Fond řízených výnosů OPF

Konzervativní smíšený fond s max. 25 % akcií usilující strategií řízení výnosů o kladné zhodnocení

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do nástrojů peněžního trhu a malého podílu akcií. Jedná se o smíšený otevřený podílový fond, který je vhodný především pro konzervativní investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. Je optimálním řešením pro všechny opatrné investory, kteří by se rádi podíleli na vývoji akciových trhů s efektivním omezením dopadu jejich případného poklesu. Fond implementuje takovou investiční strategii, aby v rámci kalendářního roku dosáhl kladného zhodnocení. Podíl hodnoty akcií, cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování investujících do akcií a podílových listů akciových otevřených podílových fondů činí maximálně 25 % na hodnotě majetku fondu. Technologie řízení portfolia je koncipována tak, aby v případě poklesu cen akcií v portfoliu fondu byl jejich podíl na majetku snižován. Fond může být nadále z tohoto důvodu zainvestován i bez akciové složky do konce kalendářního roku nebo do doby, než hodnota podílového listu dosáhne hodnoty na počátku kalendářního roku, v jehož průběhu k propadu došlo. Manažer může nakupovat do majetku fondu i střednědobé dluhopisy, zejména s pohyblivým úrokovým výnosem.
 
Výkonnost k datu (25.05.2023)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 1,89 2,27 4,10 0,26 0,09 -0,43 0,81
Roční výkonnost v % (25.05.2023)
Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -1,47 0,23 -0,60 -1,99 1,71
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (25.05.2023)
1 rok
11,81
-4,94
3 roky
7,35
-1,72
5 let
4,70
-1,25
10 let
3,01
-0,77
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.