MPF 10

Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK.​

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do investičních nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 10 %, s možností jít až na 20 %. Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do nízkorizikových dluhopisů a malého podílu akcií. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Kreditní a úrokové riziko je také aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 3 roky a více.
 
Výkonnost k datu (14.10.2021)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -0,06 0,54 0,74 2,47 1,36 - 1,11
Roční výkonnost v % (14.10.2021)
Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 2,22 1,77 -3,99 6,88 2,64
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (14.10.2021)
1 rok
8,69
-5,02
3 roky
2,53
-0,97
5 let
2,49
-0,73
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.