Konzervativní Mix FF

Smíšený fond typicky s 10 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko.

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do nízkorizikových dluhopisů a malého podílu akcií. Jedná se o smíšený otevřený podílový fond fondů se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond nakupuje podílové listy otevřených podílových fondů. Jeho konzervativní smíšená strategie kombinuje nástroje peněžního trhu a dluhopisové nástroje, potenciál výnosu jí pak dodává akciová složka portfolia, jejíž neutrální váha je 10 %. Podíl akciové složky na portfoliu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je řízena aktivně. •U fondu je aktivně řízené měnové zajištění.
 
Výkonnost k datu (14.10.2021)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 0,03 0,00 1,12 2,17 1,30 1,94 1,22
Roční výkonnost v % (14.10.2021)
Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 1,58 1,60 -2,62 5,65 2,16
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (14.10.2021)
1 rok
19,44
-18,35
3 roky
7,43
-6,31
5 let
5,80
-0,67
10 let
3,32
0,79
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.