Likviditní fond

Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy termínovaných vkladů nižších pásem úročení s vědomím, že oproti termínovaným vkladům mohou svoji investici kdykoliv bez sankcí ukončit. Fond je určen především konzervativním investorům, kteří chtějí zhodnotit své prostředky s co nejvyšší mírou spolehlivosti a minimalizací kolísavosti investice. Cíle je dosahováno expozicí především na český stát a tuzemské banky a omezením splatnosti instrumentů (nízké úrokové a kreditní riziko, absence měnového a akciového rizika).
 
Výkonnost k datu (14.10.2021)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -0,78 -0,49 -0,80 0,53 0,17 0,04 0,18
Roční výkonnost v % (14.10.2021)
Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. -0,48 -0,80 0,23 1,33 1,03
Dluhopisová část porfolia (30.09.2021)
Průměrná doba do splatnosti0,70
Průměrný výnos-
Durace v letech-
Modifikovaná durace-
hide0
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (14.10.2021)
1 rok
1,92
-0,96
3 roky
0,92
-0,55
5 let
0,42
-0,40
10 let
0,22
0,04
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.