Top Stocks dividendová třída

Akciový fond s koncentrovaným portfoliem akcií obchodovaných na vyspělých trzích řízený metodou "stock picking" - dividendová třída.

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Akciový fond určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem vyhledávající atraktivní investiční příběhy. Cílem investiční strategie fondu je poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. „stock picking“). Podíl akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akciových trhů na portfoliu fondu se může pohybovat od 80 % do 100 %. Portfolio fondu zpravidla představuje 25 různých investičních nápadů, jejichž váha bývá obvykle přibližně stejná. S ohledem na významné zastoupení akcií v portfoliu a vysokou koncentraci portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Nárok na výplatu podílu na zisku dividendové třídy se stanovuje následovně. Rozhodným datem pro výplatu podílu na zisku dividendové třídy fondu za uplynulý finanční rok je držení podílového listu fondu k datu 30.4. K tomuto datu bude také vyhlášena jeho výše. Klient, který podílové listy fondu odprodá před 30. 4., nemá na výplatu podílu na zisku dividendové třídy fondu nárok. Jeho výše není ovlivněna délkou držení podílových listů fondu podílníkem - jediným a rozhodujícím aspektem je počet podílových listů fondu držených k datu 30. 4. Výše podílu na zisku za uplynulý kalendářní rok připadající na jeden podílový list dividendové třídy podle jejich počtu k rozhodnému datu pro výplatu podílů na zisku, odpovídajícím způsobem snižuje hodnotu podílového listu dividendové třídy stanovenou k nejbližšímu dni ocenění po rozhodném datu. V případě, že by celková částka zisku podílového fondu připadající k výplatě na podílové listy dividendové třídy vycházela nižší, než by odpovídalo 1 % hodnoty majetku v podílovém fondu připadajícím na dividendovou třídu k datu jeho posledního ocenění v předchozím roce (zpravidla k 31. prosinci), nebudou podíly na zisku v daném roce vypláceny a část zisku podílového fondu připadající na dividendovou třídu podílových listů bude převedena na účet nerozděleného zisku dividendové třídy a bude vyplacena až v tom roce, kdy výše uvedená podmínka bude poprvé splněna. Pokud hospodaření investiční společnosti s majetkem v podílovém fondu odpovídajícím dividendové třídě podílových listů skončí ztrátou, podíly na zisku nelze vyplácet. Detailní popis zásad pro hospodaření fondu a výplatu podílů na zisku naleznete ve Statutu podílového fondu.
 
Výkonnost k datu (29.02.2024)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 5,28 9,21 7,65 -6,12 -1,48 - -2,52
Roční výkonnost v % (29.02.2024)
Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. 22,92 -7,36 -5,11 -14,80 7,73
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.02.2024)
1 rok
87,89
-39,14
3 roky
11,12
-12,91
5 let
0,63
-6,98
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.