Trendbond

Státní dluhopisy zemí střední a východní Evropy

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do dluhopisů okolních zemí.Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší výnos, než jaký nabízí tuzemské dluhopisové fondy. Snahou je dosáhnout nadvýnosu díky probíhajícímu sbližovaní úrokových sazeb středoevropských trhů a Evropské měnové unie. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond především nakupuje státní dluhopisy kandidátských a členských zemí Evropské unie. Fond je jen částečně měnově zajištěn a s investicí do něj je spojeno úrokové a měnové riziko.
 
Výkonnost k datu (25.05.2023)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 4,51 3,64 2,70 -10,25 -4,98 -3,64 -0,24
Roční výkonnost v % (25.05.2023)
Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -5,72 3,80 -2,05 -17,35 -11,47
Dluhopisová část porfolia (30.04.2023)
Průměrná doba do splatnosti4,46
Průměrný výnos6,49
Durace v letech3,99
Modifikovaná durace3,79
hide0
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (25.05.2023)
1 rok
18,52
-26,65
3 roky
8,94
-12,51
5 let
5,66
-8,65
10 let
3,11
-4,25
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.