ESG MIX 50

Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Smíšený fond ESG Mix 50 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty.Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv a je vhodný pro zkušené a výnosově orientované investory, kteří hledají v dlouhodobém investičním horizontu vyšší zhodnocení prostřednictvím investice do jednoho fondu. Zároveň jsou však ochotni přijmout i případné zvýšené kolísání hodnoty jejich investice v průběhu jejího trvání. Podíl dynamických aktiv – akcií ve fondu, který se dlouhodobě pohybuje okolo 50 %, nabízí velmi zajímavý prostor pro zhodnocení. Konzervativní část, kterou zastupuje především široké spektrum dluhopisů, dodává fondu stabilitu a portfolio rizikově vyvažuje. Při dodržení doporučeného investičního horizontu Vám tato investice může nabídnout atraktivní zhodnocení.
 
Výkonnost k datu (21.10.2021)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 3,02 2,20 5,51 3,86 2,69 - 1,96
Roční výkonnost v % (21.10.2021)
Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 0,91 6,21 -7,94 11,25 2,30
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (21.10.2021)
1 rok
17,33
-9,22
3 roky
3,86
-2,53
5 let
3,77
-1,81
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.