jako veškeré další případné otázky týkající se investic, Vám rád zodpoví Váš bankéř či investiční specialista.
 
 
Česká spořitelna, a. s., útvar Wealth Management.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění