Zajímá mne:

Naše nabídka pro

20.05.2020:

Sdělení o sloučení podílového fondu ČS Fond životního cyklu 2020 FF s podílovým fondem SPOROINVEST

 
 
SDĚLENÍ O SLOUČENÍ
 
podle § 404 a s náležitostmi podle § 405 zákona č. 240/2013 Sb.,
v rozsahu podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 244/2013 Sb.

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,
(dále jen „ERSTE AM“, „investiční společnost“)
tímto informuje podílníky podílového fondu
ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond
o rozhodnutí zrušit tento podílový fond jeho sloučením s přejímajícím podílovým fondem
SPOROINVEST- otevřený podílový fond

Důvody pro sloučení

- v roce 2020 dochází k uplynutí předpokládaného investičního horizontu podílníků slučovaného otevřeného podílového fondu ČS fond životního cyklu 2020 FF,

- navrhovaný přejímající otevřený podílový fond SPOROINVEST má, jakožto dluhopisový fond velmi krátkodobých investic, investiční strategii, rizikový profil, nákladovost i výkonnost nejlépe odpovídající nynější investiční strategii, rizikovému profilu, nákladovosti i výkonnosti slučovaného fondu ČS Fond životního cyklu 2020 FF, a to ze všech podílových fondů obhospodařovaných Erste AM, které mají český domicil a nabízejí retailovou třídu podílových listů,

- přesun původní investice z podílového fondu ČS fond životního cyklu 2020 FF do podílového fondu SPOROINVEST umožní každému podílníku zvolit si ukončení jeho investice podle jeho konkrétních potřeb.

Česká národní banka vydala dne 5. května 2020, podle § 401 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) rozhodnutí č. j. 2020/057686/CNB/570, kterým udělila povolení k tomuto sloučení podílových listů. Toto rozhodnutí nabude právní moci dne 21. května 2020.

Dopady sloučení na zájmy podílníků

Zájmy podílníků slučovaných fondů nebudou sloučením nijak ohroženy, zejména co se týče slučitelnosti majetku a investiční strategie slučovaného a přejímajícího podílového fondu. V případě sloučení podílového fondu ČS Fond životního cyklu 2020 FF s podílovým fondem SPOROINVEST se nejedná o sloučení podílových fondů s výrazně odlišným způsobem investování. Oba podílové fondy jsou ve své podstatě již dluhopisovými fondy velmi krátkodobých investic a nedojde proto ani ke změně ve skladbě majetku v přejímajícím podílovém fondu SPOROINVEST. Stejně jako slučovaný fond ČS Fond životního cyklu 2020 FF tak i přejímající fond SPOROINVEST vytvářený zisk v plném rozsahu reinvestuje. Podílové listy obou slučovaných podílových fondů jsou denominovány v CZK.

Srovnání nákladovosti - viz kompletní zpráva (ke stažení níže)

Jak slučovaný podílový fond, tak i přejímající podílový fond jsou standardními fondy splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování, čímž je mj. zaručen stejný rozsah informačních povinností vůči podílníkům.

Oba podílové fondy obhospodařuje a administruje rakouská investiční společnost Erste Asset Management GmbH, a to prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika (dále jen „Erste AM“, „investiční společnost“). Depozitářem a distributorem obou podílovým fondů je Česká spořitelna, a. s. (dále „distributor“).

Výměna podílových listů při sloučení proběhne automaticky, bez účasti podílníků. Veškeré náklady spojené se sloučením a s výměnou podílových fondů uhradí ze svých zdrojů investiční společnost. Výměna podílových listů nebude podléhat vstupním poplatkům jinak sráženým distributorem při vydání podílových listů fondu SPOROINVEST.

Z daňového hlediska existují pro podílníky při sloučení podílových fondů příznivé podmínky. Zrušením podílového fondu sloučením a nabytím podílových listů přejímajícího fondu se nepřerušuje tříletý časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílových listů od daně z příjmů, které je uplatnitelné u fyzických osob, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku.

Rozhodný den sloučení

Předpokládaným rozhodným dnem sloučení bude 24. červen 2020. Slučovaný fond ČS Fond životního cyklu 2020 FF ke dni sloučení zanikne a jeho podílníci se stanou podílníky přejímajícího fondu SPOROINVEST vlastnícími podílové listy retailové třídy CZK C (ISIN CZ0008472271).

Informace o právu na odkoupení a právu na nahrazení

Podílníci otevřeného podílového fondu ČS Fond životního cyklu 2020 FF mohli a mohou od počátku jeho existence kdykoli uplatnit vůči investiční společnosti právo na odkoupení svých podílových listů, a to bez jakéhokoli poplatku či srážky. Stejné právo na odkoupení vyměněných podílových listů budou mít i v přejímajícím fondu SPOROINVEST.

S cílem umožnit hladké sloučení a výměnu podílových listů bude
- 5 pracovních dnů před rozhodným dnem sloučení a v den sloučení pozastaveno vydávání a odkupování podílových slučovaného podílového fondu ČS Fond životního cyklu 2020 FF. Pokud by někteří podílníci slučovaného podílového fondu ČS Fond životního cyklu 2020 FF se sloučením podílových fondů a s nabytím podílových listů přejímajícího fondu SPOROINVEST nesouhlasili, měli by v takovém případě požádat o odkoupení svých podílových listů ČS Fond životního cyklu 2020 FF nejpozději 15. června 2020.
- v den sloučení 24. června 2020 a v následující pracovní den 25. června 2020 bude pozastaveno i vydávání a odkupování podílových listů přejímajícího podílového fondu SPOROINVEST. Předpokládá se, že ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů přejímajícího fondu SPOROINVEST (26. 6. 2020) budou bývalým podílníkům podílového fondu ČS Fond životního cyklu 2020 FF zpětně ke dni sloučení připsány vyměněné podílové listy přejímajícího fondu SPOROINVEST; následně budou moci kdykoli uplatnit svá práva z těchto vyměněných podílových listů.

Podílníci slučovaného fondu ČS Fond životního cyklu 2020 FF si mohou zvolit i náhradní možnost bezpoplatkového nákupu podílových listů některého jiného veřejně nabízeného tuzemského nebo zahraničního standardního podílového fondu s obdobným investičním zaměřením, obhospodařovaného Erste AM, pokud o něj požádají u distributora prostřednictvím podání pokynu k výměně/prodeji podílových listů podílového fondu ČS Fond životního cyklu 2020 FF, a to před jeho sloučením s přejímajícím fondem SPOROINVEST.

Možnosti získání dalších informací

Pro získání dalších či upřesňujících informací o procesu sloučení a jeho průběhu doporučujeme podílníkům sledovat oznámení, která budou uveřejňována zejména na internetové adrese https://www.erste-am.cz a na pobočkách distributora. Na internetové adrese https://www.erste-am.cz se podílníci slučovaného fondu mohou seznámit i se statutem a zejména s klíčovými informacemi pro investory (KIID) přejímajícího podílového fondu SPOROINVEST. Po ukončení procesu sloučení a výměně podílových listů budou mít podílníci slučovaných fondů možnost seznámit se na této internetové adrese https://www.erste-am.cz i se zprávou depozitáře nebo auditora, či si je vyžádat na pobočkách distributora.
 
 
 
V Praze dne 20. května 2020
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění