Zajímá mne:

Naše nabídka pro

24.05.2024:

Oznámení o aktualizace statutů podílových fondů Erste AM ČR od 24.5.2024

 
O z n á m e n í
 
Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,
se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,
 
oznamuje, že
 
s účinností ode dne 24. května 2024 byla přijata upravená znění statutů níže vyjmenovaných
 
- standardních podílových fondů:
ČS fond životního cyklu 2030 FF – otevřený podílový fond,
ČS korporátní dluhopisový – otevřený podílový fond,
ESG MIX 10 – otevřený podílový fond,
ESG MIX 30 – otevřený podílový fond,
ESG MIX 50 – otevřený podílový fond,
GLOBAL STOCKS FF – otevřený podílový fond,
High Yield dluhopisový – otevřený podílový fond,
LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio konzervativní dluhopisy – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio dynamické – otevřený podílový fond,

Smíšený fond – otevřený podílový fond,
SPOROBOND – otevřený podílový fond,
SPOROINVEST – otevřený podílový fond,
SPOROTREND – otevřený podílový fond,
STOCK SMALL CAPS – otevřený podílový fond,
TOP STOCKS – otevřený podílový fond,
TRENDBOND – otevřený podílový fond,
KONZERVATIVNÍ MIX FF – otevřený podílový fond,
VYVÁŽENÝ MIX FF – otevřený podílový fond,

DYNAMICKÝ MIX FF – otevřený podílový fond,
AKCIOVÝ MIX FF – otevřený podílový fond,

- speciálních podílových fondů:
DLUHOPISOVÝ FOND – otevřený podílový fond,
FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond,
Globální akciový FF – otevřený podílový fond,
MPF 10 – otevřený podílový fond,
MPF 30 – otevřený podílový fond,
UNIVERSUM – otevřený podílový fond,
MPF 50 – otevřený podílový fond,
OPTIMUM – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR AKCIE – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR REALITY – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE – otevřený podílový fond,

- fondů kvalifikovaných investorů:
ČS PRIVATE EQUITY I – uzavřený podílový fond,
IPF 10 – otevřený podílový fond,
IPF 25 – otevřený podílový fond,
FOND 2005 – otevřený podílový fond
IPF 35 – otevřený podílový fond,
IPF 50 – otevřený podílový fond.

Ve statutech byly provedeny změny související zejména
- s aktualizací údajů o vedoucích osobách investiční společnosti a složení dozorčí rady v příloze statutů,
- s aktualizací seznamu obhospodařovaných podílových fondů v příloze statutů,
- s doplněním údaje o výkonnosti podílových fondů a o výkonnosti jejich referenční hodnoty, pokud byla pro podílový fond stanovena, za rok 2023, v příloze statutů,
- s aktualizací údajů o ukazateli celkové nákladovosti podílových fondů za rok 2023 v příloze statutů,
- u fondů ESG MIX 10, ESG MIX 30 a ESG MIX 50 s aktualizací přílohy č. 7 statutů "Informace o enviromentálních nebo sociálních vlastnostech",
- v případě, kdy podílové fondy byly klasifikovány ve statutu jako fond fondů, byla tato klasifikace upravena v souladu s investiční strategií fondu a dle aktuální klasifikace Asociace pro kapitálový trh na „smíšený fond“ (AR fondy, Universum, Fond firemních výnosů)
- došlo k rozšíření výčtu možných poplatků hrazených fondy, aby bylo možné v souladu se zákonnými povinnostmi pokrýt potenciální náklady za licence benchmarků (pokud jsou pro fond stanoveny), správní poplatky a případné náklady za výpočet Arrival Price dle nařízení pro PRIIPS KID
- došlo k odstranění povinnosti uveřejnit informace týkající se některých změn fondu v tisku, jež není již vyžadována zákonem, nyní platí uveřejnění pouze na internetových stránkách investiční společnosti a Investičním Centru České spořitelny

Tyto změny nepodléhají ani u standardních fondů předchozímu souhlasu České národní banky. V důsledku změny statutů nedojde ke změně investiční strategie žádného z podílových fondů ani nedojde k odlišnému způsobu investování.

S novým zněním statutů (a aktuálním zněním Sdělení klíčových informací) se mohou podílníci ode dne 24. května 2024 seznámit na internetové adrese www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) www.investicnicentrum.cz a na jeho pobočkách.
 
 
 
V Praze dne 24. května 2024
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění