Universum

Smíšený podílový fond je komplexním investičním portfoliem.

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Prostřednictvím své atraktivní investiční strategie kombinující více druhů aktiv se fond UNIVERSUM snaží dlouhodobě překonávat výnosy českých státních dluhopisů. Fond je komplexním investičním portfoliem. Neomezuje se pouze na základní typy investic (třídy aktiv), ale prostřednictvím flexibilní investiční strategie využívá potenciál výnosu i alternativních investic a realitní složky. Dokáže pružně reagovat na tržní vývoj a upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia ve prospěch možného výnosu. Velice efektivně tak optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu.Konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Jejich podíl může v obdobích tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia, a to až 90 %, minimálně pak 50 %. Podíl dynamické složky je tak významně snížen. Dynamická složka portfolia je tvořena především akciemi, které mají minimální zastoupení v portfoliu 10 %. Ty jsou doplněny o realitní a alternativní investiční nástroje. V období růstu dynamických aktiv umožňuje flexibilní investiční strategie fondu podíl této složky navyšovat. Podíl dynamických aktiv tak může tvořit až 50 % portfolia.
 
Výkonnost k datu (07.10.2021)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 0,26 0,62 1,94 - - - 2,64
Roční výkonnost v % (07.10.2021)
Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. - - - 6,14 2,87
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (07.10.2021)
1 rok
9,65
-3,64
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.