Likviditní fond

Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic

 
19.10.2021
Hodnota podílového listu Emisní cena
1,0217 -
Změna -0,04% (-0,00)
Základní údaje
Typ fonduFondy velmi krátkodobých investic
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu02.09.2009
Fond povolen vCZ
Doba trváníOtevřený fond
Distribuce-
Majetek fondu1.723.225.058,00
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek0,10%
Správcovský poplatek0,06%
Celková nákladovost fondu0,16%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu3928162/0800
Doporučený investiční horizont6 měsíců a déle
Zkušenost investora-
Rizikovost produktu1 (stupnice 1-7)
od založení


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu dané jmenovité hodnoty vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• fond s sebou nese nízké úrokové a minimální kreditní riziko, kurzové a akciové riziko je nulové• pohotová likvidita: v případě potřeby můžete získat své peníze kdykoli zpět (standardně do 3 pracovních dnů)• odbornost: profesionalita správy Vašich investovaných prostředků• možnost jednorázového i pravidelného investování• přístup na kapitálové trhy i pro drobné investory• nízké transakční náklady: flexibilní řízení aktiv v dostatečném objemu • majetek fondu je rozložen mezi státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy se splatností do 4 let, depozita u bank a reverzní repo obchody • doporučený investiční horizont je 6 měsíců
Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.

 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.