REICO ČS LONG LEASE

Investice do nemovitostí s dlouhodobými pronájmy

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
• Podílový fond má za cíl dlouhodobě zhodnocovat vložené prostředky na úrovni od 3 do 7% p.a. za cenu 4. stupně rizikové stupnice.• Výnos fondu je závislý na příjmech z pronájmů a hodnotě reálně vlastněných nemovitostí.• Fond investuje do budov s potenciálem pro pozitivní environmentální a sociální dopad, a to zejména z pohledu konstrukce budovy, jejího provozu nebo typu aktivity hlavního nájemce.• Zaměřením na nemovitosti s dlouhými pronájmy je posílena dlouhodobá příjmová stránka fondu a umožněno jeho efektivní financování.• Podíl nemovitostní složky fondu tvoří až 80 % jeho hodnoty. Po počátečním období tří let však fond musí z regulatorních důvodů minimálně 20 % svých aktiv držet v likvidních cenných papírech.
 
Výkonnost k datu (11.08.2022)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 2,36 2,33 2,60 - - - 2,09
Roční výkonnost v % (11.08.2022)
Období 2017 2018 2019 2020 2021
Výkonn. - - - - -
Statistická data (-)
Sharpe Ratio-
Volatilita v %-
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (11.08.2022)
1 rok
2,66
-1,92
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.