Top Stocks dividendová třída

Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stockpicking - dividendová třída

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Jedná se o akciový otevřený podílový fond pro investory, kteří upřednostňují výplatu výnosu ve formě dividendy a mohou investovat své volné finanční prostředky nejméně na dobu delší než 5 let. Očekávají od svých prostředků vysoké zhodnocení, ale jsou si vědomi tržních rizik a možného výraznějšího kolísání jejich investice. Nárok na výplatu podílu na zisku dividendové třídy se stanovuje následovně. Rozhodným datem pro výplatu podílu na zisku dividendové třídy fondu za uplynulý finanční rok je držení podílového listu fondu k datu 30.4. K tomuto datu bude také vyhlášena jeho výše. Klient, který podílové listy fondu odprodá před 30. 4., nemá na výplatu podílu na zisku dividendové třídy fondu nárok. Jeho výše není ovlivněna délkou držení podílových listů fondu podílníkem - jediným a rozhodujícím aspektem je počet podílových listů fondu držených k datu 30. 4. Výše podílu na zisku za uplynulý kalendářní rok připadající na jeden podílový list dividendové třídy podle jejich počtu k rozhodnému datu pro výplatu podílů na zisku, odpovídajícím způsobem snižuje hodnotu podílového listu dividendové třídy stanovenou k nejbližšímu dni ocenění po rozhodném datu. V případě, že by celková částka zisku podílového fondu připadající k výplatě na podílové listy dividendové třídy vycházela nižší, než by odpovídalo 1 % hodnoty majetku v podílovém fondu připadajícím na dividendovou třídu k datu jeho posledního ocenění v předchozím roce (zpravidla k 31. prosinci), nebudou podíly na zisku v daném roce vypláceny a část zisku podílového fondu připadající na dividendovou třídu podílových listů bude převedena na účet nerozděleného zisku dividendové třídy a bude vyplacena až v tom roce, kdy výše uvedená podmínka bude poprvé splněna. Pokud hospodaření investiční společnosti s majetkem v podílovém fondu odpovídajícím dividendové třídě podílových listů skončí ztrátou, podíly na zisku nelze vyplácet. Detailní popis zásad pro hospodaření fondu a výplatu podílů na zisku naleznete ve Statutu podílového fondu.
 
Výkonnost k datu (25.05.2023)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 1,03 -0,40 13,06 6,54 - - -5,15
Roční výkonnost v % (25.05.2023)
Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. - 22,92 -7,36 -5,11 -14,80
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (25.05.2023)
1 rok
87,89
-39,14
3 roky
11,12
-12,91
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.