Zajímá mne:

Naše nabídka pro

03.11.2023:

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ a SPOROINVEST

 
I.
 
Investiční společnost Erste Asset Management GmbH rozhodla dne 31. července 2023 o záměru zrušení podílového fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond sloučením s přejímajícím podílovým fondem SPOROINVEST- otevřený podílový fond (dále jen “sloučení”).
 
Dne 5. 10. 2023 udělila Česká národní banka na základě předloženého projektu sloučení povolení ke sloučení, které dne 11. 10. 2023 nabylo právní moci.
 
II.
 
Společnost Erste Asset Management Česká republika (EAM) rozhodla v souvislosti s uvedeným sloučením o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů obou fondů účastnících se sloučení v níže uvedeném rozsahu.
 
Důvodem pozastavení je vytvoření nezbytné technické lhůty pro kroky související s převzetím jmění slučovaného fondu přejímajícím fondem a pro bezchybné provedení výměny podílových listů slučovaného fondu za podílové listy přejímajícího fondu.
 
III.
 
Vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond se pozastavuje od počátku dne 15.11.2023 0:00 hod do jeho zrušení dne 23.11.2023.
 
Pokyny na vydání a odkoupení podílových listů investičního fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ přijaté od 15.11.2023 do jeho zániku budou v souladu s projektem fúze vypořádány ve prospěch přejímajícího fondu SPOROINVEST.
 
Vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond se pozastavuje od počátku dne 22.11.2023 0:00 hod do konce rozhodného dne sloučení 23.11.2023 24:00 hod. V případě, že dojde k dokončení všech přípravných kroků sloučení dne 22.11.2023 dojde k obnovení vydávání a odkupování podílových listů již na začátku dne 23.11.2023 0:00hod. O obnovení vydávání a odkupování podílových listů budou klienti informováni na internetových stránkách investiční společnosti.
 
IV.
 
Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení.
 
Po dobu pozastavení se výpočet aktuální hodnoty podílových listů neprovádí.
 
Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů se bude postupovat podle § 139, odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 240/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů se zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno po dni pozastavení a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů fondu SPOROINVEST dle čl. III tohoto oznámení.
 
Důvody pro sloučení podílových fondů a informace o souvisejících právech podílníků naleznete v uveřejněném sdělení o sloučení.
https://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori/novinky/tiskove_zpravy/2023/10/12/sd_leni-o-slou_eni-podle-s-404-zakona---240-2013-sb-
 
V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat nás nebo investičního specialistu České spořitelny a.s.
 
 
 
V Praze dne 3. listopadu 2023
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění