Sporoinvest

Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic.

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Jedná se o dluhopisový podílový fond velmi krátkodobých investic. Fond je vhodný pro investory, kteří si přejí dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět i menší ztrátu. Portfolio fondu tvoří zejména dluhopisy s variabilním nebo pevným kupónem, které jsou ve většině případů nakupovány se záměrem jejich držení až do splatnosti. Fond investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit, případně i dluhopisů s vloženým derivátem. Fond investuje také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách, přičemž je měnové riziko je aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 1 rok a déle. Pro zkušenější investory může sehrát i roli investičního produktu pro dočasné zaparkování peněz, bez znalosti časového horizontu jejich dalšího použití.
 
Výkonnost k datu (11.04.2024)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 1,31 2,96 6,09 3,44 2,29 1,01 2,66
Roční výkonnost v % (11.04.2024)
Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. 1,24 0,51 -1,14 3,62 6,37
Dluhopisová část porfolia (31.03.2024)
Průměrná doba do splatnosti1,30
Průměrný výnos5,05
Durace v letech0,86
Modifikovaná durace0,83
hide0
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (11.04.2024)
1 rok
15,23
-3,53
3 roky
12,71
-0,64
5 let
9,42
-0,30
10 let
5,85
-0,01
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.