Zajímá mne:

Naše nabídka pro

26.05.2023:

Oznámení o aktualizace statutů podílových fondů Erste AM ČR od 26.5.2023

 
O z n á m e n í
 
Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128,
 
oznamuje, že
 
s účinností ode dne 26. května 2023 byla přijata upravená znění statutů níže vyjmenovaných
 
- standardních podílových fondů:
ČS fond životního cyklu 2030 FF – otevřený podílový fond,
ČS korporátní dluhopisový – otevřený podílový fond,
ESG MIX 10 – otevřený podílový fond,
ESG MIX 30 – otevřený podílový fond,
ESG MIX 50 – otevřený podílový fond,
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,
GLOBAL STOCKS FF – otevřený podílový fond,
High Yield dluhopisový – otevřený podílový fond,
LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio konzervativní dluhopisy – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio dynamické – otevřený podílový fond,
Smíšený fond – otevřený podílový fond,
SPOROBOND – otevřený podílový fond,
SPOROINVEST – otevřený podílový fond,
SPOROTREND – otevřený podílový fond,
STOCK SMALL CAPS – otevřený podílový fond,
TOP STOCKS – otevřený podílový fond,
TRENDBOND – otevřený podílový fond,
KONZERVATIVNÍ MIX FF – otevřený podílový fond,
VYVÁŽENÝ MIX FF – otevřený podílový fond,
DYNAMICKÝ MIX FF – otevřený podílový fond,
AKCIOVÝ MIX FF – otevřený podílový fond,

- speciálních podílových fondů:
DLUHOPISOVÝ FOND – otevřený podílový fond,
FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond,
Globální akciový FF – otevřený podílový fond,
MPF 10 – otevřený podílový fond,
MPF 30 – otevřený podílový fond,
MPF 50 – otevřený podílový fond,
OPTIMUM – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR AKCIE – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR REALITY – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE – otevřený podílový fond,
UNIVERSUM – otevřený podílový fond,

- fondů kvalifikovaných investorů:
ČS PRIVATE EQUITY I – uzavřený podílový fond,
IPF 10 – otevřený podílový fond,
IPF 25 – otevřený podílový fond,
IPF 35 – otevřený podílový fond,
IPF 50 – otevřený podílový fond.

Ve statutech byly provedeny změny související zejména
- s aktualizací údajů o vedoucích osobách investiční společnosti v příloze 1 statutů,
- s aktualizací seznamu obhospodařovaných podílových fondů, v příloze 2 statutů,
- s doplněním údaje o výkonnosti podílového fondu a o výkonnosti jeho referenční hodnoty, pokud je pro podílový fond sta-novena, za rok 2022 v příloze 3 statutů,
- s aktualizací údaje o ukazateli celkové nákladovosti podílového fondu za rok 2022 v příloze 4 statutů,
- u fondů ESG MIX 10, ESG MIX 30 a ESG MIX 50 s aktualizací přílohy č. 8 statutů "Informace o enviromentálních nebo soci-álních vlastnostech".

Tyto změny nepodléhají ani u standardních fondů předchozímu souhlasu České národní banky. V důsledku změny statutů nedojde ke změně investiční strategie žádného z podílových fondů ani nedojde k odlišnému způsobu investování.

S novým zněním statutů (i klíčových informací pro investory) se mohou podílníci ode dne 26. května 2023 seznámit na internetové adrese www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) www.investicnicentrum.cz, na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.
 
 
 
V Praze dne 26. května 2023
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění