ESG MIX 10

Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Smíšený fond ESG Mix 10 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty.Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do konzervativních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tato konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a snižuje kolísání jeho hodnoty. Pro zvýšení potenciálu výnosu jsou do portfolia nakupovány akcie, jejich podíl je však velmi malý a dlouhodobě je udržován na úrovni 10 %. I takto malé množství akcií však dokáže dát portfoliu fondu velmi zajímavý potenciál vyššího zhodnocení.
 
Výkonnost k datu (21.10.2021)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -0,36 0,25 0,74 2,24 0,61 - 0,79
Roční výkonnost v % (21.10.2021)
Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 1,26 0,77 -4,03 5,92 2,29
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (21.10.2021)
1 rok
7,01
-4,67
3 roky
2,37
-1,18
5 let
1,57
-1,12
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.