Zajímá mne:

Naše nabídka pro

02.04.2024:

Oznámení k uveřejnění aktualizace statutu speciálního fondu kolektivního investování

 
 
O z n á m e n í
 
 
Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,
se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,
 
 
v pozici obhospodařovatele podílových fondů
 
oznamuje, že s účinností ode dne 2. dubna 2024 byla přijata změna statutu speciálního fondu kolektivního investování
 
OPTIMUM – otevřený podílový fond
 
Podílové listy investičního fondu OPTIMUM vydané bez označení třídy jsou nově klasifikovány jako podílové listy třídy CZK C – bez omezení typu investorů, reinvestiční. Od 2. dubna 2024 pak mohou být nově vydávány podílové listy nové třídy označené CZK DIP C – pro vybrané typy investorů, reinvestiční. Vlastníkem podílových listů třídy CZK DIP C se mohou stát pouze investoři investující v rámci smlouvy o založení a vedení dlouhodobého investičního produktu uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. („Smlouva o dlouhodobém investičním produktu“) a dále pak investiční společnost Erste Asset Management, GmbH. Třídy podílových listů CZK C a CZK DIP C se liší výší úplaty za obhospodařování a administraci.
 
Uvedená změna statutu nepodléhá předchozímu schválení České národní banky.
 
S novým zněním statutů a se sdělením klíčových informací se mohou podílníci seznámit na internetové adrese https://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori nebo na Investičním centru České spořitelny, a.s. a na jejích pobočkách.

 
 
V Praze dne 2. dubna 2024
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění