Zajímá mne:

Produkty

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v Maďarsku

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v MaďarskuV Maďarsku mohou klienti v oblasti kapitálových trhů vytěžit nejen ze silné pozice Erste Bank Hungary v oblasti obchodování na kapitálových trzích, ale mohou využít i schopnosti Erste Investment Hungary, která je nejrychleji expandujícím poskytovatelem investičních služeb v Maďarsku.


Erste Group v Maďarsku

Erste Group vstoupila na maďarský bankovní trh v roce 1997 akvizicí Mezőbank a následující rok představila značku Erste. Erste Bank Hungary díky organickému růstu a početným akvizicím postupně vyrostla do velikosti druhého největšího hráče v segmentu domácností a obsluhuje 1 milion zákazníků prostřednictvím své celostátní sítě s více než 100 pobočkami. Erste Bank Hungary poskytuje celou škálu služeb retailovým, obecním a firemním zákazníkům a institucionálním klientům. V Maďarsku je Erste je lídrem na trhu v oblasti kreditních karet a zaujímá 3 nejlepší pozice v oblasti retailových půjček a správy majetku. Erste Group Bank AG vlastní Erste Bank Hungary ze 70 %, zatímco Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a maďarský stát každý vlastní 15 %-ní podíl v bance.

Obchodování na kapitálových trzích v Maďarsku

Činnost skupiny Erste Group na maďarském kapitálovém trhu - pod záštitou divize Capital Markets a Wealth Management Division Erste Bank Hungary - je rozdělena na dvě právní entity, Erste Bank Hungary (EBH) a Erste Investment Hungary (EIH). ERSTE Group Hungary je největším poskytovatelem služeb na kapitálovém trhu na maďarském kapitálovém trhu. Nabízí svým retailovým, podnikovým a institucionálním klientům širokou škálu finančních produktů a finančních derivátů od FX, peněžního trhu, dluhopisů či akcií až po služby originace. EBH odpovídá za tradiční činnost na kapitálovém trhu (FX, MM, FI) a služeb DCM, zatímco EIH řídí obchodování a prodej akcií a služby ECM. EBH je tvůrcem trhu na místních trzích s produkty FX a MM. EIH je nejlepším poskytovatelem finančních služeb na Burze cenných papírů v Budapešti na základě celkového ročního obratu a zařadila se mezi tři hlavní primární prodejce HGB.

Erste Group Hungary se snaží budovat dlouhodobé partnerství se svými klienty, aby usnadnila svým klientům správu majetku a risk management. Erste Group Hungary podporuje aktivity klientů na kapitálovém trhu svými hlubokými znalostmi místního trhu a přizpůsobením svých služeb potřebám klientů a specialitám místního trhu.

Informace o trhu v Maďarsku

Maďarsko jako malá a otevřená ekonomika si vytvořila kvalitní vztahy se světovým trhem, zejména s ostatními státy Evropské unie. Od začátku roku 2010 hrál příliv prostředků z fondů EU velmi důležitou roli při podpoře hospodářského růstu. Ekonomický růst je široce založený, když k silnému růstu HDP v posledních letech přispívají jak zahraniční tak domácí poptávka. Fiskální schodek je výrazně pod maastrichtskou prahovou hodnotou 3% HDP, zatímco údaje o veřejném dluhu k HDP od začátku desetiletí klesají. Zahraniční zadluženost rovněž výrazně poklesla, takže měna byla méně náchylná k výkyvům sentimentu investorů. V roce 2016 se země vrátila na investiční škálu ve všech třech ratingových agenturách. I přes velmi nízké globální výnosové prostředí nabízejí výnosy státních dluhopisů ve srovnání s dluhopisy německé vlády a některých států ze střední Evropy stále jistý nárůst, ale s výrazným zlepšením rizikového profilu po číslech fiskálního schodku, veřejný dluh a vnější zadlužení se od globální finanční krize výrazně zlepšily.

Mihály Geiszbühl

Head of Capital Markets EBH Executive Director Erste Investment Ltd.
Erste Bank Hungary
Nėpfürdő Str. 24-26.
1138 Budapest
Tel.: +36 20329 - 3006
mihaly.geiszbuhl@erstebank.hu

Róbert Cselovszki

CEO of Erste Investment Ltd. Head of CM & Wealth Mgmt Division EBH
Este Investmentbank Hungary
Nėpfürdő Str. 24-26.
1138 Budapest
Tel.: +36 1235 – 5102
robert.cselovszki@ersteinvestment.hu
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.