Zajímá mne:

Naše nabídka pro

18.11.2015:

Oznámení o začlenění ISČS do Erste Asset Management

 
O z n á m e n í
 
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,
se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO 04107128, oznamuje, že
 
Investiční společnost České spořitelny, a. s.,
sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO: 44796188 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154, jako společnost zanikající a
 
Erste Asset Management GmbH,
se sídlem ve Vídni a obchodní adresou Habsburgergasse 2, A-1010 Wien, Rakouská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u obchodního soudu ve Vídni, reg. číslo (FN) 102018b, jako společnost nástupnická
 
se dne 18. listopadu 2015 sloučily.
 
Investiční společnost České spořitelny, a. s., důsledkem přeshraniční fúze sloučením zanikla a nástupnická společnost Erste Asset Management GmbH vstoupila univerzálním nástupnictvím do všech dosud platných a účinných právních vztahů namísto zanikající společnosti. Nástupnická společnost bude v České republice provozovat činnost prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, IČO 04107128, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77100.
 
K výše uvedenému dni účinnosti zápisu přeshraniční fúze sloučením do rakouského obchodního rejstříku došlo ke změně obhospodařovatele a administrátora podílových fondů do té doby obhospodařovaných a administrovaných Investiční společností České spořitelny, a. s. a nabyly účinnosti aktualizační změny statutů podílových fondů. Změny ve statutech podílových fondů jsou tyto:
 
1. Změny související se změnou obhospodařovatele a administrátora podílových fondů. Zejména se vypouští název firmy „Investiční společnost České spořitelny, a. s.“ z označení podílových fondů. Nová označení obhospodařovaných a administrovaných podílových fondů jsou:
 
ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond,
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond,
ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond,
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond,
GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond,
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond,
Smíšený fond - otevřený podílový fond,
SPOROBOND - otevřený podílový fond,
SPOROINVEST - otevřený podílový fond,
SPOROTREND - otevřený podílový fond,
TOP STOCKS - otevřený podílový fond,
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond,
KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond,
VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
YOU INVEST solid - otevřený podílový fond,
YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond,
YOU INVEST active - otevřený podílový fond,
CERTIFIKÁTOVÝ FOND - otevřený podílový fond,
DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond,
Globální akciový FF - otevřený podílový fond,
Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond,
LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond,
MPF 10 - otevřený podílový fond,
MPF 30 - otevřený podílový fond,
OPTIMUM – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond,
Fond 2005 - otevřený podílový fond
IPF 10 - otevřený podílový fond,
IPF 35 - otevřený podílový fond.
 
2. V článku II odstavci 9 statutů se aktualizuje seznam obhospodařovaných fondů.
 
3. V článku IV odstavci 3 statutů se zmiňuje možnost svěřit oceňování případných méně likvidních aktiv fondu některé z kvalifikovaných a nezávislých agentur, pokud vybraná agentura používá vhodný a investiční společností odsouhlasený oceňovací model.
 
4. Nové znění statutu podepisuje vedoucí odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.
 
5. V příloze 1 statutů se aktualizují údaje o vedoucích osobách investiční společnosti.
 
6. V příloze 3 některých statutů se ve výkonnostních benchmarcích podílových fondů nahrazují cenové akciové indexy obdobnými indexy zahrnujícími i vyplacenou dividendu.
 
Investiční strategie, poplatky ani domovský stát Česká republika se u žádného z podílových fondů nemění. Obhospodařování majetku v podílových fondech se i nadále řídí českými právními předpisy a podléhá dohledu České národní banky.
 
K přeshraniční fúzi sloučením a ke změně obhospodařovatele standardních fondů udělila předchozí souhlas Česká národní banka. Schvalované změny ve statutech standardních fondů kolektivního investování nepodléhají podle § 529 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, předchozímu schválení Českou národní bankou.
 
S novým zněním statutů a klíčových informací pro investory do standardních a speciálních fondů se mohou podílníci seznámit od výše uvedeného data na internetové adrese http://www.iscs.cz (v budoucnu http://www.erste-am.cz), na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) http://www.investicnicentrum.cz, na jeho vybraných pobočkách a v sídle Erste Asset Management GmbH, pobočky Česká republika, Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17.
 
 
 
V Praze dne 18. listopadu 2015
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění