Zajímá mne:

Naše nabídka pro

06.05.2020:

TOP STOCKS – oznámení o výši podílu na zisku za rok 2019

 
TOP STOCKS – výše podílu na zisku za rok 2019
připadající na 1 podílový list dividendové třídy (ISIN CZ0008475605)
 
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká Republika, tímto informuje ty podílníky podílového fondu TOP STOCKS – otevřený podílový fond, kteří byli k rozhodnému datu 30. dubna 2020 držiteli podílových listů dividendové třídy (ISIN CZ0008475605), že výše podílu na zisku za rok 2019 připadající na jeden podílový list činí
 
0,145217 Kč,
 
a to po zdanění srážkovou daní podle zákona o dani z příjmů.
 
Podle ustanovení článku IX odstavce 21 statutu podílového fondu TOP STOCKS bude výplata podílů na zisku zahájena dne 1. června 2020. Podíly na zisku budou zasílány na bankovní účet, který podílník uvedl ve smlouvě o poskytování investičních služeb uzavřené s distributorem podílových listů - Českou spořitelnou, a. s.
 
Výplata podílů na zisku odpovídajícím způsobem snižuje hodnotu podílových listů dividendové třídy po rozhodném datu.
 
 
 
 
V Praze dne 6. května 2020
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění