Zajímá mne:

Naše nabídka pro

13.10.2023:

Sdělení o sloučení podílového fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ s podílovým fondem SPOROINVEST

 
 
SDĚLENÍ O SLOUČENÍ
 
podle § 404 zákona č. 240/2013 Sb.,

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,
(dále jen „investiční společnost“)
tímto informuje podílníky podílového fondu
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond (ISIN CZ0008472255)
o rozhodnutí zrušit tento podílový fond jeho sloučením s podílovým fondem
SPOROINVEST- otevřený podílový fond (ISIN CZ0008472271)

Česká národní banka vydala dne 5. října 2023, dle § 401 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních fondech“) rozhodnutí č. j. 2023/129197/CNB/650, kterým udělila povolení k tomuto sloučení podílových fondů.

Důvody pro sloučení

- Investiční strategie slučovaného fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ se do značné míry kryje s našimi konzervativními podílovými fondy, dochází tak ke zbytečnému překrývání nabídky, aniž by se rizikový profil či výnosový potenciál výrazně odlišoval. Klienti mají v rámci nabídky aktuálně možnost své investice diverzifikovat do různě investičně zaměřených fondů, které s ohledem na jejich větší objem spravovaných prostředků umožňují investování při nižších nákladech. V rámci skupiny investičních řešení nabízené naší investiční společností není slučovaný fond v současné době hodnocen jako efektivní investiční řešení pro naše klienty.

- Fond není prodejně úspěšný, v posledních letech stagnoval či odkupy převyšovaly hrubé prodeje. Za posledních 10 let klesl počet klientů postupně o 38 % a objem majetku fondu klesl o 46 %. Velikost fondu se postupně snížila k hranici 250 mil. Kč, což je objem, na kterém se již začínají projevovat transakční a plánované fixní náklady, což ovlivňuje i řízení fondu. Tyto náklady se s ohledem na vývoj regulatorního prostředí postupně neustále navyšují.

- Přejímající podílový fond SPOROINVEST má jakožto dluhopisový fond velmi krátkodobých investic investiční strategii a rizikový profil nejlépe odpovídající nynější investiční strategii a rizikovému profilu slučovaného fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond, a to ze všech podílových fondů obhospodařovaných ERSTE AM CZ, které nabízejí retailovou třídu podílových listů.

- Navrhovaným sloučením fondů dojde k zefektivnění nabídky podílových fondů ERSTE-AM nabízeným klientům České spořitelny v retailovém segmentu a k eliminaci správy aktiv fondu s nedostatečnou velikostí, což zajistí úspory z rozsahu, pokud jde o finanční a administrativní náročnost správy slučovaného fondu.

- Přejímající fond nabízí podílníkům slučovaného fondu velmi obdobnou investiční strategii s výrazně nižšími náklady, který je dosahováno s ohledem na větší objem obhospodařovaného majetku. Obhospodařovací poplatek slučovaného fondu činí 1,30 % (celková nákladovost včetně transakčních nákladů pak 1,58 %), obhospodařovací poplatek přejímajícího fondu činí 0,55 % (celková nákladovost včetně transakčních nákladů pak 0,72 %). Vstupní poplatek distributora aktuálně činí pro slučovaný fond 1 % a pro přejímající fond 0,5 %.

Dopady sloučení na zájmy podílníků

Zájmy podílníků slučovaných fondů nebudou sloučením nijak ohroženy. Tento základní požadavek zákona (§ 401 odst. 2 písm. c) ZISIF) byl sledován při stanovení způsobu sloučení podílových fondů, informování podílníků podílového fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ rušeného sloučením, tak i co se týče slučitelnosti majetku a investiční strategie slučovaného a přejímajícího podílového fondu.

Oba podílové fondy obhospodařuje a administruje rakouská investiční společnost Erste Asset Management GmbH, a to prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika (dále jen „Erste AM“, „investiční společnost“). Depozitářem a distributorem obou podílových fondů je Česká spořitelna, a. s.

V případě sloučení podílového fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ s podílovým fondem SPOROINVEST se nejedná o sloučení podílových fondů s výrazně odlišným způsobem investování. Investičním cílem obou fondů je poskytnout podílníkům na základě konzervativní investiční strategie růst hodnoty jejich podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v krátkodobém horizontu 6, resp. 12 měsíců. Cíle je dosahováno investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním nebo variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Přestože slučovaný fond může v případě vhodného tržního prostředí nabývat do výše 25% hodnoty majetku akcie a investiční nástroje nesoucí riziko, jde pouze o možnost v rámci konzervativní investiční strategie a oba fondy nesou nízký rizikový ukazatel SRI (2 v případě slučovaného fondu a 1 v případě přejímajícího fondu – zanikající fond je zařazen do vyšší rizikové kategorie z důvodu akciové složky v portfoliu). Pro plánované sloučení nebude akciová složka ve slučovaném fondu zastoupena. Oba podílové fondy jsou řízeny aktivně a nekopírují žádný index.

Z hlediska zájmů podílníků podílového fondu SPOROINVEST převzetí majetku podílového fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ nijak neovlivní kvalitu portfolia přejímajícího fondu SPOROINVEST. V rámci portfolia slučovaného fondu nebudou převáděny žádné závazky nebo investiční instrumenty, které by byly způsobilé poškodit zájmy podílníků přejímajícího fondu. Jediným jejich omezením bude pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu SPOROINVEST maximálně v den sloučení a jeden pracovní den předem. Poplatky za převod portfolia cenných papírů z majetkových účtů FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ na majetkové účty fondu SPOROINVEST uhradí pobočka Erste AM ČR ze svých zdrojů.

V obou podílových fondech je bez rozdílu vytvářený zisk v plném rozsahu ponecháván ve fondu jako zdroj pro další investice. Pokud hospodaření s majetkem v podílovém fondu skončí ztrátou, je tato ztráta uhrazena ze zdrojů podílového fondu.

Veškeré náklady spojené se sloučením ponese Erste AM ČR, jakožto pobočka investiční společnosti obhospodařující a administrující oba podílové fondy.

Výměna podílových listů při sloučení proběhne automaticky, bez účasti podílníků. Náklady spojené s výměnou podílových fondů uhradí ze svých zdrojů pobočka Erste AM ČR. Výměna podílových listů nebude podléhat vstupním poplatkům jinak sráženým distributorem při vydání podílových listů fondu SPOROINVEST (osvobození od vstupního poplatku bude uplatňováno pouze pro podílové listy podílového fondu SPOROINVEST vydané v souvislosti s převzetím majetku a závazků podílového fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ).

V případech, kdy počet podílových listů přejímajícího fondu SPOROINVEST nebude vycházet na celé kusy, bude podílníkům slučovaného fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ připsán nejbližší vyšší celý počet podílových listů fondu SPOROINVEST. Finanční rozdíl uhradí Erste AM ČR do podílového fondu SPOROINVEST neprodleně po jeho vyčíslení.

Z daňového hlediska existují příznivé legislativní předpoklady pro sloučení fondů. Jedná se o případ zrušení podílového fondu bez likvidace, kdy nevzniká daňová povinnost z hlediska zvláštní sazby daně dle § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zrušením podílového fondu sloučením a nabytím podílových listů přejímajícího fondu se zároveň nepřerušuje časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílových listů od daně z příjmů, které je uplatnitelné u fyzických osob, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku (§ 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Rozhodný den sloučení

Rozhodným dnem sloučení bude 23. listopadu 2023. Slučovaný fond FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ ke dni sloučení zanikne a jeho podílníci se stanou podílníky přejímajícího fondu SPOROINVEST, retailové třídy podílových listů, ISIN CZ0008472271.

Informace o právu na odkoupení a právu na nahrazení

Podílníci otevřeného podílového fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ mohou od počátku jeho existence kdykoli uplatnit vůči investiční společnosti právo na odkoupení podílových listů, a to bez jakéhokoli poplatku či srážky, a podílové listy jsou bez zbytečného prodlení odkupovány.
O odkoupení je možné požádat až do 14. 11. 2023. Následně dojde od 15.11.2023 k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů až do dne zániku podílového fondu k 23.11.2023 Slučovaný investiční fond již nebude ode dne pozastavení nabízen našim klientům a pokyny k obstarání prodeje podílových listů podané ve dnech pozastavení budou zpracovány až v přejímajícím podílovém fondu SPOROINVEST za první aktuální hodnotu podílových listů určenou ke dni obnovení vydávání a odkupování jeho podílových listů, tj. k pátku 24. listopadu 2023 (vypořádány v pondělí 27.11. 2023).

V případě, že všechny procesy spojené se sloučením podílových fondů budou dokončeny v den sloučení 23.11.2023, dojde zároveň 23.11.2023 k obnovení vydávání a odkupování podílových listů (s vypořádáním v pátek 24.11.2023).

Erste AM navíc umožní podílníkům slučovaného fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ alternativní bezpoplatkový nákup podílových listů některého jiného veřejně nabízeného tuzemského standardního podílového fondu s obdobným investičním zaměřením, obhospodařovaného Erste AM, pokud o něj podílník požádá prostřednictvím podání pokynu k výměně/prodeji podílových listů podílového fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ, a to před jeho sloučením s přejímajícím fondem SPOROINVEST. V případě této volby však dochází k přerušení daňového testu stejně, jako v případě standardní výměny podílových listů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

V případě neuplatnění práv na odkoupení podílových listů nebo výměnu za jiný než přejímající fond, stávají se podílníci automaticky oprávněnými podílníky investičního fondu SPOROINVEST k 23.11.2023 (daňový test se nepřerušuje).

Pro získání dalších a upřesňujících informací o pokračování procesu sloučení doporučujeme podílníkům sledovat oznámení, která budou uveřejňována zejména na internetové adrese https://www.erste-am.cz a na pobočkách České spořitelny, a. s. Na internetové adrese https://www.erste-am.cz se podílníci mohou seznámit i se statutem a zejména se sdělením klíčových informací (KID) přejímajícího podílového fondu SPOROINVEST.

Průběh a výsledek sloučení podílových fondů bude ze zákona zkontrolován depozitářem Českou spořitelnou a.s., zpráva o výsledku této kontroly bude dostupná bezplatně na vyžádání na adrese depozitar@csas.cz

Podílníci fondů mohou žádat o jakékoli dodatečné informace nebo zprávu nezávislého auditora, a to na adrese compliance@erste-am.cz
 
 
 
V Praze dne 13. října 2023
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění